Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2056. Odlok o upravljanju in vzdrževanju športnih objektov v Idriji, stran 2826.

Na podlagi 25. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91), je skupščina občine Idrija na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbeno političnega zbora dne 23. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o upravljanju in vzdrževanju športnih objektov v Idriji
1. člen
S tem odlokom se opredelijo predmet, pogoji, pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, in drugi elementi, pomembni za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v Idriji.
Pod športnimi objekti iz prvega odstavka tega člena so mišljeni: Športno-rekreacijski center (v nadaljevanju ŠRC), Športna dvorana (v nadaljevanju ŠD) in nogometno igrišče pri Likarci v Idriji.
2. člen
Predmet koncesije je:
– upravljanje in oddajanje športnih objektov za telesno-vzgojne programe šolskih otrok in mladine ter treninge in tekmovanja športnih društev, klubov in organizacij,
– organiziranje tekmovalnih in rekreativnih tekmovanj in drugih športnih prireditev,
– organiziranje in izvajanje izobraževanja na področju športa,
– upravljanje in vzdrževanje športnih objektov in površin,
– izvedbe kulturnih prireditev,
– oddajanje prostorov v najem.
V soglasju s koncedentom lahko koncesionar tudi razširi predmet koncesije na dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost telesne vzgoje.
Koncesija se lahko podeli posebej za dejavnosti, ki se opravljajo v športno-rekreacijskem centru (ŠRC) in posebej za dejavnosti, ki se opravljajo na nogometnem igrišču.
3. člen
Kandidat (v nadaljevanju: koncesionar) mora za pridobitev koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izkušnje na področju športa.
– da pripravi program upravljanja in vzdrževanja teh športnih objektov.
– da predloži potrebne reference in garancijo za kvalitetno upravljanje in vzdrževanje.
– da bo zagotovil vsa potrebna sredstva za izvajanje koncesije.
4. člen
Izbiro koncesionarja opravi Izvršni svet SO Idrija (v nadaljevanju: koncedent), na podlagi javnega razpisa, v skladu z določbami tega odloka.
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo.
5. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in traja 10 let, z možnostjo podaljšanja. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku treh mesecev od podpisa pogodbe.
6. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
7. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
8. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionariu koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v določenem roku,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug na strani koncesionarja.
V navedenih primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju vložena še neamortizirana sredstva, po takratni vrednosti ob predaji.
9. člen
Višino najemnine za dejavnosti, ki se financirajo iz javnih financ, potrjuje Izvršni svet SO Idrija.
10. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije opravlja občinski upravni organ.
11. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
12. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
13. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti, povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
14. člen
Ta odlok začne velja osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-5/93
Idrija, dne 23. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti