Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

932. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, stran 1007.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 12. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86, 8/90) 118. člena Statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) in 2. člena Odloka o pristojnosti, sestavi in delu občinske skupščine Jesenice (Uradni list RS, št. 16/90, 23/90, 42/90 in 9/91) je Skupščina občine Jesenice na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 5. 4. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
1. člen
S tem odlokom občina Jesenice (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) nadomešča zaradi uskladitve z zakonom dosedanji ustanovitveni akt javnega kulturnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (v nadaljevanju besedila: zavod).
2. člen
Ime in sedež ustanovitelja: Občina Jesenice, Jesenice, Titova 78.
3. člen
Ime zavoda: Občinska knjižnica Jesenice. Sedež zavoda: Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
4. člen
Zavod je pravna oseba.
5. člen
Dejavnost zavoda je:
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidenco o knjižnični dejavnosti,
– izdaja kataloge in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
– navaja uporabnike na uporabljanje knjižničnega gradiva ter znanstvenih in strokovnih informacij,
– samostojno in v sodelovanju z drugimi zavodi in organizacijami pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično dejavnost,
– sodeluje z drugimi pravnimi osebami in društvi pri zbiranju, urejanju, hranjenju in uporabi njihovih knjižnih fondov,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred različnimi nevarnostmi (v izrednih razmerah...).
6. člen
Organi zavoda so: svet, ravnatelj in strokovni svet.
Sestava, način oblikovanja in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki se določijo s statutom v skladu z zakonom.
7. člen
Organ upravljanja zavoda je svet, ki ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika uporabnikov,
– trije predstavniki delavcev zavoda.
Postopek imenovanja oziroma volitev se določi s statutom zavoda.
Pristojnosti sveta so določene s statutom zavoda.
8. člen
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod neomejeno ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja poleg poslovodnih nalog tudi naloge strokovnega vodje zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
9. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, če tako določa zakon ali statut zavoda.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
10. člen
Zavod uporablja za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljen, premoženje, ki mu ga je v upravljanje prepustil ustanovitelj. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve in iz drugih virov v skladu z zakonom.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za druge namene pa le s soglasjem ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj.
13. člen
V pravnem prometu s tretjimi osebami ima zavod vsa pooblastila in posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
14. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale pri opravljanju dejavnosti kot javne službe, do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za druge obveznosti zavoda.
15. člen
Upravnik zavoda nadaljuje delo z novim nazivom ravnatelj.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odločba o ustanovitvi Ljudske knjižnice Jesenice, št. I/1-2000/3-54 z dne 8. 12. 1954 in Odločba o preimenovanju Ljudske knjižnice Jesenice v Občinsko knjižnico Jesenice št. 63-1/62-7 z dne 17. 12. 1962.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-5/93-1
Jesenice, dne 5. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost