Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

825. Navodilo o uveljavljanju popusta pri plačilu letnega povračila za uporabo cest in o uveljavljanju vračila dela tega povračila, stran 848.

Na podlagi 4.a člena uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št 8/93 in 16/93) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za promet in zveze
NAVODILO
o uveljavljanju popusta pri plačilu letnega povračila za uporabo cest in o uveljavljanju vračila dela tega povračila
1. člen
S tem navodilom se določa način uveljavljanja popusta pri plačilu letnega povračila za uporabo cest iz 4. člena uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93 in 16/93, v nadaljnjem besedilu: uredba) ter način uveljavljanja vračila tega povračila, določenega v 10.a členu te uredbe.
2. člen
Popust pri plačilu letnega povračila za uporabo cest iz 4. člena uredbe uveljavljajo upravičeni prevozniki na podlagi potrdila o deležu prihodkov, ustvarjenih od prodaje storitev na tujem trgu, v celotnem poslovnem prihodku.
3. člen
Upravičeni prevozniki pridobijo potrdilo iz prejšnjega člena tega navodila pri davčnem organu, pri katerem pravne osebe predložijo letni obračun oziroma zasebni avtoprevozniki napoved za odmero davka iz dejavnosti.
Pristojna služba družbenega knjigovodstva oziroma uprava za javne prihodke pri izračunu deleža prihodkov iz prejšnjega člena tega navodila upošteva zadnje razpoložljive podatke iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Popust iz 4. člena uredbe se uveljavlja ob vplačilu povračila za uporabo cest, njegova višina pa se izračuna na naslednji način:
višina popusta = delež prihodkov, ustvarjenih od prodaje storitev na tujem trgu, v poslovnem prihodku x 0,6.
5. člen
Prevozniki, ki v skladu s 6. členom uredbe plačujejo povračilo za uporabo cest v dveh obrokih, morajo akceptnemu nalogu priložiti potrdilo iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Imetniki cestnega motornega vozila oziroma priklopnega vozila uveljavljajo pravico do vračila dela plačanega povračila za uporabo cest, določenega v 10.a členu uredbe, pri Republiški upravi za ceste, Ljubljana, Dunajska 48.
Vlogi za vračilo dela plačanega povračila za uporabo cest je treba priložiti:
– zahtevek za vračilo cestne takse na obrazcu Republiške uprave za ceste, ki ga izpolni pooblaščeni organ ali organizacija, pri kateri je bila opravljena registracija ali podaljšanje veljavnosti registracije cestnega motornega vozila oziroma priklopnega vozila;
– kopijo prometnega dovoljenja;
– kopijo potrdila o vplačilu povračila za uporabo cest za cestno motorno oziroma priklopno vozilo, na katerega se vloga nanaša..
7. člen
Vračilo dela plačanega povračila za uporabo cest se za pravne osebe opravi na podlagi naloga za vnovčenje, za fizične osebe pa z nakaznico.
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 419-2/93
Ljubljana, dne 6. aprila 1993.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
 
Soglašam!
Minister
za promet in zveze
Igor Umek l. r.

AAA Zlata odličnost