Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

853. Odlok o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijo Dobrič, stran 872.

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 – prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91), 11. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX. do LXXXIX. k Ustavi socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89 in Uradni list RS, št. 4/91), odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-122/91-13 (Uradni list RS, št. 46/92) ter 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list, št. SRS 46/86, 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. marca 1993 sprejela
ODLOK
o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijo Dobrič
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijske zadruge Polzela uvede postopek za izvajanje del na ureditvi kmetijskih zemljišč za melioracijo Dobrič. Zemljišča, predvidena za izvedbo melioracijskih del pripadajo katastrski občini Dobrič.
2. člen
Melioracijsko območje obsega skupaj 108,50 ha kmetijskih zemljišč. Seznam parcel z navedbo lastnikov, površin in kultur je sestavni del dokumentacije za izvedbo melioracijskih del in je skupno s situacijami v M 1:2880 na vpogled pri Kmetijski svetovalni službi Žalec.
3. člen
Zemljišča predvidena za izvedbo melioracijskih del so z družbenim planom občine Žalec namenjena za kmetijsko pridelavo.
4. člen
Melioracija kmetijskih zemljišč obsega odstranitev zarasti, planiranje površin, krčenje, osuševanje posameznih parcel, izdelavo melioracijskih jarkov, polaganje drenažnih cevi, založno gnojenje, apnenje, zatravitev in uvajanje donosnejših kultur in intenzivnejšo obdelavo.
5. člen
Investitor del za izvedbo melioracije je Kmetijska zadruga Polzela. Način financiranja je naslednji: 75% Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, 25% Lastniki oziroma najemniki kmetijskih zemljišč.
V primeru, da bo MKG spremenilo financiranje, bo ustrezno spremenjen tudi naveden način financiranja.
6. člen
Udeleženci melioracije so dolžni poleg lastne udeležbe opraviti tudi naslednja dela:
– vsa pripravljalna dela vključno s posekom zarasti in dreves
– sodelovati pri izvajanju strojnih in drugih del
– opraviti druga potrebna dela v skladu s pogodbo med udeležencem in investitorjem.
7. člen
Vsa vzdrževalna dela na melioracijskem območju morajo opravljati lastniki zemljišč oziroma morajo povrniti stroške, če bo vzdrževanje opravljeno preko druge osebe.
8. člen
Kultura in način rabe urejenih kmetijskih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih melioracijskih delih.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-005/93-03
Žalec, dne 23. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost