Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2082. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika, stran 2836.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 12. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82 in 42/86) in 2. in 11. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87), je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora krajevnih skupnosti, dne 16. 9. 1993, na seji družbenopolitičnega zbora, dne 22. 9. 1993 in seji zbora združenega dela, dne 23. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Vrhnika (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni zavod za opravljanje splošne knjižničarske dejavnosti za potrebe občine Vrhnika.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
3. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom: Cankarjeva knjižnica, p.o. Vrhnika. Sedež zavoda: Vrhnika, Tržaška c. 9 b.
II DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Osnovna dejavnost Cankarjeve knjižnice Vrhnika (v nadaljevanju: zavod) je sistematično zbiranje, strokovno obdelovanje, hranjenje in predstavljanje knjižničnega gradiva javnosti, njegovo dajanje v uporabo ter drugo bibliografsko, informacijsko, dokumentacijsko in komunikacijsko delo namenjeno javnosti. Zavod zbira in hrani za območje občine Vrhnika pomembno dokumentacijsko gradivo.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem, dejavnost spremeni ali razširi.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda
2. ravnatelj
3. strokovni kolegij
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi zavoda.
Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda, ki opravljajo knjižničarsko dejavnost in predstavniki zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Izvršni svet SO Vrhnika, predstavnike delavčev izvolijo delavci zavoda, predstavnike zainteresirane javnosti pa imenuje SO Vrhnika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov sveta traja 4 leta.
7. člen
Svet zavoda šteje 9 članov, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki zavoda,
– 3 predstavniki zainteresirane javnosti.
8. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema programe dela in razvoj zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom.
Ravnatelj
9. člen
Poslovni organ zavoda je ravnatelj. Pristojnosti ravnatelja:
– organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
10. člen
Ravnatelje zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa, s soglasjem ustanovitelja.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Ravnatelj je lahko imenovan za 4 leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
11. člen
Zavod ima statut, ki ureja: organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– način, odločanja in
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
12. člen
Zavod kot pravni naslednik Cankarjeve knjižnice, nadaljuje delo z obstoječim premoženjem Cankarjeve knjižnice.
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju Izvršnega sveta SO Vrhnika.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
13. člen
Viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda so določeni z zakonom in statutom zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dogovorjenega programa med zavodom in ustanoviteljem, upoštevajoč dogovorjena merila, krije ustanovitelj.
VII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno za sprejem statuta v roku 60 dni po sprejemu ustreznih področnih zakonov.
16. člen
V času do sprejetja statuta, zavod uporablja doslej veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3/18-012-06/92
Vrhnika, dne 24. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti