Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

861. Pravilnik o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva, stran 876.

Na podlagi 19. člena Zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93 in 17/93) predpisuje ministrica za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva
1. člen
Pravne osebe, ki izplačujejo plače v skladu z Zakonom o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93 in 17/93) (v nadaljnjem besedilu: zakon) izračunajo mesečni znesek sredstev za plače, regres za letni dopust in jubilejne nagrade na način, predpisan s» tem pravilnikom, in izkažejo podatke na obrazcih G-1, G-2, NG in R, ki so sestavni del tega pravilnika in objavljeni skupaj z njim.
2. člen
Pravne osebe iz prve alinee 1. člena in 6. a člena zakona izračunajo osnovo za izračun plač za marec 1993 na način, predpisan s tem pravilnikom, in jo izkažejo na obrazcu G-1.
Pravne osebe izpolnijo obrazec G-1 na podlagi:
– podatka o povprečnem mesečnem znesku sredstev izplačanih bruto plač za obdobje od septembra do novembra 1992 (brez nadomestil plač, ki se ne krijejo iz sredstev pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: nadomestil plač)), valoriziranem s koeficientom rasti življenjskih stroškov za obdobje od novembra 1992 do vključno februarja 1993 in
– podatkov, ki jih ugotovijo na dan, ko izpolnjujejo obrazec ob upoštevanju naslednjih navodil.
-------------------------------------------------------------------------------
zap. št.                 Opis
-------------------------------------------------------------------------------
PRAVNE OSEBE, KI IZPLAČUJEJO PLAČE V SKLADU S 3. ČLENOM ZAKONA
       Podatke od zap. št. 1 do zap. št. 4 izpolnijo tiste pravne osebe,
       ki izplačujejo plače v skladu s 3. členom zakona.
  1.    Vpiše se povprečni mesečni znesek sredstev izplačanih bruto plač
       (brez nadomestil plač) za obdobje od septembra do novembra 1992.
       Povprečni mesečni znesek sredstev izplačnih bruto plač za
       navedeno obdobje pravna oseba izračuna tako, da se šteje sredstva
       izplačanih bruto plač za mesec september, oktober in november
       1992, brez nadomestil plač in poračunov za pretekla obdobja, ter
       vsoto nato deli s številom mesecev ((znesek sredstev izplačanih
       plač za september 1992 + znesek sredstev izplačanih plač za
       oktober 1992 + znesek sredstev izplačanih plač za november 1992):
       3).
  2.    Vpiše se koeficient rasti življenjskih stroškov za obdobje od
       novembra 1992 do vključno februarja 1993 po podatkih Zavoda
       Republike Slovenije za statistiko.
       Koeficient je zmnožek koeficientov rasti življenjskih stroškov za
       mesece november 1992, december 1992, januar in februar 1993, ter
       znaša 1,1013 (1,035 x 1,007 x 1,038 x 1,018 = 1,1013).
  3.    Vpiše se povprečni mesečni znesek sredstev izplačanih bruto plač
       za obdobje od septembra do novembra 1992, valoriziran s
       koeficientom rasti življenjskih stroškov za obdobje od novembra
       1992 do vključno februarja 1993
       (zap. št. 1 x zap. št. 2)
  4.    Povprečno število delavcev, izračunano iz delovnih ur v obdobju
       od septembra do novembra 1992 ((število delavcev v septembru 1992
       + število delavcev v oktobru 1992 + število delavcev v novembru
       1992): 3)
PRAVNE OSEBE, KI IZPLAČUJEJO PLAČE V SKLADU S 4. ČLENOM ZAKONA
       Podatke od zap. št. 5 do zap. št. 8 izpolnijo tiste pravne osebe,
       ki izplačujejo plače v skladu s 4. členom zakona. To so pravne
       osebe, ki so za obdobje od septembra 1992 do februarja 1993
       izplačevale plače pod ravnijo 80% izhodiščne plače iz Splošne
       kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Uradni list
       RS, št. 31/90) oziroma iz Aneksa k Splošni kolektivni pogodbi za
       Gospodarstvo (Uradni list RS, št. 11/93) (v nadaljnjem besedilu:
       aneks). Te pravne osebe same določijo osnovo za izračun plač za
       marec 1993, vendar pa izhodiščna plača za posamezen tarifni
       razred v pravni osebi ne sme preseči 80% izhodiščne plače,
       določene z aneksom. Ob predložitvi obrazca G-l morajo te pravne
       osebe predložiti službi družbenega knjigovodstva izjavo
       poslovodnega organa, da taka izplačila ne ogrožajo poslovanja in
       likvidnosti podjetja ter, da višje plače ne bodo imele za
       posledico odpuščanja delavcev.
  5.    Tabela se izpolni tako, da se v 2. stolpec vpiše izplačana
       izhodiščna plača za posamezen tarifni razred za februar 1993 v
       pravni osebi. Na ta način pravna oseba izkaže, da je izplačevala
       nižje izhodiščne plače od 80% izhodiščne plače iz 1. točke
       aneksa(2. stolpec < 1. stolpca).
  6.    Tabela se izpolni na sledeč način:
  -     v1. stolpcu so vpisane 80% izhodiščne plače za marec 1993 iz
       aneksa;
  –     v 2. stolpec se vpiše povprečna izhodiščna plača za posamezen
       tarifni razred za marec 1993 v pravni osebi;
  –     v 3. stolpec se vpiše število delavcev v posameznem tarifnem
       razredu;
  –     v 4. stolpec se vpiše vsota dodatkov za delovno dobo, pogoje dela
       in uspešnost za marec 1993 za posamezen tarifni razred;
  –     v 5. stolpec se vpiše znesek sredstev za plače za posamezen
       tarifni razred za marec 1993, ki je vsota zmnožka povprečne
       izhodiščne plače za marec 1993 za posamezen tarifni razred v
       pravni osebi in števila delavcev v tarifnem razredu ter dodatkov
       za delovno dobo, pogoje dela in uspešnost (5. stolpec = (2.
       stolpec x 3. stolpec) + 4. stolpec).
  7.    Vpiše se dovoljeni znesek sredstev za plače za marec 1993, ki je
       vsota zneskov sredstev za plače za marec 1993 po tarifnih
       razredih (vsota 5. stolpca iz zap. št. 6).
  8.    Vpiše se število delavcev v marcu 1993 (vsota 3. stolpca iz zap.
       št. 6).
PRAVNE OSEBE, KI SO JIM BILI ODLOŽENI DAVKI IN PRISPEVKI
       Podatke iz zap. št. 9 in zap. št. 10 izpolnijo tiste pravne
       osebe, ki so v obdobju od avgusta do novembra 1992 sklenile
       pogodbo o odlogu davkov in prispevkov na podlagi sklepa Vlade
       Republike Slovenije o načinu in pogojih odlaganja davkov in
       prispevkov v letu 1992 ter v prvem trimesečju (številka 400
       02/90-04/2-8 z dne 5. avgusta 1992). Te pravne osebe izračunajo
       dovoljeni znesek sredstev za izračun plač za prvi mesec po izteku
       vseh pogodb o odlaganju davkov in prispevkov na naslednji način.
  9.    Tabela se izpolni tako, da se:
  –     v1. stolpec vpišejo 80% izhodiščne plače iz aneksa za mesec, za
       katerega se izplačujejo plače (v nadaljevanju: za mesec);
  –     v 2. stolpec vpiše povprečna izhodiščna plača za posamezen
       tarifni razred v pravni osebi za mesec;
  –     v 3. stolpec vpiše število delavcev v posameznem tarifnem
       razredu;
  –     v 4. stolpec vpiše vsota dodatkov za delovno dobo, pogoje dela in
       uspešnost za mesec v posameznem tarifnem razredu;
  –     v 5. stolpec vpiše znesek sredstev za plače za posamezen tarifni
       razred za mesec, ki je vsota zmnožka povprečne izhodiščne plače
       za posamezen tarifni razred v pravni osebi za mesec in števila
       delavcev v tarifnem razredu ter dodatkov za delovno dobo, pogoje
       dela in uspešnost (5. stolpec = (2. stolpec x 3. stolpec) + 4.
       stolpec),
  10.    Vpiše se znesek sredstev za plače za prvi mesec po izteku vseh
       pogodb o odlogu davkov in prispevkov, ki je vsota sredstev za
       plače za posamezen tarifni razred za mesec (vsota 5. stolpca iz
       zap. št. 9).
  11.    Vpiše se število delavcev v mesecu (vsota 3. stolpca iz zap. št.
       9).
POSEBNI PODATKI O IZPLAČANIH PLAČAH POSLOVODNIH DELAVCEV
       Podatke iz zap. št. 12 in zap. št. 13 vpišejo ob izpolnjevanju
       obrazca G-l vse pravne osebe iz prve alinee 1. člena zakona.
  12.    Vpiše se povprečna izplačana plača v pravni osebi
       za obdobje od septembra do novembra 1992, povečana za rast
       življenjskih stroškov iz 3. člena zakona. Podatek se izračuna
       tako, da se vsota izplačanih sredstev za plače (brez nadomestil
       plač in poračunov za pretekla obdobja) za mesece september,
       oktober in november 1992 deli z vsoto števila delavcev,
       izračunanih iz delovnih ur v navedenih mesecih. Tako izračunan se
       poveča za koeficient rasti življenjskih stroškov v obdobju od
       novembra 1992 do vključno februarja 1993, ki znaša 1,1013
       (((znesek sredstev izplačanih plač za
       september 1992 + znesek sredstev izplačanih plač za oktober 1992
       + znesek sredstev izplačanih plač za november 1992): (število
       delavcev v septembru 1992 + število delavcev v oktobru 1992 +
       število delavcev v novembru 1992)) x 1,1013).
  13.    Vpiše se najvišja dovoljena izhodiščna plača za marec 1993 v
       pravni osebi, ki je petkratnik povprečne izplačane plače brez
       nadomestil plač
       in poračunov za pretekla obdobja) za obdobje od septembra do
       novembra 1992, povečane za rast življenjskih stroškov iz 3. člena
       zakona (zap. št. 12 x 5).
-------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Pravne osebe iz prve alinee 1. člena in 6. a člena zakona izračunajo mesečni znesek sredstev za plače na način, predpisan s tem pravilnikom, in ga izkažejo na obrazcu G-2.
Pravne osebe izpolnijo obrazec G-2 za marec 1993 na podlagi osnove za izračun plač iz obrazca G-l, za nadaljnje mesece pa na podlagi dovoljenega zneska sredstev za plače preteklega meseca iz obrazca G-2 za pretekli mesec ter podatkov, ki jih ugotovijo na dan, ko izpolnjujejo obrazec ob upoštevanju naslednjih navodil.
-------------------------------------------------------------------------------
zap. št.                 Opis
-------------------------------------------------------------------------------
        Podatke od zap. št. 1 do zap. št. 6 izpolnijo vse pravne osebe
       iz prve alinee 1. člena in 6. a člena zakona.
  1.    Vpiše se koeficient za ugotavljanje udeležbe delavcev v procesu
       lastninjenja po 10. in 11. členu zakona, na podlagi podatka
       Zavoda Republike Slovenije o rasti življenjskih stroškov.
       Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo mesečno
       Objavljalo navedeni podatek v Uradnem listu Republike Slovenije.
  2.    Vpiše se koeficient rasti plač (k1), izračunan na podlagi
       podatka o rasti življenjskih stroškov za pretekli mesec in
       eskalacijske lestvice iz 2. točke aneksa.
       Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo mesečno
       objavljalo navedeni podatek v Uradnem listu Republike Slovenije.
  3.    Vpiše se korekcijski faktor, ki se izračuna tako, da se število
       delavcev, izračunanih iz delovnih ur v mesecu deli s številom
       delavcev, izračunanim iz delovnih ur v preteklem mesecu. Pri tem
       se ne upoštevajo ure v mesecu novozaposlenih ali odpuščenih
       delavcev.
       (– za marec 1993: (število delavcev, izračunanih iz delovnih ur
       v marcu 1993: povprečno število delavcev, izračunano iz delovnih
       ur v obdobju od septembra do novembra 1991);
       – za nadaljnje mesece: (število delavcev, izračunanih iz
       delovnih ur v mesecu: število delavcev, izračunano iz delovnih
       ur v preteklem mesecu))
  4.    Število delavcev, izračunano iz delovnih ur v mesecu.
  5.    Vpiše se znesek sredstev za plače v mesecu novozaposlenih
       delavcev.
  6.    Vpiše se znesek sredstev za plače, ki bi jih prejeli odpuščeni
       delavci, v kolikor so bili odpuščeni v mesecu.
PRAVNE OSEBE, KI IZPLAČUJEJO PLAČE V SKLADU S 3. ČLENOM ZAKONA
       Podatke od zap. št. 7 do zap. št. 12 izpolnijo tiste pravne
       osebe, ki izplačujejo plače v skladu s 3. členom zakona.
  7.    Vpiše se osnova za izračun plač za mesec. Pravne osebe prepišejo
       osnovo za izračun plač za marec 1993 iz zap. št. 3 obrazca G-1,
       razen tistih pravnih oseb, ki so jim bili odloženi davki in
       prispevki ter se jim je v februarju 1993 iztekla zadnja pogodba
       o odlogu, slednji prepišejo osnovo iz zap. št. 10 obrazca G-1
       (zap. št. 3 iz G-1 ali zap. št. 10 iz G-1). Osnova za izračun
       plač za nadaljnje mesece leta 1993 je enaka dovoljenemu znesku
       sredstev za plače za pretekli mesec iz zap. št. 8 obrazca G-2 za
       pretekli mesec, razen v pravnih osebah, ki so jim bili odloženi
       davki in prispevki ter se jim je v preteklem mesecu iztekla
       zadnja pogodba o odlogu. Ti prepišejo osnovo iz zap. št. 10
       obrazca G-1 (zap. št. 8 obrazca G-2 za pretekli mesec ali zap.
       št. 10 iz G-1).
  8.    Vpiše se dovoljeni znesek sredstev za plače za mesec.
       Dovoljeni znesek se izračuna tako, da se osnova za izračun plač
       za mesec, valorizira s koeficientom rasti plač iz aneksa (k1) in
       korigira s faktorjem za preračun delovnih ur; tako dobljeni
       znesek se poveča za znesek sredstev za plače v mesecu
       novozaposlenih delavcev in zmanjša za znesek sredstev za plače,
       ki bi jih prejeli odpuščeni delavci, v kolikor so bili v mesecu
       odpuščeni ((zap. št. 2 x zap. št. 3 x zap. št. 7) + zap. št. 5 –
       zap. št. 6).
  9.    Vpiše se kumulativen znesek neizplačanih sredstev za plače iz
       preteklih mesecev, ki niso bila rezervirana kot udeležba
       delavcev v procesu lastninjenja na podlagi 10. in 11. člena
       zakona. Podatek se prepiše iz zap. št. 11 obrazca G-2 za
       pretekli mesec.
  10.    Vpiše se izplačan znesek sredstev za plače za mesec. Pravna
       oseba ne sme izplačati več kot znaša vsota dovoljenega zneska
       sredstev za plače za mesec in kumulativnega zneska neizplačanih
       sredstev za plače iz preteklih mesecev (zap. št. 10 <= (zap. št.
       8 + zap. št. 9)).
  11.    Pravna oseba vpiše znesek neizplačanih sredstev za plače za
       mesec v primeru, da izplača manj kot znaša vsota dovoljenega
       zneska sredstev za plače za mesec in kumulativnega zneska
       neizplačanih sredstev za plače iz preteklih mesecev. Pri tem ne
       sme upoštevati tistega dela neizplačanih sredstev, ki so bila
       rezervirana kot udeležba delavcev v procesu lastninjenja na
       podlagi 10. in 11. člena zakona ((zap. št. 8 + zap. št. 9) –
       zap. št. 10 – zap. št. 29).
  12.    Vpiše se izplačana izhodiščna plača za I. tarifni razred v
       pravni osebi za mesec.
PRAVNE OSEBE, KI IZPLAČUJEJO PLAČE V SKLADU S 4. ČLENOM ZAKONA
       Podatke od zap. št. 13 do zap. št. 17 izpolnijo tiste pravne
       osebe, ki izplačujejo plače v skladu s 4. členom zakona.
  13.    Vpiše se dovoljeni znesek sredstev za plače za mesec.
       Dovoljeni znesek se izračuna tako, da se dovoljeni znesek
       sredstev za plače za pretekli mesec, valorizira s koeficientom
       rasti plač iz aneksa (ki) in korigira s faktorjem za preračun
       delovnih ur; tako dobljeni znesek se poveča za znesek sredstev
       za plače v mesecu novozaposlenih delavcev in zmanjša za znesek
       sredstev za plače, ki bi jih prejeli odpuščeni delavci, kolikor
       so bili v mesecu odpuščeni (- za marec 1993: ((zap. št. 7 iz G-l
       x zap. št. 3) + zap. št: 5 – zap. št. 6) – za nadaljnje mesece:
       ((zap. št. 13 iz G-2 za predhodni mesec x zap. št. 2 x zap. št.
       3) + zap. št. 5 – zap. št. 6)))
  14.    Vpiše se kumulativni znesek neizplačanih sredstev za plače iz
       preteklih mesecev, ki se prepiše iz zap. št. 16 iz G-2 za
       pretekli mesec.
  15.    Vpiše se izplačani znesek sredstev za plače za mesec.
       Pravna oseba ne sme izplačati več kot znaša vsota dovoljenega
       zneska sredstev za plače za mesec in kumulativnega zneska
       neizplačanih sredstev za plače iz preteklih mesecev (zap. št. 15
       <= (zap. št. 13 + zap. št. 14)).
  16.    Pravna oseba vpiše znesek neizplačanih sredstev za plače za
       mesec v primeru, da izplača manj kot znaša vsota dovoljenega
       zneska sredstev za plače za mesec in kumulativnega zneska
       neizplačanih sredstev za plače iz preteklih mesecev ((zap. št.
       13 + zap. št. 14) – zap. št. 15).
  17.    Vpiše se izplačana izhodiščna plača za I. tarifni razred v
       pravni osebi za mesec.
PRAVNE OSEBE, KI IZPLAČUJEJO PLAČE V SKLADU S PRVIM ODSTAVKOM 8. ČLENA ZAKONA
       Podatke od zap. št. 17 do zap. št. 25 vpišejo nesolventne pravne
       osebe, ki izplačujejo plače v skladu z 8. členom zakona.
  18.    Vpiše se znesek izplačanih bruto plač za februar 1993 (brez
       nadomestil plač in poračunov). Podatek vpišejo tiste pravne
       osebe, ki marca 1993 prvič izplačujejo zajamčene plače.
  19.    Vpiše se dovoljeni znesek sredstev za zajamčene plače v pravnih
       osebah, ki prvič izplačujejo zajamčene plače.
       Dovoljeni znesek za mesec se izračuna tako, da se 90% zneska
       sredstev izplačanih plač za pretekli mesec poveča za znesek
       sredstev za plače v mesecu novozaposlenih delavcev in zmanjša za
       znesek sredstev za plače, ki bi jih prejeli odpuščeni delavci, v
       kolikor so bili odpuščeni v mesecu.
       (- za marec 1993: ((zap. št. 18 x 0,90 x zap.
       št. 3) + zap. št. 5 – zap. št. 6);
       – za nadaljnje mesece: ((zap. št. 10 iz G-2 za pretekli mesec x
       0,90 x zap. št. 3) + zap. št. 5 – zap. št. 6) ali ((zap. št. 15
       iz G-2 za pretekli mesec x 0,90 x zap. št. 3) + zap. št. 5 –
       zap. št. 6))
  20.    Vpiše se izplačani znesek sredstev za zajamčene plače za februar
       1993 (brez nadomestil plač in poračunov).
       Podatek vpišejo tiste pravne osebe, ki so izplačale zajamčene
       plače že za mesec februar 1993.
  21.    Vpiše se dovoljeni znesek sredstev za zajamčene plače v pravnih
       osebah, ki so že v preteklem mesecu izplačevale zajamčene plače.
       Dovoljeni znesek za mesec se izračuna tako, da se dovoljeni
       znesek sredstev za zajamčene plače za pretekli mesec valorizira
       s koeficientom rasti plač iz aneksa (k1) in korigira s
       koeficientom za preračun števila delavcev; tako dobljeni znesek
       se poveča za sredstva za plače v mesecu novozaposlenih delavcev
       in zmanjša za znesek sredstev za plače, ki bi jih prejeli
       odpuščeni delavci, v kolikor so bili odpuščeni v mesecu.
       (- za marec 1993: ((zap. št. 2 x zap. št. 3 x zap. št. 20) +
       zap. št. 5 – zap. št. 6)
       – za nadaljnje mesece v pravnih osebah, ki so v preteklem mesecu
       prvič izplačale zajamčene plače: ((zap. št. 19 iz G-2 za
       pretekli mesec x zap. št. 2 x zap. št. 3) + zap. št. 5
       – zap. št. 6);
       – za nadaljnje mesece v pravnih osebah, ki izplačujejo zajamčene
       plače že najmanj dva meseca: ((zap. št.. 21 iz G-2 za pretekli
       mesec x zap. št. 2 x zap. št. 3) + zap. št. 5
       – zap. št. 6))
  22.    Vpiše se znesek neizplačanih sredstev za zajamčene plače iz
       preteklih mesecev, ki se prepiše iz zap. št. 24 iz G-2 za
       pretekli mesec.
  23.    Vpiše se izplačan znesek sredstev za zajamčene plače za mesec.
       Pravna oseba ne sme izplačati več kot znaša vsota dovoljenega
       zneska sredstev za plače za mesec in kumulativnega zneska
       neizplačanih sredstev za plače iz preteklih mesecev.
       (- pravne osebe, ki prvič izplačujejo zajamčene plače: (zap. št.
       23 <= zap. št. 19);
       – pravne osebe, ki so že v preteklem mesecu izplačevale
       zajamčene plače: (zap. št. 23 <=(zap. št. 21 + zap. št. 22)))
  24.    Pravna oseba vpiše znesek neizplačanih sredstev za plače za
       mesec v primeru, da izplača manj kot znaša vsota dovoljenega
       zneska sredstev za plače za mesec in kumulativnega zneska
       neizplačanih sredstev za plače iz preteklih mesecev.
       (- pravne osebe, ki prvič izplačujejo zajamčene plače: (zap. št.
       19 – zap. št. 23);
       – pravne osebe, ki so že v preteklem mesecu izplačevale
       zajamčene plače: ((zap. št. 21 + zap. št. 22) – zap. št. 23))
  25.    Vpiše se izplačana izhodiščna plača za I. tarifni razred v
       pravni osebi za mesec.
PRAVNE OSEBE, KI RAZPOREDIJO DEL DOBIČKA V SKLADU Z 10. IN 11. ČLENOM ZAKONA
       Podatke od zap. št. 26 do zap. št. 30 vpišejo tiste pravne
       osebe, ki so se odločile za delitev dobička v skladu z 10. in
       11. členom zakona ter izpolnjujejo z zakonom predvidene pogoje.
       Nesolventne pravne osebe tega dela obrazca ne izpolnjujejo. 26.
       Vpiše se dovoljeni znesek sredstev za plače za mesec, zmanjšan
       za 20% (zap. št. 8 x 0,80).
  27.    Vpiše se znesek sredstev za plače, izračunan na podlagi osnove
       za izplačilo plač za mesec, valorizirane s koeficientom za
       ugotavljanje udeležbe delavcev v procesu lastninjenja po 10. in
       11. členu zakona. Tako dobljeni znesek se poveča za znesek
       sredstev za plače v mesecu novozaposlenih delavcev in zmanjša za
       znesek sredstev za plače, ki bi jih prejeli odpuščeni delavci, v
       kolikor so bili odpuščeni v mesecu ((zap. št. l x zap. št. 3 x
       zap. št. 7) + zap. št. 5 – zap. št. 6)
  28.    Vpiše se razlika med zneskom sredstev za plače, izračunanim z
       upoštevanjem koeficienta za ugotavljanje udeležbe delavcev v
       procesu lastninjenja in izplačanim zneskom sredstev za plače
       oziroma 80% dovoljenega zneska sredstev za plače. Za tako
       izračunano razliko lahko pravna oseba v postopku lastninskega
       preoblikovanja razporedi del dobička na delavce.
       V primeru, če je pravna oseba izplačala znesek sredstev za plače
       manjši od 80% dovoljenega zneska, sme razporediti na delavce
       dobiček v višini, ki je manjša ali enaka razliki med zneskom
       sredstev za plače, izračunanim z upoštevanjem celotne mesečne
       rasti življenjskih stroškov ter 80% dovoljenega zneska sredstev
       za plače za mesec (zap. št. 28 (zap. št. 27 – zap. št. 26)).
       V primeru, če je izplačala znesek sredstev za plače večji od 80%
       dovoljenega zneska, pa sme razporediti dobiček v višini, ki je
       manjša ali enaka razliki med zneskom sredstev za plače,
       izračunanim z upoštevanjem celotne mesečne rasti življenjskih
       stroškov ter izplačanim zneskom sredstev za plače (zap. št. 28 <
       (zap. št. 27 – zap. št. 10).
  29.    Vpiše se znesek sredstev, ki jih je pravna oseba rezervirala kot
       udeležbo delavcev v procesu lastninjenja na podlagi 10. in 11.
       člena zakona (zap. št. 29 <= zap. št. 28).
  30.    Vpiše se kumulativa sredstev, ki jih je pravna oseba rezervirala
       kot udeležbo delavcev v procesu lastninjenja na podlagi 10. in
       11. člena zakona (zap. št. 30 iz G-2 za pretekli mesec + zap.
       št. 29).
POSEBNI PODATKI O IZPLAČANIH PLAČAH POSLOVODNIH DELAVCEV
       Podatke od zap. št. 31 do zap. št. 34 vpišejo ob izpolnjevanju
       obrazca G-2 vse pravne osebe iz prve alinee 1. člena in 6. a
       člena zakona.
  31.    Vpiše se povprečna izplačana plača v pravni osebi (brez
       nadomestil plač in poračunov za pretekla obdobja) za obdobje od
       septembra do novembra 1992, povečana za rast življenjskih
       stroškov iz 3. člena zakona.
       (– za marec 1993: (zap. št. 12 iz G-1 x zap. št. 2);
       – za nadaljnje mesece: (zap. št. 31 iz G-2 za pretekli mesec x
       zap. št. 2))
  32.    Vpiše se najvišja dovoljena izhodiščna plača za mesec v pravni
       osebi, ki je petkratnik povprečne izplačane plače v pravni osebi
       (brez nadomestil plač in poračunov za pretekla obdobja) za
       obdobje od septembra do novembra 1992, povečane za rast
       življenjskih stroškov iz 3. člena zakona (zap. št. 31 x 5).
  33.    Vpiše se najvišja izplačana plača za mesec v pravni osebi.
  34.    Vpišejo se izhodiščne in izplačane plače poslovodnih delavcev za
       mesec, in sicer tako, da se najprej vpiše funkcija poslovodnega
       delavca in nato oba zneska.
4. člen
Pravne osebe iz druge alinee 1. člena določijo mesečni znesek sredstev za plače na način, predpisan s tem pravilnikom, in ga izkažejo na obrazcu NG.
Pravne osebe izpolnijo obrazec NG na podlagi izhodiščne plače, določene z zakonom, ter na podlagi podatkov, ki jih ugotovijo na dan, ko izpolnjujejo obrazec ob upoštevanju naslednjih navodil.
Opis
-------------------------------------------------------------------------------
zap. št.                 Opis
-------------------------------------------------------------------------------
   1.    Vpiše se izplačani znesek sredstev za plače za februar 1993
       (brez nadomestil plač in poračunov).
  2.    Vpiše se izhodiščna plača za obdobje od marca do maja 1993, ki
       znaša 23.833 SIT.
  3.    Tabela se izpolni tako, da se v
       – v1. stolpec vpiše povprečen koeficient za izračun plač za
       posamezen tarifni razred na podlagi določb kolektivnih pogodb in
       internih aktov oziroma Zakona o delavcih v državnih organih
       (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93)
       oziroma Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list
       RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93); – v 2. stolpec
       vpiše število delavcev v tarifnem razredu za mesec; – v 3.
       stolpec vpiše vsota dodatkov za delovno dobo. pogoje dela in
       uspešnost za delavce v posameznem tarifnem razredu za mesec; – v
       4. stolpec vpiše znesek sredstev za plače za posamezen
       koeficient za mesec, ki se izračuna tako, da se množi
       koeficient, število delavcev in izhodiščna plača. Temu se nato
       prišteje še znesek sredstev za dodatke za delovno dobo, pogoje
       dela in uspešnost ((1. stolpec x 2. stolpec x zap. št. 3) + 3.
       stolpec).
  4.    Vpiše se število delavcev v mesecu (vsota 2. stolpca iz zap. št.
       3).
  5.    Vpiše se vsota dodatkov za delovno dobo, pogoje dela ter
       uspešnost za mesec (vsota 3. stolpca iz zap. št. 3).
  6.    Vpiše se dovoljeni znesek sredstev za plače za mesec, ki je enak
       vsoti zneskov sredstev za plače za posamezen koeficient (vsota
       4. stolpca iz zap. št. 3).
  7.    Vpiše se kumulativni znesek neizplačanih sredstev za plače iz
       preteklih mesecev, ki se prepiše iz zap. št. 9 iz NG za pretekli
       mesec.
  8.    Vpiše se izplačani znesek sredstev za plače za mesec.
       Pravna oseba ne sme izplačati več kot znaša vsota dovoljenega
       zneska sredstev za plače za mesec in kumulativnega zneska
       neizplačanih sredstev za plače iz preteklih mesecev (zap. št. 8
       <= (zap. št. 6 + zap. št. 7)).
9.      Pravna oseba vpiše znesek neizplačanih sredstev za plače za
       mesec v primeru, da izplača manj kot znaša vsota dovoljenega
       zneska sredstev za plače za mesec in kumulativnega zneska
       neizplačanih sredstev za plače iz preteklih mesecev ((zap. št. 6
       + zap. št. 7) – zap. št. 8).
  10.    Vpiše se izplačana izhodiščna plača za I. tarifni razred v
       pravni osebi za mesec.
5. člen
Pravne osebe iz 20.a člena zakona ob izplačilu za mesec marec 1993 predložijo službi družbenega knjigovodstva izpolnjen obrazec G-3, s katerim dokažejo, da izpolnjujejo pogoje iz navedenega člena.
Obrazec G-3 izpolnijo na podlagi podatkov o rasti plač v obdobju od septembra 1992 do vključno januarja 1993, o povprečni izplačani plači v obdobju od septembra 1992 do vključno januarja 1993 ter ob upoštevanju naslednjih navodil.
-------------------------------------------------------------------------------
zap. št.                 Opis
-------------------------------------------------------------------------------
   1.    Vpisan je koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju
       od septembra 1992 do vključno januarja 1993 po podatkih Zavoda
       Republike Slovenije za statistiko, ki znaša 1,1180.
  2.    Vpiše se koeficient rasti plač pri pravni osebi v obdobju od
       septembra 1992 do januarja 1993, ki je zmnožek koeficientov
       rasti povprečno izplačanih plač na delavca (vključno s poračuni
       plač za to obdobje in nadomestili plač, ki se krijejo iz
       sredstev pravne osebe) v pravni osebi za mesece oktober glede na
       september 1992, november glede na oktober 1992, december glede
       na november 1992 in januar 1993 glede na december 1992.
       Povprečno izplačana plača na delavca v pravni osebi v posameznem
       mesecu se izračuna tako, da se izplačana sredstva za plače
       (vključno s poračuni plač za to obdobje in nadomestili plač, ki
       se krijejo iz sredstev pravne osebe) v mesecu delijo s številom
       delavcev, izračunanim iz delovnih ur v mesecu. Tako izračunan
       koeficient rasti plač mora biti manjši od 1,1180, kolikor je
       znašal koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v navedenem
       obdobju (zap. št. 2 <= zap. št. 1).
  3.    Vpisana je povprečna plača v gospodarstvu v obdobju september
       1992 do vključno januarja 1993 po podatkih Zavoda Republike
       Slovenije za statistiko, ki je znašala 60.598 SIT.
  4.    Pravna oseba vpiše povprečno plačo v obdobju od septembra 1992
       do januarja 1993, ki je vsota izplačanih sredstev za plače
       (vključno s poračuni plač in nadomestili plač, ki se krijejo iz
       sredstev pravne osebe) v mesecih september, oktober, november,
       december 1992 ter januar 1993, deljena z vsoto števila delavcev,
       izračunanih iz ur v teh mesecih. Tako izračunana povprečna plača
       ne sme presegati povprečne plače v gospodarstvu Republike
       Slovenije v istem obdobju (zap. št. 4 <= zap. št. 3).
  5.    Vpiše se izplačana izhodiščna plača za I. tarifni razred za
       mesec marec 1993 v pravni osebi.
  6.    Vpiše se število delavcev, izračunano iz delovnih ur za marec
       1993.
6. člen
Pravne osebe iz 1. člena zakona izračunajo znesek sredstev za regres za letni dopust (v nadaljevanju regres) na način, predpisan s tem pravilnikom in izkažejo znesek regresa na obrazcu R.
Pravna oseba izpolni obrazec R na podlagi zadnjega znanega podatka Zavoda Republike Slovenije za statistiko o povprečni bruto plači v gospodarstvu Republike Slovenije in podatkov, ki jih ugotovi na dan, ko izpolnjuje obrazec, ob upoštevanju naslednjih navodil.
-------------------------------------------------------------------------------
zap. št.                 Opis
-------------------------------------------------------------------------------
IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST V ENEM DELU IN PRVO IZPLAČILO REGRESA ZA
LETNI DOPUST V PRIMERU IZPLAČILA V VEČ DELIH
       Podatke od zap. št. 1 do zap. št. 9 vpisujejo pravne osebe ob
       izplačilu regresa v enem delu oziroma za prvo izplačilo regresa,
       v primeru izplačila v več delih.
       Podatki so v bruto zneskih.
  1.    Vpiše se zadnji znani podatek Zavoda Republike Slovenije za
       statistiko o povprečni mesečni bruto plači v gospodarstvu
       Republike Slovenije (v nadaljevanju: povprečna plača v
       gospodarstvu).
  2.    Vpiše se število delavcev, ki jim je bila v tekočem
       mesecu izplačana višja bruto plača od zadnjega znanega podatka o
       mesečni bruto plači v gospodarstvu Republike Slovenije.
  3.    Dovoljeni znesek sredstev za regres tistih delavcev, ki jim je
       bila izplačana višja plača od povprečne plače v gospodarstvu.
       Dovoljeni znesek sredstev za regres se izračuna kot zmnožek 60%
       povprečne plače v gospodarstvu in števila delavcev, ki jim je
       bila izplačana višja plača od povprečne plače v gospodarstvu
       (zap. št. 1 x 0,60 x zap. št. 2).
  4.    Vpiše se izplačani znesek sredstev za regres tistih delavcev, ki
       jim je bila izplačana višja plača od povprečne plače v
       gospodarstvu. Izplačani znesek sredstev za regres je lahko
       manjši ali enak dovoljenemu znesku (zap. št. 4 <= zap. št. 3).
  5.    Vpiše se delež neizplačanega zneska sredstev za regres tistih
       delavcev, ki jim je bila izplačana višja plača od povprečne
       plače v gospodarstvu.
       Izračuna se kot delež razlike med dovoljenim in izplačanim
       zneskom sredstev za regres tistih delavcev, ki jim je bila
       izplačana višja plača od povprečne plače v gospodarstvu ter
       izplačanim zneskom sredstev za regres ((zap. št. 3 – zap. št.
       4): zap. št. 3).
  6.    Vpiše se število delavcev, ki jim je bila v tekočem mesecu
       izplačana enaka ali nižja bruto plača od zadnjega znanega
       podatka o povprečni mesečni bruto plači v gospodarstvu Republike
       Slovenije;
  7.    Dovoljeni znesek sredstev za regres tistih delavcev, ki jim je
       bila izplačana enaka ali nižja plača od povprečne plače v
       gospodarstvu.
       Dovoljeni znesek sredstev za regres se izračuna kot zmnožek
       povprečne plače v gospodarstvu in števila delavcev, ki jim je
       bila izplačana enaka ali nižja plača od povprečne plače v
       gospodarstvu (zap. št. 1 x zap. št. 6).
  8.    Vpiše se izplačani znesek sredstev za regres tistih delavcev, ki
       jim je bila izplačana enaka ali nižja plača od povprečne mesečne
       plače v gospodarstvu. Izplačani znesek sredstev za regres je
       lahko manjši ali enak dovoljenemu znesku (zap. št. 8 <= zap. št.
       7).
  9.    Vpiše se delež neizplačanega zneska sredstev za regres tistih
       delavcev, ki jim je bila izplačana enaka ali nižja plača od
       povprečne plače v gospodarstvu. Izračuna se kot delež razlike
       med dovoljenim in izplačanim zneskom sredstev za regres tistih
       delavcev, ki jim je bila izplačana enaka ali nižja plača od
       povprečne plače v gospodarstvu, ter izplačanega zneska sredstev
       za regres ((zap. št. 7 – zap.- št. 8): zap. št. 7).
NADALJNJA IZPLAČILA REGRESA ZA LETNI DOPUST V PRIMERU IZPLAČILA V VEČ DELIH
       Podatke od zap. št. 10 do zap. št. 18 izpolnijo le tiste pravne
       osebe, ki izplačujejo regres za letni dopust v več delih.
  10.    Vpiše se zadnji znani podatek Zavoda Republike Slovenije za
       statistiko o povprečni mesečni bruto plači v gospodarstvu
       Republike Slovenije.
  11.    Vpiše se število delavcev, ki jim je bila v tekočem mesecu
       izplačana višja bruto plača od zadnjega znanega podatka o
       mesečni bruto plači v gospodarstvu Republike Slovenije.
  12.    Vpiše se dovoljeni znesek za regres tistih delavcev, ki jim je
       bila v tekočem mesecu izplačana višja plača od povprečne plače v
       gospodarstvu. Znesek se izračuna kot zmnožek deleža neizplačanih
       sredstev za regres, 60% povprečne plače v gospodarstvu in
       števila delavcev, ki so upravičeni do tako izračunane višine
       regresa (izplačilo drugega dela regresa za letni dopust: (zap.
       št. 5 x zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11); izplačilo nadaljnjih
       delov regresa za letni dopust: (zap. št. 14 iz predhodnega R x
       zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11)).
  13.    Vpiše se izplačani znesek za regres tistih delavcev; ki so
       prejeli v tekočem mesecu višjo plačo od povprečne plače v
       gospodarstvu, ki pa ne sme presegati dovoljenega zneska (zap.
       št. 13 <= zap. št. 12).
  14.    Vpiše se delež neizplačanega zneska sredstev za regres tistih
       delavcev, ki jim je bila izplačana višja plača od povprečne
       plače v gospodarstvu. Izračuna se kot delež razlike med celotnim
       dovoljenim in celotnim izplačanim zneskom sredstev za regres
       tistih delavcev, ki jim je bila izplačana višja plača od
       povprečne plače v gospodarstvu, ter celotnim izplačanim zneskom
       sredstev za regres.
       (– izplačilo drugega dela regresa: (((zap. št. 10 x 0,60 x zap.
       št. 11) – ((1,000 – zap. št. 5 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x
       0,60 x zap. št. 11) – zap. št. 12): (zap. št. 10 x 0,60 x zap.
       št. 11))
       – izplačilo nadaljnjih delov regresa: (((zap. št. 10 x 0,60 x
       zap. št. 11) – ((1,000 – zap. št. 14 iz predhodnega R) x zap.
       št. 10 x 0,60 x zap. št. 11) – zap. št. 12): (zap. št. 10 x 0,60
       x zap. št. 11)))
  15.    Vpiše se število delavcev, ki jim je bila v tekočem mesecu
       izplačana enaka ali nižja plača od zadnjega znanega podatka o
       mesečni bruto plači v gospodarstvu Republike Slovenije.
  16.    Vpiše se dovoljeni znesek za regres tistih delavcev, ki so
       prejeli enako ali nižjo plačo od povprečne plače v gospodarstvu.
       Znesek se izračuna kot zmnožek deleža neizplačanih sredstev za
       regres, povprečne plače v gospodarstvu in števila delavcev, ki
       so upravičeni do tako izračunane višine regresa (izplačilo
       drugega dela regresa za letni dopust: (zap. št. 9 x zap. št. 10
       x zap. št. 15); izplačilo nadaljnjih delov regresa za letni
       dopust: (zap. št. 18 iz predhodnega R x zap. št. 10 x zap. št.
       15).
  17.    Vpiše se izplačani znesek za regres tistih delavcev, ki so
       prejeli enako ali nižjo plačo od povprečne plače v gospodarstvu,
       ki pa ne sme presegati dovoljenega zneska (zap. št. 17 zap. št.
       16).
  18.    Vpiše se delež neizplačanega zneska sredstev za regres tistih
       delavcev, ki jim je bila izplačana enaka ali nižja plača od
       povprečne plače v gospodarstvu. Izračuna se kot delež razlike
       med celotnim dovoljenim in celotnim izplačanim zneskom sredstev
       za regres tistih delavcev, ki jim je bila izplačana enaka ali
       nižja plača od povprečne plače v gospodarstvu, ter celotnim
       izplačanim zneskom sredstev za regres.
       (- izplačilo drugega dela regresa: (((zap. št. 10 x zap. št. 15)
       – ((1,000 – zap. št. 9 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x zap.
       št. 15)
       – zap. št. 16): (zap. št. 10 x zap. št. 15))
       – izplačilo nadaljnjih delov regresa: (((zap. št. 10 x zap. št.
       15) – ((1,000 – zap. št. 18 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x
       zap. št. 15)
       – zap. št. 16): (zap. št. 10 x zap. št. 15)),
JUBILEJNE NAGRADE
       Podatke od zap. št. 19 do zap. št. 21 vpišejo le tiste pravne
       osebe, ki izplačujejo jubilejne nagrade.
  19.    Vpiše se zadnji znani podatek Zavoda Republike Slovenije za
       statistiko o povprečni mesečni plači v gospodarstvu Republike
       Slovenije za pretekle tri mesece.
  20.    Izračuna se obseg sredstev za jubilejne nagrade tako, da se v:
       – 1. stolpec vpiše višino jubilejne nagrade;
       – 2. stolpec vpiše število upravičencev do jubilejne nagrade;
       – 3. stolpec znesek sredstev za jubilejne nagrade po letih
       delovne dobe, ki je zmnožek višine jubilejne nagrade in števila
       upravičencev (1. stolpec x 2. stolpec);
  21.    Vpiše se znesek sredstev za jubilejne nagrade, ki je vsota
       obsega sredstev za jubilejne nagrade po delovnih letih (vsota 3.
       stolpca iz zap. št. 20).
7. člen
Podatek o številu delavcev, izračunanih iz delovnih ur v mesecu se izračuna tako, da se število opravljenih delovnih ur in delovnih ur, za katera prejemajo delavci nadomestila plač iz sredstev pravne osebe, deli s številom možnih ur v tem mesecu.
8. člen
V obrazcih se denarni zneski, izkazujejo v tolarjih brez stotinov, ostali številčni podatki pa v celih številih z dvema decimalkama, razen koeficientov in deležev, ki se izkazujejo s štirimi decimalkami.
9. člen
Ta pravilnik se ne nanaša na izplačila plač delavcev, katerih delovna mesta so v tujini.
10. člen
Pravna oseba pri vsakem izplačilu plač, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad izpolni ustrezen obrazec, ki ga določa ta pravilnikov dveh izvodih in ju predloži službi družbenega knjigovodstva.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva (Uradni list RS, št. 14/93).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-02/93
Ljubljana, dne 8. aprila 1993.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve
Jožica Puhar l. r.

AAA Zlata odličnost