Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2043. Uredba o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, stran 2807.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) v zvezi s 16. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
1. člen
Predmet uredbe
Za zagotovitev izvajanja določb 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) (v nadaljevanju: zakon o spremembah in dopolnitvah) ta uredba določa postopek priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občinah (v nadaljevanju: prostorski ureditveni pogoji), roke za njihovo pripravo in sprejemanje, način sofinanciranja njihove priprave in pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) v zvezi z njihovo pripravo in sprejemanjem.
2. člen
Predložitev evidence in predloga postopka priprave prostorskih ureditvenih pogojev
Upravna organizacija oziroma upravni organ iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 28/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) (v nadaljevanju: upravni organ) najkasneje do 5. decembra 1993 predloži ministrstvu predpisano evidenco nedovoljenih posegov, prijavljenih po 11. členu zakona o spremembah in dopolnitvah.
Skupaj z evidenco predloži upravni organ ministrstvu tudi dokumentiran predlog postopka priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: predlog postopka priprave), ki vsebuje:
– pogodbo z izbranim izdelovalcem prostorskih ureditvenih pogojev z opisom vsebine dela ali izjavo, da je sam usposobljen za njihovo pripravo in da jih bo sam pripravil:
– dokumentirano izjavo, da izdelovalec oziroma pripravljalec iz prejšnje alinee v okviru svojega dela zagotavlja obravnavo vseh posegov iz evidence:
– terminski plan sprejetja prostorskih ureditvenih pogojev v zakonskem roku (do 10. julija 1994):
– dokazila, da je izdelovalec prostorskih, ureditvenih pogojev registriran za izdelavo strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov;
– z evidenco dokumentiran izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdelave prostorskih ureditvenih pogojev glede na določbe drugega odstavka 15. člena zakona o spremembah in dopolnitvah.
Ministrstvo potrdi evidenco in predlog postopka priprave v treh dneh po njunem prejemu in o tem obvesti upravni organ, minister za okolje in prostor (v nadaljevanju: minister) pa v petnajstih dneh po potrditvi evidence in predloga odredi izplačilo 30 odstotkov sredstev iz pete alinee drugega odstavka.
Če ministrstvo ne potrdi evidence in predloga postopka priprave, obvesti o tem upravni organ, nadaljnjo pripravo prostorskih ureditvenih pogojev pa prevzame Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: zavod).
Če predlog postopka priprave ni bil predložen v roku iz prvega odstavka, nadaljnjo pripravo prostorskih ureditvenih pogojev prevzame zavod, upravni organ pa mu mora v petnajstih dneh po preteku tega roka izročiti do tedaj zbrana in pripravljena gradiva v zvezi z evidenco.
3. člen
Javna razgrnitev predloga prostorskih ureditvenih pogojev
Izvršni svet občinske skupščine mora sprejeti sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev v skladu z veljavnimi predpisi najpozneje do 25. februarja 1994 in o tem obvestiti ministrstvo. Minister v petnajstih dneh po pričetku veljavnosti sklepa o javni razgrnitvi odredi izplačilo 40 odstotkov sredstev iz pete alinee drugega odstavka 2. člena.
Če sklep o javni razgrnitvi ni sprejet v roku iz prejšnjega odstavka oziroma ne prične veljati do 5. marca 1994, prevzame nadaljnjo pripravo prostorskih ureditvenih pogojev zavod, upravni organ pa mu mora v petnajstih dneh po preteku tega roka izročiti vsa do tedaj zbrana in pripravljena gradiva.
4. člen
Sklep Vlade Republike Slovenije o javni razgrnitvi V primerih iz četrtega in petega odstavka 2. člena in drugega odstavka 3. člena te uredbe sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Potrditev predloga prostorskih ureditvenih pogojev
Po končani javni razgrnitvi pripravi upravni organ ob smiselnem upoštevanju določbe prvega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) usklajen predlog prostorskih ureditvenih pogojev in ga najkasneje do 20. maja 1994 predloži v potrditev ministrstvu. Izvršni svet občinske skupščine poskrbi, da je usklajeni predlog pravočasno predložen v razpravo na občinsko skupščino.
Če so prostorski ureditveni pogoji sprejeti, v zakonskem roku (do 10. julija 1994) minister v petnajstih dneh po pričetku veljavnosti prostorskih ureditvenih pogojev odredi izplačilo preostalih 30 odstotkov sredstev iz pete alinee drugega odstavka 2. člena.
Če upravni organ predloga prostorskih ureditvenih pogojev v roku iz prvega odstavka ni predložil v potrditev ali če ministrstvo s predlogom prostorskih ureditvenih pogojev ne soglaša, prevzame dokončanje prostorskih ureditvenih pogojev zavod, upravni organ pa mu mora v petnajstih dneh po preteku tega roka izročiti vsa do tedaj zbrana in pripravljena gradiva.
6. člen
Uredba Vlade Republike Slovenije o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev
Prostorske ureditvene pogoje v primerih iz četrtega in petega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena uredbe sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra z uredbo do 10. julija 1994.
V primerih iz prvega odstavka se sredstva oziroma preostanek sredstev iz pete alinee drugega odstavka 2. člena te uredbe z odredbo ministra nakaže zavodu.
7. člen
Pričetek veljavnosti uredbe
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/93-3/1-8
Ljubljana, dne 23. septembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti