Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2229. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 6209.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, 21/15 in 30/15) se za 15. členom doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(odločanje o zavrnitvi zahtevka)
Če upravičenci za tekoče leto pri zahtevah iz ukrepa KOPOP iz te uredbe, ki se izvajajo na celem GERK, vložijo zahtevek za del GERK, se zahtevek zavrne.«.
2. člen
V drugem odstavku 82. člena se v prvi alineji beseda »avgustom« nadomesti z besedo »avgusta«.
3. člen
V prvem odstavku 102. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dovoljen je samo nakup krmnih mešanic in žit.«.
V drugem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– mora biti v obdobju paše na planini obtežba z živino od 0,5 do 1,5 GVŽ travojedih živali na hektar površin trajnega travinja na planini.«.
V tretjem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– račune in deklaracije o nakupu krmnih mešanic ali žit;«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
V sedmem odstavku se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. pregled računov in deklaracij o nabavljenih krmnih mešanicah ali žitih;«.
Dosedanji 7. in 8. točka postaneta 8. in 9. točka.
4. člen
V prvem odstavku 103. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dovoljen je samo nakup krmnih mešanic in žit«.
V šestem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– mora biti v obdobju paše na planini obtežba z živino od 0,5 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha površin trajnega travinja na planini.«.
V sedmem odstavku se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– račune in deklaracije o nakupu krmnih mešanic ali žit;«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
V enajstem odstavku se za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. pregled računov in deklaracij o nabavljenih krmnih mešanicah ali žitih;«.
Dosedanja 9. točka postane 10. točka.
5. člen
V tretjem odstavku 127. člena se besedilo »25. novembra« nadomesti z besedilom »25. oktobra«.
6. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»141. člen
(minimalne aktivnosti)
(1) Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za ukrep KOPOP in ukrep EK iz te uredbe, morajo ravnati v skladu z drugo alinejo 8. točke 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15 in 30/15); v nadaljnjem besedilu: minimalne aktivnosti.
(2) Minimalne aktivnosti so vključene v sklop zahtev v okviru navzkrižne skladnosti in se nanašajo na minimalno raven vzdrževanje zemljišč iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.«.
7. člen
V prilogi 14 se v preglednici 2 pri zahtevi POZ_NIZI za kršitev »Na KMG ni prisotnih dokazil, da je bilo pri POZ_NIZI pred setvijo izvedeno gnojenje s tekočimi organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi POZ_MEHZ se za kršitev »Pri POZ_MEHZ na KMG ni prisotnih dokazil o uporabi zastirk ali mehanskem zatiranju plevelov« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi POZ_KONZ se za kršitev »Pri POZ_KONZ na KMG ni prisotnih dokazil o izvedeni konzervirajoči obdelavi tal za glavni posevek« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi HML_NIZI se za kršitev »Na KMG ni prisotnih dokazil, da je bilo pri HML_NIZI izvedeno gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi HML_BIOV se za kršitev »Pri HML_BIOV na KMG ni prisotnih dokazil o uporabi biorazgradljivih vrvic« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi SAD_EKGN se kršitev »Pri SAD_EKGN na KMG ni prisotnih dokazil o talnem gnojenju izključno z živinskimi gnojili oziroma gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi« črta.
Pri zahtevi SAD_MEHZ se za kršitev »Pri SAD_MEHZ na KMG ni prisotnih dokazil o izvedenem mehanskem zatiranju plevelov« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi SAD_POKT se za kršitev »Pri SAD_POKT na KMG ni prisotnih dokazil o ustrezni obdelavi tal ali mulčenju« kategorija kršitve »II« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.
Pri zahtevi VIN_EKGN se kršitev »Pri VIN_EKGN na KMG ni prisotnih dokazil o talnem gnojenju izključno z živinskimi gnojili oziroma gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi« črta.
Pri zahtevi VIN_MEHZ se za kršitev »Pri VIN_MEHZ na KMG ni prisotnih dokazil o izvedenem mehanskem zatiranju plevelov« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi VIN_POKT se za kršitev »Pri VIN_POKT na KMG ni prisotnih dokazil o ustrezni obdelavi tal ali mulčenju« kategorija kršitve »II« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.
Pri zahtevi VIN_POKT se pri kršitvi »Pri VIN_POKT so bile kmetijske astline zmulčene po 25. oktobru tekočega leta.« beseda »astline« nadomesti z besedo »rastline«.
Pri zahtevi VIN_MEDV se za kršitev »Pri VIN_MEDV na KMG ni prisotnih dokazil o mulčenju« kategorija kršitve »II« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.
Pri zahtevi TRZ_I_NIZI se za kršitev »Pri TRZ_I_NIZI na KMG ni prisotnih dokazil o gnojenju s tekočimi organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi TRZ_II_NIZI se za kršitev »Pri TRZ_II_NIZI na KMG ni prisotnih dokazil o gnojenju s tekočimi organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« kategorija kršitve »VI« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.
Pri zahtevi KRA_CRED se kršitev »Pri KRA_CRED je bil na KMG planini opravljen nakup krme.« spremeni tako, da se glasi: »Pri KRA_CRED je bil na KMG planini opravljen nedovoljen nakup krme.«.
Pri zahtevi KRA_PAST se kršitev »Pri KRA_PAST je bil na KMG planini opravljen nakup krme.« spremeni tako, da se glasi: »Pri KRA_PAST je bil na KMG planini opravljen nedovoljen nakup krme.«.
Petnajsti odstavek se črta.
Dosedanji šestnajsti do štiriindvajseti odstavek postanejo petnajsti do triindvajseti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(obravnava kršitev)
Kršitve za zbirne vloge in zahtevke za ukrepe razvoja podeželja, ki so bili vloženi do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu s spremenjeno prilogo 14 uredbe.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-37/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2330-0103
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti