Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

974. Odlok o proračunu občine Trebnje za leto 1993, stran 1055.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in Odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89, 11/90 in 10/91) je Skupščina občine Trebnje na skupnem zasedanju vseh zborov dne 7. 4. 1993 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Trebnje za leto 1993
1. člen
S tem odlokom se določi proračun občine Trebnje (v nadaljevanju: občinski proračun), iz katerega se zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v občini Trebnje.
2. člen
Občinski proračun za leto 1993 obsega:
– skupne prihodke v znesku      511,536.000 SIT
– skupne odhodke v znesku       511,536.000 SIT
V skladu z Zakonom o financiranju javne porabe je med prihodke proračuna vključeno zadolževanje do 10% dovoljenega obsega javne porabe, v višini 38,000.000 SIT.
Izvršni svet občine Trebnje v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov s porastom cen na drobno.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna iz 2. člena tega odloka se 0,15% sredstev izloči v rezervni sklad občine Trebnje.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če s tem odlokom ali posebnim aktom Skupščine občine Trebnje ali njenega izvršnega sveta oziroma v pogodbi med občino Trebnje in uporabnikom ni drugače določeno.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene; ki so opredeljeni v proračunu.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim upravnim organom in drugim uporabnikom proračunskih sredstev v letu 1992 zagotavljajo:
– sredstva za bruto osebne dohodke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za opremo in amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.
7. člen
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo organa so programi dela in doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju proračuna.
8. člen
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dodeljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Če se ob normalnih pogojih dela ugotavljajo večja odstopanja od določenega programa dela, se temu ustrezno zvišajo ali znižajo akontacije sredstev.
9. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost, obseg ali narava dela organa ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko poveča ali zmanjša tudi obseg sredstev za delo.
10. člen
Izvršni svet Skupščine občine Trebnje lahko začasno zmanjša proračunsko porabo, če prihodki proračuna ne pritekajo po planu.
11. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1993 in zaključne račune za leto 1992.
12. člen
Izvršni svet lahko začasno, zaradi uravnavanja prihodkov in odhodkov, spremeni namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene v okviru skupnih razporejenih sredstev proračuna.
13. člen
Občinski organi in drugi uporabniki družbenih sredstev občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje zadev in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s tem odlokom. Sredstva smejo uporabljati le za namene, za katere so jim dana skladno s predpisi, dogovori in sporazumi o njihovi uporabi.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna občine Trebnje obveznosti, ki bi presegale s proračunom občine Trebnje za leto 1993 določena sredstva.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih občinski upravni organi ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodki občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
16. člen
Prihodki, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve, oziroma dosežejo s svojo dejavnostjo po 15. členu tega odloka, lahko upravni organi uporabljajo za informacijski razvoj, amortizacijo in materialne stroške ter za odhodke, ki jih ni možno pokriti s proračunskimi viri.
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet občinske skupščine, ki je pooblaščen, da:
1. v primeru neenakomernega dotoka prihodkov začasno uporabi sredstva rezervnega sklada;
2. omeji proračunsko porabo, če prihodki ne pritekajo po planu in dinamiko porabe prilagodi tekočim potrebam;
3. spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene v okviru proračunskih namenov in v proračunu razporejenih sredstev;
4. odloča o uporabi nerazporejenih prihodkov (tekoče proračunske rezerve) za nepredvidene oziroma premalo predvidene izdatke.
18. člen
Organ, pristojen za finance je pooblaščen, da: – odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
19. člen
Pregled prihodkov občinskega proračuna za leto 1993 in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci občinskega proračuna za leto 1993 in sta sestavni del tega odloka.
20. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če ne porabi sredstev občinskega proračuna za tiste namene, za katera so bila namenjena (5. člen tega odloka) ali če ne spoštuje 13. in 14. člena tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1993.
Št. 401-2/93-10
Trebnje, dne 1. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Trebnje
Ciril Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost