Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1993 z dne 29. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1993 z dne 29. 4. 1993, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

988. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Tel Avivu
989. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Tel Avivu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

990. Pravilnik o spremembah pravilnika o šolskem koledarju za srednje izobraževanje
991. Pravilnik o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv

USTAVNO SODIŠČE

992. Odločba o ugotovitvi, da uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register ni v neskladju z ustavo in zakonom

OBČINE

Brežice

993. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanjske površine v družbeni gradnji po stanju 31. 12. 1992 na področju občine Brežice
994. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini Brežice
995. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen
996. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila

Celje

997. Nova višina prispevka investitorjev

Kamnik

999. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kranj

998. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v mesecu aprilu leta 1993

Lendava

1000. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje KS Odranci
1001. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 18. 4. 1993, za uvedbo samoprispevka za območje KS Odranci

Ljubljana-Šiška

1002. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ljubljana Šiška

Ljutomer

1003. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas

Metlika

1004. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Metlika

Mozirje

1005. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Nazarje
1006. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mozirje
1007. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Bočna
1008. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Nova Štifta
1009. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Šmartno ob Dreti
1010. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Solčava

Novo mesto

1011. Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto
1012. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1993

Postojna

1013. Spremembe in dopolnitve statuta občine Postojna
1014. Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine občine Postojna
1015. Odlok o ustanovitvi, pristojnostih in nalogah komisije za proračun

Ribnica

1016. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ribnica za leto 1992
1017. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ribnica 1986-1990
1018. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Ribnica
1019. Odlok o obveznem čiščenju potokov in jarkov ter režimu na poplavnih zemljiščih na območju občine Ribnica
1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote R 5-Krajevne skupnosti Ribnica
1021. Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik
1022. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica

Sevnica

1023. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Sevnica za leto 1992
1024. Odlok o proračunu občine Sevnica za leto 1993

Slovenj Gradec

1025. Odlok o zaključnem računu samoprispevka IV v občini Slovenj Gradec
1026. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenj Gradec za leto 1992
1027. Odlok o proračunu občine Slovenj Gradec za leto 1993
1028. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Slovenj Gradec
1029. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Tretje osnovne šole Slovenj Gradec

Šentjur pri Celju

1030. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Škofja Loka

1031. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev v občini Škofja Loka
1032. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 ter osnutka sprememb in dopolnitev plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990

Šmarje pri Jelšah

1033. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
1034. Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993
1035. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o podeljevanju priznanj občine Šmarje pri Jelšah
1036. Odlok o spremembah odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah
1037. Odlok o spremembah odloka o obveznem čiščenju brežin, potokov in jarkov na območju občine Šmarje pri Jelšah
1038. Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Šmarje pri Jelšah
1039. Odlok o spremembah odloka o komunalnih dejavnostih v občini Šmarje pri Jelšah
1040. Odlok o spremembah odloka o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti ter odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah
1041. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi in nalogah službe komunalnega nadzora v občini Šmarje pri Jelšah

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o začasnem financiranju potreb iz državnega proračuna v mesecu aprilu leta 1993
2. Popravek seznama gotovih zdravil
3. Popravek Odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljevanja v letu 1993 v občini Gornja Radgona
AAA Zlata odličnost