Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

815. Zakon o trgovini
816. Zakon o varstvu konkurence
817. Zakon o odvetništvu
818. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

819. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

820. Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
821. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1993 izdajo priložnostni kovanci
822. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v obdobju začasnega financiranja potreb iz državnega proračuna v letu 1993
859. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

823. Navodilo o spremembi navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane
824. Pravilnik o carinskem postopku v potniškem prometu
825. Navodilo o uveljavljanju popusta pri plačilu letnega povračila za uporabo cest in o uveljavljanju vračila dela tega povračila
826. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o učbenikih
827. Pravilnik o evidenci statutov sindikatov
828. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1993
829. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za marec 1993
860. Odredba o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu
861. Pravilnik o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva

BANKA SLOVENIJE

830. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
831. Sklep o drugi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

OBČINE

Grosuplje

832. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s sprejetim Družbenim planom občine Grosuplje za obdobje 1986-1990 dopolnjenega 1989 in 1992

Krško

833. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v občini Krško
834. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

Lenart

835. Sklep o razpisu referenduma o preimenovanju kraja in Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica v kraj in Krajevno skupnost Sv. Ana v Slovenskih goricah

Ljubljana-Center

836. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Center za leto 1992

Ljubljana-Šiška

837. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška
838. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška

Mozirje

839. Odlok o uvedbi agromelioracijskih postopkov na območju občine Mozirje

Murska Sobota

840. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Puconci
841. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, naselje Gorica

Novo mesto

842. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko - sanitarne preglede in izdajo dovoljenj
843. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
844. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestnega središča

Postojna

845. Odlok o simbolih občine Postojna

Sežana

846. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Sežana
847. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju

Šmarje pri Jelšah

848. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1993
849. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z indeksom rasti cen na drobno v letu 1992

Žalec

850. Odlok o proračunu občine Žalec za leto 1993
851. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo
852. Odlok o razglasitvi kulturnega in zgodovinskega spomenika - Grad Žovnek
853. Odlok o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijo Dobrič
854. Odlok o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijo Tabor
855. Odlok o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijo Vransko
856. Odlok o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijo Gotovlje
857. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi za k.o. Gotovlje
858. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi za k.o. Vinska gora

POPRAVKI

1. Popravek Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
2. Popravek Odloka o glavnih znamenjih kovancev za 5 tolarjev, 2 tolarja, 1 tolar ter za 50, 20 in 10 stotinov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti