Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

850. Odlok o proračunu občine Žalec za leto 1993, stran 869.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92-2400 in 7/93) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 30. marca 1993 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Žalec za leto 1993
1. člen
S proračunom občine Žalec za leto 1993 (v nadaljnjem besedilu občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Žalec v letu 1993.
2. člen
                                  SIT
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo       1.018,000.000
Od tega:
– za razporeditev po posebnem delu proračuna       1.017,393.500
– za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo         606.500
Izvršni svet občine Žalec (v nadaljnjem besedilu izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta. zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,1% v rezerve občine Žalec.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Kot sredstva za delo se državnim organom (v nadaljnjem besedilu: organi) zagotavljajo:
– sredstva za plače;
– sredstva za druge osebne prejemke;
– sredstva za prispevke delodajalca;
– sredstva za materialne stroške;
– sredstva amortizacije;
– sredstva za druge odhodke.
6. člen
Sredstva za delo organov se organom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se organom zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Izvršni svet, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost se organom zagotavlja 10% od ugotovljenih sredstev za plače, glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficientov za določanje plač, osnove za obračun plač in sredstev za delovno dobo.
8. člen
Sredstva za materialne stroške, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Sredstva za druge osebne prejemke in druge odhodke se organom dodeljujejo na podlagi pisnih zahtevkov in proračunskih možnosti.
V okviru sredstev za amortizacijo se uporabnikom zagotavljajo sredstva samo za amortizacijo premičnin v skladu s proračunskimi možnostmi.
9. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg sredstev za delo na podlagi programa, ki ga potrdi izvršni svet.
10. člen
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi izvršni svet.
Če se med letom ukine organ ali drug uporabnik, se morajo neporabljena sredstva za delo organa oziroma uporabnika prenesti v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na organ, ki prevzame naloge ukinjenega organa.
11. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
12. člen
Če prihodki občinskega proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti Skupščino občine in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.
13. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
14. člen
Prihodki, doseženi od opravljenih storitev občinske geodetske uprave, se bodo usmerjali za modernizacijo geodetske uprave.
Prihodki od najemnin poslovnih prostorov, opravljenih storitev prometa v zvezi z registracijo motornih vozil, manipulativni stroški blagajne ter razlika v ceni od prodanih obrazcev v odseku za notranje zadeve so prihodki upravnih organov.
15. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku, razporejena iz občinskega proračuna, je odgovoren predsednik izvršnega sveta kot odredbodajalec. Poleg predsednika je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja odseka za finance.
16. člen
Za opravljanje nadzora nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe;
– financiranjem investicij, intervencij, subvencij ali nalog, ki imajo investicijski značaj, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna, imenuje predsednik izvršnega sveta ustrezno finančno komisijo.
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, mora izvršni svet zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun.
17. člen
Uporabniki so dolžni Sekretariatu za družbenoekonomski razvoj in finance predložiti predračune in finančne načrte za leto 1993 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto 1992 pa najpozneje do 15. marca 1993.
18. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva;
– o uporabi sredstev rezerve občine Žalec do višine 100.000,00 tolarjev v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. točke 31. člena Zakona o financiranju javne porabe (Ur list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92-2400 in 7/93);
– o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve.
19. člen
Za financiranje nalog s področja javne porabe se lahko občina zadolžuje kratkoročno – za dobo enega leta ali dolgoročno, in sicer v okviru skupnega obsega sredstev proračuna.
Dolgoročno se lahko občina zadolžuje le za financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture na ravni občine.
O dolgoročni zadolžitvi odloča skupščina občine, o kratkoročni zadolžitvi pa izvršni svet.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1993.
Št. 403-002/93-03
Žalec, dne 30. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost