Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

967. Odlok o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 1993, stran 1048.

Na podlagi 17. in 17.a člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 52/92 in 7/93) ter 10 in 27. člena Statuta občine Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Skupščina občine Slov. Bistrica na 25. redni seji dne 30. 3. 1993 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 1993
1. člen
S proračunom občine Slov. Bistrica za leto 1993 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe občine Slov. Bistrica.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1993 znašajo 772,435.700 SIT. Izvršni svet SO Slov. Bistrica (v nadaljevanju: izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov.
Pregled prihodkov proračuna in njegova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki so sestavni del proračuna.
3. člen
Od javne porabe proračuna se za leto 1993 izloči 0,38% v sredstva stalne rezerve.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti če ni v zakonu, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabiti le za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve, kjer znesek pogodbenih del oziroma storitev presega 500.000 SIT, oddajati na podlagi zbiranja ponudb.
Izvajalec se izbere, če se na ponudbo prijavijo najmanj trije ponudniki, v nasprotnem primeru se postopek ponovi.
7. člen
Sekretariat za gospodarski razvoj in finance občine Slovenska Bistrica opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov glede na namen uporabe sredstev in po potrebi predlaga izvršnemu svetu ustrezne ukrepe.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna so odgovorni predstojniki upravnih organov ter poslovodni organi tistih javnih zavodov in podjetij, ki dobivajo proračunska sredstva.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko opravi izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, prerazporeditev, oziroma uskladitev odhodkov glede na dejanske prihodke, ki so v planu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti Skupščino občine Slovenska Bistrica.
10. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
11. člen
Prihodki od opravljenih storitev občinske geodetske uprave so prihodek upravnega organa in se bodo uporabljali za modernizacijo občinskih upravnih organov. Prihodki, ki jih upravni organi dosežejo z zaračunavanjem najemnin poslovnih prostorov so prihodki upravnih organov.
12. člen
Iz razporejenih prihodkov v posebnem delu proračuna se sredstva nakazujejo na ustrezne račune naslednjih uporabnikov:
– občinskim in medobčinskim upravnim organom, zavodom in strokovnim službam;
– javnemu pravobranilstvu;
– občinskemu sodniku za prekrške;
– družbenemu pravobranilcu samoupravljanja;
– krajevnim skupnostim;
– političnim strankam in ostalim organizacijam.
13. člen
Izvršni svet lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva. O določitvah iz tega člena mora izvršni svet poročati Skupščini občine Slov. Bistrica.
14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve.
15. člen
Izvršni svet odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov do višine 20% sredstev pri enkratni odobritvi.
16. člen
Izvršni svet odloča o obsegu in načinu zagotavljanja sredstev za usklajevan je plač delavcev in funkcionarjev, ki se financirajo iz občinskega proračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
17. člen
Izvršni svet se pooblašča, da odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe do višine 20% pri enkratni odobritvi.
18. člen
Proračun se lahko zadolžuje (najame kredit) le v obsegu, ki ne presega 10% sredstev za javno porabo v letu zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme presegati 5% sredstev za javno porabo.
Za zadolžitev proračuna po prejšnjem odstavku se šteje tudi izdaja občinskih vrednostnih papirjev.
Proračun se lahko tudi izjemoma zadolžuje preko 10% sredstev za javno porabo, vendar mora pridobiti pisno soglasje ministrstva za finance.
Za zadolžitev občin se šteje tudi zadolžitev tistih javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina in je v skladu z odlokom o ustanovitvi dolžna solidarno pokrivati njihovo izgubo.
19. člen
Na predlog Občinskega sekretariata za gospodarski razvoj in finance lahko izvršni svet odloči o uporabi trenutno prostih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, ob zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna.
20. člen
Z denarno kaznijo od 300 do 90.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik proračunskih sredstev, če ne uporabi sredstev proračuna za namene, za katere so bila dodeljena.
Z denarno kaznijo od 75 do 15.000 SIT se za prekršek iz 1. odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba uporabnika.
21. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1993.
Št. 1/1-012-6/93
Slovenska Bistrica, dne 30. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost