Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

968. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, stran 1050.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 27. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Skupščina občine Slovenska. Bistrica na 21. redni seji dne 26. 11. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Slovenska Bistrica ustanavlja s tem odlokom javni zavod knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire in način pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda s pravnim prometom,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je občina Slovenska Bistrica, s sedežem v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ulica 10.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda se glasi: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Sedež zavoda je: Trg svobode 16, Slovenska Bistrica.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Javni zavod kot splošno-izobraževalna knjižnica opravlja svojo dejavnost tako, da:
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo;
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi;
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva;
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidenco o knjižničnih dejavnostih;
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi zavodi pripravlja prireditve;
– opravlja še posebne naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničnih dejavnostih.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj.
1. Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet. Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanovitelja in predstavniki uporabnikov njegovih storitev, oziroma zainteresirane javnosti.
Svet zavoda šteje 5 članov, enega člana imenuje Skupščina občine Slovenska Bistrica kot predstavnika ustanovitelja, dva člana izvolijo delavci zavoda iz svojih vrst na tajnih volitvah, dva pa imenuje izvršni svet skupščine občine kot predstavnika zainteresirane javnosti.
Način odločanja sveta, trajanje mandata njegovih članov in pristojnosti sveta se določijo s statutom zavoda.
2. Ravnatelj
8. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa neomejeno in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter strokovno vodi zavod.
9. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Ravnatelj je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
10. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zavodu zagotovijo sredstva iz proračuna skupščine občine Slovenska Bistrica.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Z ostalimi presežki, pridobljenimi na drug način, razpolaga zavod samostojno.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
14. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem ustanovitelja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vsa dejanja za začetek delovanja zavoda in za njegov vpis v sodni register.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/1-012-8/93
Slovenska Bistrica, dne 26. novembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost