Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

941. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Ljutomer, stran 1016.

Po prvem odstavku 99. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnostih in načinu dela zborov SO Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90, 17/91 in 9/93) je Skupščina občine Ljutomer na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 3. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občine Ljutomer (v nadaljevanju: sklad) in določa njegovo dejavnost, organizacijo in način dela.
2. člen
Namen sklada je izvajanje občinskega stanovanjskega programa z naslednjimi prioritetnimi nalogami:
– priprava predloga občinskega stanovanjskega programa,
– pridobivanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj,
– izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti občine,
– spodbujanje ostale gradnje in prenove stanovanj.
3. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki jih določa zakon, ta odlok in statut sklada. Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun. Sklad se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA, TER ZASTOPANJE SKLADA
4. člen
Ime sklada je:
Stanovanjski sklad občine Ljutomer.
Sedež sklada je: Ljutomer, Vrazova 1.
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi predsednik upravnega odbora sklada, ki hkrati opravlja tudi funkcijo direktorja sklada.
III. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Dejavnost sklada je:
– izvaja stanovanjsko politiko, ki je sprejeta z občinskim stanovanjskim programom,
– upravlja s sredstvi sklada in jih usmerja za izvajanje nalog sprejetih z letnimi programi in finančnimi načrti,
– skrbi za pridobitev dodatnih finančnih sredstev z najemanjem posojil in s poslovanjem z vrednostnimi papirji,
– dodeljuje socialna, neprofitna in službena stanovanja v lasti občine,
– gospodari s stanovanjskimi hišami in stanovanji v lasti občine,
– zagotavlja socialna, neprofitna in službena stanovanja z nakupi, prenovami in gradnjo,
– spremlja in določa najemnine za stanovanja v lasti občine,
– dodeljuje stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero.
IV. SREDSTVA SKLADA
6. člen
Sredstva sklada se zagotavljajo: iz sredstev sklada pridobljenih s prodajo stanovanj v lasti občine,
– iz dela sredstev najemnin za stanovanja in poslovne prostore, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– s prihodki doseženimi s poslovanjem z vrednostnimi papirji,
– iz drugih virov.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na žiro računu sklada.
V. ORGANIZACIJA SKLADA IN PRISTOJNOSTI
7. člen
Organi sklada so:
1. Upravni odbor sklada.
2. Nadzorni odbor sklada.
8. člen
Upravni odbor sklada je najvišji organ upravljanja sklada in opravlja naslednje zadeve:
– sprejema:
– letni program dela, finančni načrt,
– zaključni račun in letno poročilo o poslovanju ter rezultatih dela sklada,
– statut sklada,
– pravilnik o porabi sredstev stanovanjskega sklada, ki ga objavi,
– opravlja druge naloge, določene v statutu.
9. člen
Upravni odbor ima predsednika in 4 člane. Predsednika in 3 člane UO imenuje in razrešuje IS SO Ljutomer iz vrst poznavalcev stanovanjske problematike, ki ne smejo biti neposredno niti posredno povezani z uporabniki sredstev, ki jih sklad daje za namene iz 5. člena tega odloka. Enega člana tega odbora imenuje svet za varstvo pravic najemnikov.
10. člen
Nadzorni odbor sklada šteje 3 člane, ki jih imenuje Skupščina občine Ljutomer na predlog IS SO Ljutomer.
11. člen
Nadzorni organ nadzira zakonitost dela UO sklada ter finančno poslovanje sklada, po potrebi tudi s pomočjo revizijskih ali drugih strokovnih in pooblaščenih institucij. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča izvršnemu svetu in skupščini občine.
12. člen
Mandat članov upravnega in nadzornega odbora traja 4 leta.
13. člen
IS SO Ljutomer daje soglasje k:
– statutu sklada,
– letnemu programu in finančnemu načrtu,
– zaključnemu računu ter poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada.
Upravni odbor sklada v roku 1 meseca po ustanovitvi sklada pripravi predlog občinskega stanovanjskega programa, ki ga po predhodni obravnavi IS SO Ljutomer predlaga v sprejem Skupščini občine Ljutomer.
VI. SPLOŠNI AKTI SKLADA
14. člen
Sklad ima statut, s katerim se podrobneje določijo zlasti:
– notranja organizacija in način poslovanja sklada,
– pristojnosti organov,
– pooblastila za zastopanje,
– splošni akti sklada,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
15. člen
Sklad ima pravilnik o porabi sredstev sklada, ki določa:
– namene porabe sredstev sklada,
– pogoje in način dodelitve sredstev,
– uporabnike sredstev sklada,
– druga vprašanja v zvezi s poslovanjem s sredstvi sklada.
16. člen
Administrativno-tehnična in druga opravila opravlja za sklad Odsek za gospodarstvo, finančna opravila pa služba za javne finance. Za delo obeh služb odgovarjata skladu neposredno predstojnika obeh upravnih organov.
VII KONSTITUIRANJE SKLADA
17. člen
Sklad je konstituiran s sprejemom statuta. Konstituiranje sklada ugotovi izvršni svet s sklepom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
S pridobitvijo statusa pravne osebe in z odprtjem žiro računa sklada se sredstva iz 6. člena tega odloka prenesejo na sklad.
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 361-1/93.
Ljutomer, dne 30. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog, l. r.

AAA Zlata odličnost