Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

960. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Radovljica za leto 1992, stran 1038.

Na podlagi 29. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91) je skupščina občine Radovljica, na 20. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 7. aprila 1993 sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Radovljica za leto 1992
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Radovljica za leto 1992.
2. člen
Doseženi prihodki proračuna in razporejeni odhodki za leto 1992 obsegajo:
A. PRIHODKI
I. Izvirni prihodki
1. Prihodki, ki v celoti pripadajo občini              48,758.216
2. Prihodki, ki se delijo med občino in republiko (40:60)     467,469.111
3. Republiška sredstva finančne izravnave             113,149.000
Izvirni prihodki skupaj                      629,376.327
II. Drugi prihodki
1. Prenos iz preteklega leta                     -815.415
2. Stanovanjska sredstva                      46,977.975
3. Turistična taksa                         18,833.120
4. Sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča            3,607.440
5. Sredstva obresti,obvezniškega programa in programa lastninjenja 76,164.786
6. Sredstva za družbene dejavnosti                  2,318.988
7. Za varstvo pred požarom                      4,999.114
8. Sredstva za grobišča                        102.000
9. Za demografsko ogrož. območja                   9,033.043
10. Za zdravstvo                           3,436.305
11. Drugi prihodki                          1,872.506
Drugi prihodki skupaj                       166,529.862
Doseženi prihodki proračuna                    795,906.189
B. ODHODKI
1. Sredstva za delo državnih organov                155,259.108
2. Sredstva za delo izvajalskih organizacij            209,114.753
3. Družbene denarne pomoči in nadomestila              65,203.726
4. Dotacije družbenim dejavnostim                  25,905.738
5. Plačila storitev na področju družbenih dejavnosti         9,432.729
6. Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu  34,333.287
7. Drugi odhodki                          47,287.617
8. Investicije in investicijsko vzdrževanje            150,439.209
9. Finančni tokovi, rezerve in druge obveznosti           28,457.643
Razporejeni odhodki proračuna                   725,433.810
III. Sredstva za prenos
3. člen
Sredstva za prenos se razporedijo:
– za investicije v srednjem šolstvu     9,000.000
– za program obveznic in lastninjenja   49,320.890
– za porabo po namenih leta 1993      12,151.489
Skupaj                   70,472.379
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna občine Radovljica za leto 1992 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Potrdi se zaključni račun sredstev za zdravstveno varstvo živali občine Radovljica kot sestavni del zaključnega računa proračuna občine za leto 1992, ki izkazuje:
1. Prihodke                 4,591.249
2. Odhodke                 3,562.190
3. Sredstva za prenos            1,029.059
6. člen
Potrdi se zaključni račun rezervnega sklada proračuna občine Radovljica kot sestavni del zaključnega računa proračuna občine za leto 1992, ki izkazuje:
1. Prihodke                 4,393.646
2. Odhodke                 3,292.104
3. Sredstva za prenos            1,101.542
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-3/91-2
Radovljica, dne 7. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž., l. r.

AAA Zlata odličnost