Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2085. Spremembe in dopolnitve statuta občine Žalec, stran 2840.

Na podlagi 303. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 30. septembra 1993 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
občine Žalec
1. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi: "Družbenopolitični zbor, zbor krajevnih skupnosti in zbor združenega dela obravnavajo in odločajo o vprašanjih iz pristojnosti skupščine občine na skupni seji."
2. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi: "Družbenopolitični zbor, zbor krajevnih skupnosti in zbor združenega dela na skupni seji:
a) Sprejmejo, usmerjajo in nadzorujejo:
– temeljne cilje družbenega, ekonomskega in socialnega razvoja občine
– razvoj in uresničevanje z ustavo določenega političnega sistema
– učinkovitost delovanja ciljev in nalog na področju obrambe in zaščite
– uresničevanje in varstvo svoboščin in pravic človeka in občana
– družbeni sistem informiranja in splošne pogoje javnega obveščanja
– zakonitost dela organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena
– delo izvršnega sveta ter občinskih upravnih organov, upravne organizacije in strokovne službe
b) odločajo o:
– podelitvi priznanj občine
– pobratenju oziroma prijateljskem sodelovanju z drugimi občinami in mesti
– predlagani spremembi občinskih meja
– uvedbi postopka za spremembo statuta občine
– razpisu referenduma in občinskega samoprispevka in javnega posojila
– zadevah s področja urejanja prostora in varovanja človekovega okolja, stanovanjskega gospodarstva, komunalnih dejavnosti in dobrin splošnega družbenega pomena
– uvedbi solidarnega združevanja sredstev v občini
– prevzemu jamstva in drugih premoženjskopravnih razmerjih v občini
– zadevah, ki se nanašajo na razvoj drobnega gospodarstva v občini
– ustanovitvi organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena ter predlaganih statusnih spremembah v skladu z zakonom
– o predlogu za uvedbo likvidacijskega postopka v skladu z zakonom
c) sprejmejo:
– statut občine in poslovnik skupščine
– planske akte občine in odloke o sprejetju prostorskih izvedbenih aktov
– dogovore, odloke in druge splošne akte, ki se nanašajo na:
– skrb za udeležence vojne
– obrambo in zaščito
– organizacijo in izvrševanje ukrepov civilne zaščite
– urejanja pravic in dolžnosti občanov, krajevnih skupnosti in organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena
– varstvo pravic občanov in lastnine
– proračun občine in zaključni račun o izvršitvi proračuna občine
– področje davkov, taks in drugih dajatev
– plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
– imenovanje, preimenovanje naselij, trgov, parkov na območju občine
– upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in mestnih ulic ter urejanje prometa na njih
– vprašanja, ki so skupnega pomena za krajevne skupnosti v občini
– prenehanje lastninske pravice na stavbnih zemljiščih v občini
– ukrepe družbenega varstva v skladu z zakonom
– uresničevanje posebnega družbenega interesa pri opravljanju posameznih dejavnosti
– odločitve o ustanovitvi in organiziranju skupnih organov, organizacij in služb za opravljanje zadev, ki so skupnega pomena
– organizacijo, delo in pristojnosti izvršnega sveta skupščine občine ter občinskih upravnih organov, upravne organizacije in strokovne službe
– ustanavljanje komisij in drugih delovnih teles skupščine občine
d) volijo in razrešujejo:
– predsednika in podpredsednika skupščine občine
– predsednika, podpredsednika in člane izvršnega sveta skupščine občine
– člane stalnih in občasnih delovnih teles skupščine občine
– druge organe v skladu z zakonom
e) imenujejo in razrešujejo:
– sekretarja skupščine občine
– funkcionarje občinskih upravnih organov in upravne organizacije
– občinsko volilno komisijo
– delegate skupščine občine v organih upravljanja organizacij in skupnosti, katerih ustanoviteljica je skupščina občine, če je tako določeno z zakonom
– predstavnika skupščine občine v organih in drugih delovnih telesih v občini, regiji in republiki
– poslovodne organe v skladu z zakonom
f) odpravljajo in razveljavljajo:
– predpise in splošne akte izvršnega sveta skupščine občine, če so ti v nasprotju z ustavo, zakoni in tem statutom
g) dajejo soglasje:
– k ustanavljanju javnih podjetij in zavodov
– k ustanovitvenim aktom organizacij in skupnosti, če tako določa zakon
– k imenovanju in razrešitvi drugih funkcionarjev, ki jih določa zakon.
3. člen
Člena 142. in 147. se črtata.
4. člen
155. člen se spremeni tako, da se glasi:
Zbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina delegatov zbora.
Zbori na skupni seji veljavno sklepajo, če je na seji navzoča večina delegatov vseh zborov.
Odločitve se sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov, razen pri sprejemanju statuta občine Žalec ter volitvah in razrešitvah funkcionarjev občinske skupščine in izvršnega sveta, ko zbori odločajo z večino glasov vseh delegatov skupščine.
5. člen
186. in 197. člen se črtata.
6. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-001/93-01
Žalec, dne 30. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti