Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

940. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, stran 1013.

Na podlagi tretjega odstavka 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in drugega odstavka 2. člena ter 5. in 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) ter na podlagi 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnosti in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90, 17/91 in 9/93) je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 3. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
I. USTANOVITELJSTVO
1. člen
Skupščina občine Ljutomer s sedežem v Ljutomeru, Vrazova ul. 1 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ljutomer v nadaljnjem besedilu: (zavod), ki je pooblaščen v skladu z zakonom za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občine Ljutomer.
2. člen
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER.
Skrajšano ime zavoda je: ZD LJUTOMER.
Sedež zavoda je: Ljutomer, Ulica I. slovenskega tabora 2.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ljutomer, ki obsega:
– dejavnost splošne medicine v ZD Ljutomer, Križevcih pri Ljutomeru, Mali Nedelji, Razkrižju in v Domu v Lukavci,
– dejavnost zdravljenja, rehabilitacije in nege bolnikov na domu v občini Ljutomer,
– dejavnost dispanzerskega specialističnega zdravstvenega varstva žensk v ZD Ljutomer,
– dejavnost dispanzerja medicine dela in športa,
– dispanzerska pnevmofiziološka dejavnost v ZD Ljutomer,
– dispanzerska specialistična dejavnost otroškega, šolskega in mladinskega zdravstvenega varstva,
– dejavnost kliničnega laboratorija v ZD Ljutomer,
– dejavnost zobozdravstva za odrasle v ZD Ljutomer, Križevcih pri Ljutomeru in Mali Nedelji,
– dejavnost otroškega, šolskega in mladinskega zobozdravstva v ZD Ljutomer, križevcih pri Ljutomeru, Mali Nedelji in Razkrižju,
– specialistična zobozdravstvena dejavnost na področju ortodontije in pedontologije v ZD Ljutomer,
– patronažno-babiška dejavnost na območju občine Ljutomer,
– dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči na območju občine Ljutomer,
– psihiatrična specialistična dejavnost v ZD Ljutomer in v Domu v Lukavcih,
Organizirajo se lahko priročne lekarne v zdravstveni postaji Mala Nedelja in Razkrižje ter Domu Lukavcih.
Druge specialistične zdravstvene in konziliarne dejavnosti, katere niso vezane na bolnišnično dejavnost in se v skladu z 8. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti lahko opravljajo v osnovni zdravstveni dejavnosti, se zaradi zahtev kadrovskih normativov in racionalnosti opravljajo po dogovoru skupno za območje širše lokalne skupnosti v enem od bližnjih zdravstvenih domov.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda in
– strokovni svet zavoda.
a) Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 9 članov. Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki delavcev zavoda, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen,
– trije predstavniki ustanovitelja in
– trije predstavniki zavarovancev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah. Volitve se opravijo na podlagi pravilnika oziroma splošnega akta zavoda, ki ga sprejme direktor zavoda, ki opravi vse priprave za izvedbo volitev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Skupščina občine Ljutomer.
Predstavnike zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vendar ne izmed zaposlenih delavcev v zavodu.
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta zavoda.
7. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni za to funkcijo.
Naloge in pristojnosti sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z Zakonom o zavodih.
8. člen
Svet zavoda lahko veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejme sklepe z večino glasov vseh članov sveta.
b) Direktor zavoda
9. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
10. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje pogoje, določene s statutom v skladu z zakonom.
c) Strokovni svet zavoda
11. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda se določi s statutom zavoda v skladu z zakonom.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
12. člen
Zavod je pravne oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
13. člen
Zavod gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
14. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja zavod. Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
15. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic,
– iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravstvo Republike Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
– od ustanovitelja,
– s prodajo storitev drugim,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
17. člen
O načinu ter višini pokrivanja primanjkljaja iz dogovorjenega programa, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloči ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
18. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbjo dobrega gospodarjenja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
19. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob izvajanju sprejetega programa zdravstvenega varstva kot javne službe, omejeno subsidiarno. Za obveznosti zavoda, nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
20. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju nuditi občasno, zlasti pa na njegovo zahtevo, podatke o poslovanju zavoda in poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcij ustanovitelja.
21. člen
Ustanovitelj je dolžan zagotavljati zavodu sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javnega zdravstva v občini.
VIII. ORGANIZIRANJE SKUPNIH STROKOVNIH DEJAVNOSTI
22. člen
Zavod se pri izvajanju programov lahko povezuje in usklajuje z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi na območju občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in drugih občin ter v ta namen organizira za posamezna področja dejavnosti ustrezne službe medsebojnega povezovanja, kot so strokovno medicinski sveti in drugi strokovni organi.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Dokler ne bo na podlagi novega statuta vzpostavljena organizacija dela v javnem zdravstvenem zavodu Zdravstveni dom Ljutomer, opravlja zavod naloge na podlagi organizacije, ki je bila vzpostavljena pred ustanovitvijo javnega zdravstvenega zavoda po tem odloku, če ni v nasprotju z zakonom in določili tega odloka.
Določilo prvega odstavka tega člena se lahko uporablja le do 31. 12. 1993, ko se ob zaključnem računu opravi tudi razdružitvena bilanca na podlagi drugega odstavka druge točke Sklepa o statusni spremembi Pomurskega zdravstvenega zavoda; pri razdružitvi premoženja se uporabi še strokovna ocena stanja.
24. člen
Zavod kot pravni naslednik Organizacijske enote Zdravstveni dom Ljutomer nadaljuje delo z obstoječim premoženjem organizacijske enote po bilanci stanja zadnjega zaključnega računa.
25. člen
Direktor in delavci s posebnimi pooblastili, imenovani pred sprejetjem tega odloka, nadaljujejo z delom na teh funkcijah do imenovanja direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili po novem statutu, kot vršilci dolžnosti. V času trajanja mandata imajo odgovorne osebe po tem členu odloka vsa pooblastila za ustanovitev novega zavoda po tem odloku in Sklepu o razdružitvi Pomurskega zdravstvenega zavoda, predvsem pa za:
– pripravo statuta,
– konstituiranje novih organov,
– vpis zavoda v sodni register in
– postopek za razpis direktorja.
26. člen
Ustanovitev in konstituiranje sveta zavoda se izvede v roku 30 dni po sprejemu tega odloka.
Zavod mora sprejeti svoj statut v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka in ga predložiti v soglasje ustanovitelju.
Imenovanje direktorja in izvolitev drugih organov se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon, ta odlok in statut.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 257/92-004
Ljutomer, dne 30. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost