Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

833. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v občini Krško, stran 852.

Na podlagi 4., 97. in 111. člena Stanovanjskega zakona ter v skladu z 58. členom Odloka o pristojnosti in sestavi Skupščine občine Krško, je. Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 31. 3. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o oddaji službenih stanovanj v občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Krško na podlagi sprejetih planskih usmeritev in skladno z določbami tega pravilnika, zagotavlja določeno število stanovanj za stanovanjske potrebe deficitarnega kadra v občini (v nadaljevanju: občinska službena stanovanja).
2. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddaje teh stanovanj v najem, pravice in obveznosti iz naslova razpolaganja z občinskimi službenimi stanovanji ter prehodne in končne določbe.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN NAČIN NAJEMA SLUŽBENIH STANOVANJ
3. člen
Občinska službena stanovanja se oddajo v najem:
– deficitarnim kadrom s področja družbenih dejavnosti,
– deficitarnim kadrom državnih organov (iz pristojnosti občine).
4. člen
Občinska službena stanovanja se oddajo v najem za določen čas, vezan na zadovoljevanje službenih potreb.
5. člen
Pogoji za oddajo občinskega službenega stanovanja so:
– da gre za upravičenca iz 3. člena tega pravilnika,
– da gre za potrebo po deficitarnem kadru, ki jo izrazijo zavodi s področja družbenih dejavnosti, službe oziroma občinski organi s planom o potrebah po službenih stanovanjih.
Upravičenec ne more pridobiti službenega stanovanja, če ima sam ali njegov ožji družinski član v lasti ali najemu stanovanje, ki ustreza standardom iz 7. člena tega pravilnika, razen, če je takšno stanovanje oddaljeno več kot 50 km od sedeža.
III. OSNOVE IN MERILA ZA ODDAJO OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ
6. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
a) glede na pomembnost del in nalog
– direktor, predstojnik, funkcionar           35
– višji upravni delavec, vodja oddelka, službe     30
– delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi   25
– strokovni delavec                   20
b) glede na stopnjo strokovne izobrazbe
– za zahtevano skupino VII/2              25
– za zahtevano skupino VII/I              20
– za zahtevano skupino VI/2               15
– za zahtevano skupino VI/I               12
– za. zahtevano skupino V                8
c) glede na delovno dobo
– do 2 let                        5
– od 2 do 5 let                     10
– od 5 do 8 let                     15
– od 8 do 12 let                    20
– nad 12 let                      25
V primeru enakega števila točk ima prednost pri najemu občinskega službenega stanovanja upravičenec, ki pridobi večje število točk po a) kriteriju tega člena.
V primeru enakega števila točk po a) kriteriju ima prednost upravičenec, ki nima možnosti bivanja v kraju sedeža zavoda, organa oziroma službe, kjer naj bi upravičenec delal.
IV. STANOVANJSKI STANDARDI
7. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se glede na razpoložljiva stanovanja po možnosti upoštevajo naslednji minimalni standardi:
+----------+------------+
| Število |Stanovanjska|
|družinskih| površina |
| članov |   m2   |
+----------+------------+
|   1  |   32   |
+----------+------------+
|   2  |   45   |
+----------+------------+
|   3  |   58   |
+----------+------------+
|   4  |   70   |
+----------+------------+
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča najmanj za 15 m2.
Navedena površina v tem členu se nanaša samo na bivalno površino, in sicer: sobe, kabineti, shramba, WC, kopalnica, predsoba. V bivalno površino se ne štejejo: balkoni, odprte terase, kleti, drvarnice, garaže v hiši ipd.
V. POSTOPEK ODDAJE OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ
8. člen
Pristojni upravni organ enkrat letno evidentira potrebe po občinskih službenih stanovanjih, ki jih s planskim aktom izrazijo zavodi in službe s področja družbenih dejavnosti ter državni organi (s področja občinskih pristojnosti).
9. člen
Pri vsaki pridobitvi občinskega službenega stanovanja ali sprostitvi le-tega upravni organ objavi javni razpis za oddajo občinskega službenega stanovanja.
V razpisu mora biti navedeno:
– za katera stanovanja je objavljen razpis,
– upravičenci do najema službenega stanovanja (po evidentiranih potrebah),
– rok, do katerega je potrebno vložiti prošnjo,
– način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja in
– naslov, na katerega se pošlje vloga.
Razpis je objavljen na oglasni deski Skupščine občine Krško.
Rok prijave je najmanj 15 dni.
10. člen
Obrazloženi vlogi za najem službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga zavrne kot nepopolna.
11. člen
Sklep o oddaji občinskega službenega stanovanja izda predstojnik upravnega organa in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
12. člen
Na sklep upravnega organa je možen ugovor v roku 15 dni od dneva vročitve. O ugovoru odloča Izvršni svet SO Krško. Odločitev izvršnega sveta je dokončna.
13. člen
Po pravnomočnem sklepu o oddaji občinskega službenega stanovanja v najem sklene izvršni svet z najemnikom pogodbo, s katero uredi medsebojne odnose, upoštevajoč določbe tega pravilnika in druge določbe stanovanjskega zakona. Izvršni svet lahko za sklepanje pogodb pooblasti predstojnika upravnega organa.
14. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z. najemno pogodbo. Višino najemnine določi s sklepom Izvršni svet Skupščine občine Krško.
VI. IZGUBA PRAVICE DO NAJEMA OBČINSKEGA SLUŽBENEGA STANOVANJA
15. člen
Najemnik izgubi pravico do najema stanovanja:
– če krši pogodbo,
– po poteku roka, za katerega je bila sklenjena pogodba,
– kadar delavec, ki mu je bilo oddano stanovanje v začasen najem, preneha opravljati službeno dolžnost oziroma delo, določeno v 6. členu tega pravilnika (tudi če se upokoji),
– kadar trajno preneha uporabljati stanovanje,
– v drugih nenaštetih primerih, ko stanovanje več ne služi svojemu namenu.
Upravičenec je dolžan v roku 30 dni od prejema pisne odpovedi izvršnemu svetu izročiti prazno stanovanje v stanju kot ob prevzemu. V primeru spora je za reševanje pristojno sodišče.
16. člen
Pravica do začasnega občinskega službenega stanovanja ni prenosljiva in v nobenem primeru ne preide na ostale uporabnike stanovanja.
Če upravičenec umre, rok za izpraznitev stanovanja uporabnikom ne more biti krajši od 6 mesecev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika lahko Izvršni svet v primeru, da zavod, služba ali državni organ zaradi kadrovskih težav ne bo mogel realizirati svojega programa dela, izjemoma odda v najem službeno stanovanje tudi brez razpisnega postopka.
Prav tako lahko Izvršni svet izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez razpisnega postopka za reševanje kadrovskih težav v gospodarstvu, kolikor je pri tem izkazan širši interes občine.
18. člen
Če pri upravičencih iz 3. člena ni evidentiranih potreb po službenih stanovanjih, ostajajo ta nepodeljena, lahko izvršni svet le-ta ponudi v najem tudi podjetjem za reševanje stanovanjskih potreb deficitarnih kadrov, vendar najdalj za dobo 3 let. Po tem roku je podjetje dolžno to stanovanje vrniti.
19. člen
V vsem, kar ne ureja ta pravilnik, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo področje stanovanjskih zadev.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o reševanju stanovanjskih potreb delavcev zaposlenih v upravnih organih občine Krško.
Št. 9-361-3/93
Krško, dne 31. marca 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Herman Kunej, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost