Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

840. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Puconci, stran 861.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu s Statutom Krajevne skupnosti Puconci je Svet Krajevne skupnosti Puconci dne 5. 4. 1993 po predhodni odločitvi na zboru delovnih ljudi in občanov naselja Puconci sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Puconci
1. člen
Razpiše se referendum za območje KS Puconci, naselje Puconci. Referendum bo dne 25. 4. 1993 v prostorih sejne sobe Krajevne skupnosti Puconci od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za ureditev in asfaltiranje vaških cest
– Huber Jože-Vaneča,
– Breg (Škrilec-Rodež),
– križišče pri cerkvi-Fartek,
– križišče pri Petrijanu-Šerbec,
– križišče pri Kočarju-Huber Jože,
– Dolinar-Kuronja (sofinanciranje),
– Zver-Kos (sofinanciranje),
– križišče R 355-železniška proga,
– Gavrilovič-Rimska Čarda,
– železniška proga-Gorica
in za vzdrževanje in urejanje drugih komunalnih objektov.
3. člen
Za izvršitev programa bo potrebno 6,000.000 SIT, višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, znaša 6,000.000 SIT.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 6. 1993 do 31. 5. 1998.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Puconci, v naselju Puconci in občani, lastniki vikendov in vinskih kleti na območju k. o. Puconci, in sicer v naslednji višini in denarju:
– 1% od neto plač zaposlenih,
– 3,5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% obrtniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 0,5% od pokojnin,
– 1,5% od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje zaposleni v tujini,
– 0,5% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti,
– 50 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki opravljajo obrtno dejavnost kot postranski poklic.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju ter občani, lastniki vikendov in vinskih kleti na območju naselja Puconci.
7. člen
Volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednje besedilo:
               KRAJEVNA SKUPNOST PUCONCI
                Naselje Puconci
 
                 GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu KS Puconci za naselje Puconci, dne 25. 4.
1993 za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka, ki se uporabi za:
  – ureditev in asfaltiranje vaških cest Huber Jože-Vaneča
  Breg (Škrilce-Rodež) križišče pri cerkvi-Fartek križišče pri Petrijanu
Šerbec križišče pri Kočarju-Huber Jože Dolinar-Kuronja (sofinanciranje) Zver
Kos (sofinanciranje) križišče R 355-Železniška proga Gavrilovič-Rimska Čarda
železniška proga-Gorica
  – in za vzdrževanje in urejanje drugih komunalnih objektov.
  Višina samoprispevka bo znašala v denarju:
  – 1% od neto plač zaposlenih,
  – 3,5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
  – 3% obrtniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  – 0,5% od pokojnin
  – 1,5% od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo
trimesečje zaposleni v tujini,
  – 0,5% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti,
  – 50 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki opravljajo obrtno
dejavnost kot postranski poklic.
 
                  GLASUJEM
  »ZA«                              »PROTI«
   
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja,
oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
8. člen
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila Zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Puconci, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru o zbranih in porabljenih sredstvih.
Svet Krajevne skupnosti Puconci je pristojen, da lahko vsako leto določi drugo stopnjo samoprispevka iz katastrskega dohodka, in drugo stopnjo samoprispevka od obrtnikov, kolikor bi se tekom referendumskega obdobja spremenila osnova za plačilo samoprispevka obrtnikov, tako da se ohrani sedanja realna vrednost samoprispevka.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Puconci, dne 5. aprila 1993.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Puconci
prof. Štefan Harkai l. r.

AAA Zlata odličnost