Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1993 z dne 16. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1993 z dne 16. 4. 1993, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

862. Uredba o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov

Sklepi

863. Sklep o ustanovitvi in nalogah Urada predsednika Vlade Republike Slovenije
864. Sklep o določitvi območja, ki se šteje za demografsko ogroženo območje
865. Sklep o sklenitvi pogodbe o dobavi električne energije
895. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč

Drugi akti

896. Soglasje k cenam zemeljskega plina
897. Soglasje k cenam naftnih derivatov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

866. Sklep o povečanju republiških štipendij
867. Koeficient rasti plač in koeficient za ugotavljanje udeležbe delavcev v procesu lastninjenja za mesec marec 1993
868. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o denarnih prejemkih vojakov, gojencev in učencev vojaških šol
869. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 28. 11. 1992 do 19. 2. 1993 dano dovoljenje, da smejo v promet
870. Poročilo o višini in letni stopnji rasti povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu 1992
898. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
899. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice

BANKA SLOVENIJE

871. Spremembe in dopolnitve Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

872. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, sklenjeni dne 28.6.1991
873. Dopolnitev Kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo
874. Začasni statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

OBČINE

Cerknica

875. Sklep o oblikovanju cen

Gornja Radgona

876. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1993 v občini Gornja Radgona
877. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 1993

Grosuplje

878. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 4.4.1993 za uvedbo posebnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ambrus - vas Brezovi dol

Kranj

879. Odredba o preventivnih cepljenjih ter diagnostičnih in drugih preiskavah v letu 1993 na območju občine Kranj

Krško

880. Odredba o spremembi odredbe o določitvi vplivnega območja odlagališča odpadkov
881. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990 ter osnutka odloka o zazidalnem načrtu Polšca - vzhod

Laško

882. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni na območju občine Laško za leto 1993
883. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za čistilno napravo Laško

Litija

884. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Litija za leto 1992
885. Odlok o proračunu občine Litija za leto 1993

Ljubljana-Šiška

886. Pravilnik o oddaji tržnih površin v najem na trgu Koseze

Mozirje

887. Statut občine Mozirje
888. Poslovnik Skupščine občine Mozirje
889. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Mozirje za leto 1992
890. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 1993

Postojna

891. Odredba o višini izpitnih pristojbin

Škofja Loka

892. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Škofja Loka za leto 1992
893. Odlok o imenovanju novega naselja Studeno

Žalec

894. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo podaljšanega samoprispevka v Krajevni skupnosti Polzela

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1993
2. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje B8 Zg. Perovo v Kamniku
3. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zazidalnega otoka B3 Novi trg z oznako BS 3 in BC 4
AAA Zlata odličnost