Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

820. Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije, stran 838.

Na podlagi 105. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
1. člen
V Civilni zaščiti Republike Slovenije še uporabljajo naslednje vrste oznak:
– znak Civilne zaščite Republike Slovenije;
– oznake pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije;
– oznake specialnosti;
– položajne oznake;
– zastava Civilne zaščite.
2. člen
Znak Civilne zaščite Republike Slovenije je razpoznavni znak Civilne zaščite Republike Slovenije in se uporablja za označevanje pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Z njim se lahko označujejo tudi priznanja Civilne zaščite, sedeži ter vozila štabov in enot Civilne zaščite.
Znak Civilne zaščite Republike Slovenije ima obliko zlatorumenega kroga premera 85 mm. V sredini znaka je oranžen krog premera 40 mm, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči se enakostranični temnomodri trikotniki z dolžino stranic 38 mm, 28 mm in 18 mm. Razmik med trikotniki meri 2 mm. Na zunanjem zlatorumenem krogu je vrisana stilizirana vejica z 12 svetlozelenimi lipovimi listi. Na zunanjem delu je napis v krogu "REPUBLIKA SLOVENIJA – CIVILNA ZAŠČITA". Velikost črk je 8 mm in so temnomodre barve. Znak ima temnomodro obrobo (slika 1).
3. člen
Oznake pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije nosijo pripadniki na kapah v obliki našitka ali značke in na levem rokavu uniforme v obliki našitka. Oznake pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije so razpoznavni znak pripadnikov Civilne zaščite Republike Slovenije v skladu s pravilnikom o identifikaciji k dopolnilnemu protokolu št. I. z dne 18. 8. 1949 k Ženevskim konvencijam.
4. člen
Oznaka na kapi iz prejšnjega člena ima obliko zlatorumenega kroga premera 47 mm. V sredini znaka je oranžen krog, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči se enakostranični temnomodri trikotniki, z dolžino stranic 27 mm, 20 mm in 13 mm. Razmik med trikotniki meri 1 mm. Na zunanjem zlatorumenem krogu je vrisana stilizirana vejica z 12 svetlozelenimi lipovimi listi. Znak ima temnomodro obrobo (slika 2).
Oznaka na rokavu je v obliki svetlomodrega ščita, širokega 70 mm in visokega 95 mm. V zgornjem delu ščita je vodoraven napis v dveh vrstah "REPUBLIKA SLOVENIJA". V sredini ščita je oranžen krog premera 38 mm, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči se enakostranični temnomodri trikotniki z dolžino stranic 38 mm, 28 mm in 18 mm. Razmik med trikotniki meri 1 mm. Nad zgornjim delom oranžnega kroga je v polkrogu napis "CIVILNA ZAŠČITA". Pod oranžnim krogom je stilizirana vejica s 15 svetlozelenimi lipovimi listi. Velikost črk v napisu je 7 mm in so zlatorumene barve. Znak Civilne zaščite ima temnomodro obrobo (slika 3).
5. člen
Oznake specialnosti označujejo vrste enot oziroma dolžnosti, ki jih opravljajo pripadniki Civilne zaščite.
Osnovna oznaka specialnosti je splošni znak Civilne zaščite za označevanje splošnih enot.
Splošni znak Civilne zaščite je svetlomoder krog premera 70 mm z notranjim oranžnim krogom premera 48 mm, v katerem je vrisan temnomoder enakostranični trikotnik. Na zunanjem obodu znaka je lahko v krogu napis z oznako pripadnosti Civilne zaščite določeni občini, mestni skupnosti ali drugi medobčinski skupnosti (slika 4).
6. člen
Oznake specialnosti imajo za podlago splošni znak Civilne zaščite iz prejšnjega člena. V trikotniku je simbol specialnosti, in sicer:
– za tehnično reševalne enote rdeč zobnik z zunanjim premerom 20 mm, pri čemer je kolobar z zobmi širok 4 mm. V sredniki zobnika je stiliziran rdeč znak grabežnika bagra (slika 5);
-za enote prve medicinske pomoči rdeč križ z 20 mm dolgima krakoma, širokima 6 mm in obrobljenima z 1 mm širokim robom (slika 6);
– za enote radiološke, kemične in biološke zaščite stilizirana rumena triperesna deteljica s premerom 20 mm (Slika 7);
– za gasilske enote stiliziran rdeč plamen, širok 20 mm in visok 5 mm (slika 8);
– za enote prve veterinarske pomoči svetlomoder križ z 20 mm dolgima krakoma, širokima 6 mm in obrobljenima z 1 mm širokim belim robom (slika 9);
– za asanacijske enote rumena enakostranična trikotna zastavica stranico 10 mm, ob zastavici je 20 mm prostega kopja, širokega 2 mm (slika 10);
-za enote za varstvo pred snežnimi in drugimi plazovi v krogu stilizirana bela snežinka premera 20 mm (slika 11);
– za enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi rdeč obris bombe, visoke 20 mm in široke 5 mm. Pod obrisom bombe je vrisan rdeč polkrog premera 14 mm in debeline 2 mm (slika 12);
– za enote za zaklanjanje rdeč obris polkrožnega zaprtega prostora z vrisano človeško silhueto višine 22 mm, širine 16 mm in debeline 3 oziroma 2 mm (slika 13);
– za enote in službo za opazovanje in obveščanje rumen enakostranični trikotnik z dolžino stranice 5 mm s trikrat tremi koncentričnimi rdečimi krogi premera 10 mm in debeline 1 mm (slika 14).
7. člen
Podlaga oznak specialnosti republiških enot Civilne zaščite je splošni znak Civilne zaščite, s tem da je specialnost označena:
– za gorske reševalne enote z rdečim križem z vrisano stilizirano belo planiko. Na svetlomodri obrobi je napis "GORSKA REŠEVALNA ENOTA SLOVENIJE" (slika 15);
– za kinološke reševalne enote z rdečim križem z vrisano pasjo črno-belo glavo (volčjak). Na svetlomodri obrobi je napis "KINOLOŠKA REŠEVALNA ENOTA SLOVENIJE" (slika 16);
– za jamarske reševalne enote z rdečim križem z vrisano človeško ribico na svetlomodri podlagi trapezne oblike. Na svetlomodri obrobi je zlatorumen napis "JAMARSKA REŠEVALNA ENOTA SLOVENIJE" (slika 17);
– za podvodne reševalne enote z rdečim križem z vrisanimi podvodnimi svetlomodrimi očali in rokavicami.
Na svetlomodri obrobi je napis "PODVODNA REŠEVALNA ENOTA SLOVENIJE" (slika 18);
– za medicinske reševalne enote z rdečim/križem z vrisano zlatorumeno Eskulapovo palico velikosti 24 mm. Na svetlomodri obrobi je napis "MEDICINSKA REŠEVALNA ENOTA SLOVENIJE" (slika 19);
– za taborniške reševalne enote s tremi stiliziranimi svetlomodrimi smrekami, širokimi 15 mm in visokimi 18 mm. V ospredju sta bel šotor in stiliziran rdeč plamen. Na svetlomodri obrobi je napis "TABORNIŠKA REŠEVALNA ENOTA SLOVENIJE" (slika 20).
Kraki križa na oznakah iz prejšnjega odstavka so visoki 20 mm in široki 6 mm. Napisi so zlatorumeni in visoki 5 mm.
Oznake iz tega člena lahko uporabljajo tudi enote, ki jih organizirajo občine, mestna skupnost ali druga medobčinska skupnost, pri čemer se mora v napisu na obodu označiti sedež enote.
8. člen
Položajne oznake označujejo položaj oziroma funkcijo pripadnikov Civilne zaščite v enotah in štabih Civilne zaščite. Nosijo jih pripadniki Civilne zaščite, ki vodijo in poveljujejo v Civilni zaščiti.
Položajne oznake so:
-oznake za poverjenike Civilne zaščite;
– oznake za vodje ekip in oddelkov in njihove namestnike ter poveljnike vodov, čet in odredov ter njihove namestnike;
– oznake za poveljnike Civilne zaščite ter načelnike in člane štabov za Civilno zaščito v krajevnih skupnostih ali podjetjih, v več krajevnih skupnostih, v občini, v mestu oziroma drugi medobčinski skupnosti ter v republiki.
Položajne oznake so vrisane na svetlomoder pravokotnik 70 x 80 mm.
9. člen
Oznaka za poverjenika Civilne zaščite je splošni znak Civilne zaščite z rumeno črto 60 x 50 mm, 5 mm pod spodnjim delom splošnega znaka Civilne zaščite (slika 21).
10. člen
Položajne oznake v enotah Civilne zaščite so označene z lomljenimi ali ravnimi rdečimi črtami in s pomanjšanim splošnim znakom Civilne zaščite.
Črte so lomljene pod pravim kotom in so široke 5 ali 10 mm s kraki, dolgimi 40 mm. Na vrhu v sredini med kraki je pomanjšan splošni znak Civilne zaščite premera 18 mm. Ravne rdeče črte so velikosti 60 x 5 mm in široke 60 x 10 mm. Pomanjšan splošni znak Civilne zaščite je 5 mm nad črtami.
Razmik med dvema lomljenima ali ravnima črtama je 5 mm.
Položajne oznake v enotah Civilne zaščite so:
– za namestnika vodje ekipe ena lomljena ozka črta (slika 22);
– za vodjo dve lomljenj ozki črti (slika 23);
– za namestnika vodje oddelka ena lomljena široka črta (slika 24);
– za vodjo oddelka lomljena široka in ozka črta (slika 25);
– za namestnika poveljnika voda ena ravna ozka črta (slika 26);
– za poveljnika voda ena široka ravna črta (slika 27);
– za namestnika poveljnika čete ena široka ravna črta (slika 28);
– za poveljnika čete široka in ozka ravna črta (slika 29);
– za namestnika poveljnika odreda dve široki ravni črti (slika 30);
– za poveljnika odreda dve široki in ena ozka ravna črta (slika 31).
11. člen
Položajne oznake za poveljnike Civilne zaščite in dolžnosti v štabih za Civilno zaščito so označene z lomljenimi in ravnimi oznakami ter širokimi rumenimi črtami ter s pomanjšanim splošnim znakom Civilne zaščite. Velikost črt in pomanjšanih splošnih znakov Civilne zaščite, razmiki med črtami ter med pomanjšanim splošnim znakom Civilne zaščite in črtami so enaki kot pri položajnih oznakah v enotah Civilne zaščite.
Položajne oznake poveljnikov Civilne zaščite ter v štabih za Civilno zaščito so:
– za člana štaba za Civilno zaščito v krajevni skupnosti ali podjetju ozka lomljena črta (slika 32);
– za načelnika štaba za Civilno zaščito v krajevni skupnosti ali podjetju dve ozki lomljeni črti (slika 33);
– za poveljnika Civilne zaščite v krajevni skupnosti ali podjetju tri lomljene ozke črte (slika 34);
– za člana štaba za Civilno zaščito v več krajevnih skupnostih široka lomljena črta (slika 35);
– za načelnika štaba za Civilno zaščito v več krajevnih skupnostih široka in ozka lomljena črta (slika 36);
– za poveljnika Civilne zaščite v več krajevnih skupnostih široka in dve ozki lomljeni črti (slika 37);
– za člana občinskega štaba za Civilno zaščito ravna ozka črta (slika 38);
– za načelnika občinskega štaba za Civilno zaščito dve ravni ozki črti (slika 39);
– za poveljnika Civilne zaščite občine tri ravne ozke črte (slika 40);
– za člana štaba za Civilno zaščito mestne ali medobčinske skupnosti ena široka ravna črta (slika 41);
– za načelnika štaba za Civilno zaščito mestne ali medobčinske skupnosti široka in ozka ravna črta (slika 42);
– za poveljnika Civilne zaščite mestne ali medobčinske skupnosti široka in dve ozki ravni črti (slika 43);
– za člana Republiškega štaba za Civilno zaščito dve široki ravni črti (slika 44);
– za načelnika Republiškega štaba za Civilno zaščito dve široki in ena ozka ravna črta (slika 45);
– za poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije tri široke ravne črte (slika 46).
12. člen
Zastava Civilne zaščite je modre barve z znakom Civilne zaščite Republike Slovenije. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Znak Civilne zaščite Republike Slovenije je v geometrijskem središču zastave postavljen v smer daljše stranice zastave. Premer znaka Civilne zaščite Republike Slovenije in dolžina krajše stranice zastave sta v razmerju ena proti dve (slika 47).
Zastava Civilne zaščite mora biti izobešena na drogu tako, da je smer znaka Civilne zaščite Republike Slovenije pravokotna na drog.
13. člen
Zastava Civilne zaščite se uporablja za označevanje sedežev štabov Civilne zaščite pri akcijah zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, za označevanje sedežev štabov in objektov Civilne zaščite v vojni ter ob javnih prireditvah in svečanostih, pomembnih za zaščito in reševanje, in drugih prireditvah in akcijah, na katerih se Civilna zaščita predstavlja oziroma ki se jih udeležuje.
14. člen
Risba zastave Civilne zaščite Republike -Slovenije, določena s to uredbo, je njen sestavni del.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati odlok o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/91), razen risb oznak v Civilni zaščiti Republike Slovenije, ki ostanejo v veljavi kot sestavni del te uredbe.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8-03/93-2/1-8
Ljubljana, dne 1. aprila 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost