Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

952. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Luče ob Savinji, stran 1022.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) ter 42. člena Statuta KS Luče, je svet Krajevne skupnosti Luče na seji dne 30. 3. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Luče ob Savinji
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Luče ob Savinji.
2. člen
Referendum bo v nedeljo dne 16. 5. 1993 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa in sicer:
– zimsko vzdrževanje vseh gozdnih cest, po katerih se opravljajo prevozi šoloobveznih otrok, prevoz delavcev v službo in prevoz mleka. V primeru, da zimskega vzdrževanja ne bi bilo potrebno izvajati, se ta delež zbranih sredstev vloži v vzdrževanje teh cest,
– izvršitev drenaže pokopališča Luče,
– elektrifikacija planinske koče na Loki,
– ureditev parka v Lučah po izdelanem načrtu,
– asfaltiranje določenih odsekov cest (predlagamo odsek ceste v Krnici – predvsem zaselek »Krnički log« in odsek ceste v Raduho – »Logarski most« in naprej,
– sofinanciranje dejavnosti pašnih skupnosti,
– financiranje komunalne dejavnosti za celotno krajevno skupnost Luče,
– sofinanciranje stroškov za prevoz pitne vode posameznim domačijam v sušnih obdobjih,
– prispevki društvom za njihovo delovanje, pomoči ob elementarnih nesrečah posameznikom, financiranje vsakoletnega srečanja starejših krajanov,
– adaptacija gasilskega doma,
– vzdrževanje kabelske televizije v Lučah.
4. člen
Vrednost programa Krajevne skupnosti Luče znaša 36,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 18,000.000 SIT.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let in sicer od 22. 5. 1993 do 22. 5. 1998.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS, zaposleni krajani, ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik in lastniki počitniških hišic, ki imajo svoje nepremičnine na območju Krajevne skupnosti Luče.
7. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v krajevni skupnosti Luče in lastniki počitniških hišic na območju Krajevne skupnosti Luče.
Samoprispevek se plačuje v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1% od bruto osebnih dohodkov, bruto nadomestil, ter plačil po pogodbah o delu od osnove od katere se odvede davek po odbitku,
2. upokojenci po stopnji 1% od bruto pokojnin, ki so višje od najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2,4% od bruto zavarovalne osnove od katere se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
4. lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin,
5. lastniki počitniških hišic plačajo vsako leto 100 DEM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke na dan izdaje odmerne odločbe.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednje besedilo:
               KRAJEVNA SKUPNOST
                  LUČE
                GLASOVNICA
   
  za glasovanje na referendumu dne 16. 5. 1993 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za program:
  – zimsko vzdrževanje vseh gozdnih cest, po katerih se opravljajo prevozi
šoloobveznih otrok, prevoz delavcev v službo in prevoz mleka. V primeru, da
zimskega vzdrževanja ne bi bilo potrebno izvajati, se ta delež sredstev nameni
za vzdrževanje teh cest,
  – izvršitev drenaže pokopališča,
  – elektrifikacija planinske koče na Loki,
  – ureditev parka v Lučah po izdelanem načrtu,
  – asfaltiranje določenih odsekov cest (predlagamo odsek ceste v Krnico –
predvsem zaselek »Krnički log« in odsek ceste v Raduho – »Logarski most« in
naprej,
  – sofinanciranje dejavnosti pašnih skupnosti,
  – financiranje komunalne dejavnosti za celotno KS Luče,
  – sofinanciranje prevoza pitne vode domačijam v sušnih obdobjih,
  – prispevki društvom za njihovo delovanje, pomoči ob elementarnih nesrečah
in financiranje vsakoletnega srečanja starejših krajanov,
  – adaptacija gasilnega doma,
  – vzdrževanje kabelske televizije v Lučah. Samoprispevek se uvaja za dobo
5 let in sicer od 22. 5. 1993 do 22. 5. 1998 v denarju:
  – vsi zaposleni krajani po stopnji 1% od bruto osebnih dohodkov, bruto
nadomestil, ter plačil po pogodbah o delu od osnove od katere se odvede davek
po odbitku,
  – upokojenci po stopnji 1% od bruto pokojnin, ki so višje od najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo,
  – zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost
po stopnji 2,4% od bruto zavarovalne osnove od katere se plačujejo prispevki
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
  – lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka gozdnih in
negozdnih površin,
  – lastniki počitniških hišic plačajo vsako leto 100 DEM v tolarski
protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke na dan izdaje odmerne odločbe.
  Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen
Zakona o samoprispevku.
 
                  GLASUJEM
                   (žig)
  »ZA«                             »PROTI«
 
  Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec z uvedbo
samoprispevka strinja, oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se z uvedbo
samoprispevka ne strinja.
10. člen
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme Svet KS Luče, če se bo večina vseh glasovalcev izjavila zanj na referendumu.
11. člen
Za izvedbo referenduma za samoprispevek skrbi volilna komisija, ki jo imenuje Svet KS Luče.
12. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren Svet KS Luče, ki mora o zbranih in porabljenih sredstvih poročati zboru krajanov vsaj enkrat letno.
14. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira SDK in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Mozirje.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Luče.
16. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-6/93-10
Luče, dne 14. aprila 1993.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Luče
Jurij Funtek l. r.

AAA Zlata odličnost