Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2230. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru, stran 6211.

  
Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru
1. člen
V Uredbi o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07, 98/07, 13/08 in 49/09 – ZSReg-E) se 12. člen črta.
2. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 17. člena se črtajo.
Šesti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prejšnja odstavka se smiselno uporabljata tudi za zajemanje drugih pisnih vlog udeležencev postopka, sodnih odločb, ki niso sestavljene v elektronski obliki, in pisnih listin, ki se predložijo sodnemu registru zaradi javne objave v sistem PRS.«.
3. člen
Drugi odstavek 21. člena se črta.
4. člen
V prvem odstavku 38. člena se v 1. točki za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– davčna številka subjekta vpisa,«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in črta alineja.
V drugem odstavku se v 1. točki za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– davčna številka subjekta vpisa,«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in črta alineja.
5. člen
V 40. členu se v 2. točki pika nadomesti z vejico in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. po davčni številki subjekta vpisa do vseh listin, vključenih v informatizirano zbirko listin s to davčno številko.«.
6. člen
Za drugim odstavkom 43. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Agencija prek portala AJPES vsakomur omogoči brezplačen vpogled v podatke, ali je določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj ali družbenik, in v podatke, ali je določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je zastopnik ali član organa nadzora.
(4) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je pri fizičnih osebah omogočen z uporabo kombinacije osebnega imena in EMŠO ali kombinacije osebnega imena in davčne številke ali kombinacije osebnega imena in naslova prebivališča, vpisanega v sodni register, pri pravnih osebah pa z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke.«.
7. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(dostop do zaščitenih podatkov, vpisanih v sodni register)
(1) Državnim organom in stečajnim upraviteljem je omogočen dostop do podatkov iz 51. člena ZSReg na podlagi matične ali davčne številke za pravne osebe ali po nazivu tujega podjetja (ki ni vpisano v PRS) in EMŠO, davčne številke ali imena in priimka za fizične osebe.
(2) Za vsak dostop do podatkov iz 51. člena ZSReg državni organ ali stečajni upravitelj navede številko postopka, v zvezi s katerim potrebuje podatke, in navede ali označi pravno podlago za dostop do podatkov.«.
8. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
(elektronski dostop do vseh elektronskih listin)
(1) Državni organi in stečajni upravitelji lahko za potrebe izvrševanja svojih pooblastil in dolžnosti neposredno dostopajo do vseh listin, vključenih v elektronsko zbirko listin.
(2) Državni organi in stečajni upravitelji za vsak dostop do listine v elektronski zbirki listin navedejo ali označijo pravno podlago za dostop do listine in navedejo številko postopka, v zvezi s katerim potrebujejo listine, do katerih dostopajo.
(3) Državnim organom in stečajnim upraviteljem je dostop do listin zagotovljen po matični številki subjekta, davčni številki subjekta ali številki Srg sodišča.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 28. julija 2015, razen 44.a člena uredbe, ki se začne uporabljati 28. septembra 2015.
Št. 00720-7/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0037
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti