Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

900. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn

Sklepi

901. Sklep, s katerim je Državni zbor sprejel na znanje odstop dveh članov Sodnega sveta Republike Slovenije

Drugi akti

902. Akt o imenovanju dveh članov Sodnega sveta Republike Slovenije
903. Akt o izvolitvi sodnika in sodnice Sodišča združenega dela v Ljubljani
904. Akt o razrešitvi funkcije sodnice Temeljnega sodišča v Novem mestu z dnem 30. 4. 1993
905. Akt o razrešitvi funkcije sodnika Temeljnega sodišča v Celju
906. Akt o razrešitvi funkcije sodnika Sodišča združenega dela v Celju z dnem 30. 4. 1993
907. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnice generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije z dnem 23. 3. 1993

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

908. Odlok o organizaciji in delovanju služb predsednika republike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

981. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

909. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o višini povračil stroškov in o načinu izplačevanja nadomestil in povračil stroškov osebam v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in med opravljanjem drugih nalog obrambe in zaščite
910. Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plače v Republiki Sloveniji
911. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije februarja 1993 in višini neto plače na zaposlenega v obdobju december-februar 1993

BANKA SLOVENIJE

983. Sklep o izročitvi kovancev za 20 in 10 stotinov v obtok
984. Sklep o najmanjšem znesku kapitala, ki je potreben za ustanovitev banke
985. Sklep o spremembi sklepa o omejitvi zadolževanja v tujini
986. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije
987. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

912. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. aprila 1993
913. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
914. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
915. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
916. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
917. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
918. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
919. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka za leto 1993
920. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo v letu 1993
921. Sklep o kriterijih in merilih, kdaj je psihiatričnim bolnikom potrebno stalno nadzorstvo
922. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1992
923. Povprečni indeks rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju december 1992-februar 1993
924. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v prvem trimesečju leta 1993
982. Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Gospodarski zbornici Slovenije za leto 1993

OBČINE

Cerknica

925. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko higienske službe v občini Cerknica
926. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Cerknica

Grosuplje

927. Statut občine Grosuplje
928. Odlok o proračunu občine Grosuplje za leto 1993

Jesenice

929. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1992
930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
931. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
932. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
933. Sklep o vrednosti koeficientov točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993
934. Sklep o soglasju k Statutarnemu sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta javnega zavoda Gorenjska lekarna Kranj

Lenart

935. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lenart za obdobje 1986-1990-2000

Lendava

936. Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava

Ljubljana-Bežigrad

937. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Ljubljana Bežigrad za leto 1992

Ljubljana-Šiška

938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva v občini Ljubljana Šiška

Ljutomer

939. Odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 1993
940. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
941. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Ljutomer
942. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času v občini Ljutomer
943. Spremembe poslovnika Skupščine občine Ljutomer
944. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer
945. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
946. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Železne dveri
947. Poročilo o izidu glasovanja za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Železne dveri
948. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Razkrižje (Ljutomer)
949. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu (Ljutomer)

Logatec

950. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1993

Mozirje

951. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Gornji Grad
952. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Luče ob Savinji

Novo mesto

953. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Novo mesto za leto 1992
954. Odlok o proračunu občine Novo mesto za leto 1993
955. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993
956. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za izdelavo lokacijskega načrta obvoznice Šmarjeta kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
957. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta obvoznice Šmarjete
958. Merila in kriteriji za oblikovanje cen za prodajo plina iz javnega plinovodnega omrežja v občini Novo mesto
959. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja v občini Novo mesto

Radovljica

960. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Radovljica za leto 1992
961. Odlok o proračunu občine Radovljica za leto 1993
962. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v občini Radovljica
963. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Radovljica
964. Odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica
965. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem v občini Radovljica

Slovenska Bistrica

966. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 1992
967. Odlok o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 1993
968. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

969. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993
970. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah dela ZN nad Milenkovo cesto (Žičko) v Slovenskih Konjicah

Šmarje pri Jelšah

971. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Sladka Gora
972. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 4.4.1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Sladka Gora (Šmarje pri Jelšah)

Trebnje

973. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trebnje za leto 1992
974. Odlok o proračunu občine Trebnje za leto 1993
975. Odlok o zavarovanju neurejenih grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev
976. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka za nižinske kraške agromelioracije
977. Odlok o višini prispevka za vzdrževalna dela na melioracijskih območjih Rakovniško polje, Jeseniščica in Volčje njive za leto 1993

Tržič

978. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Tržič

Žalec

979. Sklep o določitvi višine komunalnih taks
980. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek na območju Krajevne skupnosti Prebold

POPRAVKI

1. Popravek Odredbe o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk
2. Popravek sprememb in dopolnitev tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema in za odkup električne energije od malih proizvajalcev
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti