Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2226. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K)
2227. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C)
2228. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2229. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2230. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru
2231. Uredba o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
2232. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
2274. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov

OBČINE

Črnomelj

2233. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Golek pri Vinici in Vinica v Občini Črnomelj
2234. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2235. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2236. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2237. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2238. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2239. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2240. Sklep o sprejemu akcijskega načrta za enakost spolov v Občini Črnomelj za obdobje 2015–2018

Hrpelje-Kozina

2241. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

2242. Odlok o razveljavitvi Odloka o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v Občini Idrija
2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Rožna«
2244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
2245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija
2246. Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje
2247. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2248. Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija

Ilirska Bistrica

2249. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ilirska Bistrica
2250. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Ivančna Gorica

2251. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica
2252. Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015–2020

Rogatec

2253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec
2254. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec
2255. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Sežana

2256. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020
2257. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2258. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani

Šentjur

2259. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentjur za programsko obdobje 2015–2020

Škocjan

2260. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2261. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

2262. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š9 Škofljica
2263. Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Škofljica
2264. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24
2265. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015

Šmarješke Toplice

2266. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
2267. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
2268. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Šmarješke Toplice
2269. Sklep o zaračunanih cenah storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

2270. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka na območju Občine Šmartno pri Litiji

Tržič

2271. Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«
2272. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič
2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič

POPRAVKI

2275. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki ga izvrši Republika Slovenija in Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki ga izvrši Republika Slovenija (BUSPD)

Vlada Republike Slovenije

51. Uredba o ratifikaciji Sklepa Sveta z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

Ministrstvo za zunanje zadeve

52. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Razglasni del

Druge objave

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti