Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2241. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hrpelje - Kozina, stran 6216.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 8. redni seji dne 1. 7. 2015 sprejel
O D L O K 
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hrpelje - Kozina
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini ureja:
– nameščanje plakatov, postavitev oglasnih panojev, transparentov in podobnih oglasov (v nadaljevanju: plakat),
– izdajo soglasij in odmero ter višino občinske takse za plakatiranje,
– vzdrževanje oglasnih objektov za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta),
– oglaševanje, ki ga izvajajo subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost,
– izvajanje plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje in
– nadzor nad izvajanjem odloka in sankcije v primeru kršitev določb odloka.
(2) Za javno mesto se štejeta površina in prostor, ki sta dostopna vsakomur brezpogojno ali pod določenimi pogoji in sta namenjena javni rabi, torej rabi vseh pod enakimi pogoji. Za postavitev oglasnih objektov na javnem mestu se šteje postavitev na objektu v javni rabi, kot je opredeljeno v Zakonu o graditvi objektov.
2. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na:
– oglaševanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in ostalih subjektov, ki opravljajo dejavnost, če izvajajo oglaševanje za lastne potrebe na objektih in/ali na funkcionalnih in drugih zemljiščih, ki so v njihovi lasti ter v skladu s prostorskim aktom in
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo, postavljeno skladno s predpisi, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
PLAKATNA MESTA
3. člen
Plakatna mesta so samostoječe ali stenske table, oglasni panoji, oglasni stebri, vitrine in obešanke na drogovih javne razsvetljave.
4. člen
(1) Plakatna mesta so stalna in začasna oziroma premična.
(2) Stalno plakatno mesto je stalen prostor in oglasni objekt za nameščanje plakatov in drugih vrst posredovanja pisnih obvestil in sporočil (v nadaljevanju: plakatov), ki je namenjen širši javnosti in je usmerjen navzven v odprt javni prostor. Stalna plakatna mesta so reklamni stebri in table, na steno pritrjene vitrine, plakatna mesta na fasadah in elektronski (digitalni) zasloni in drugo.
(3) Začasno plakatno mesto je začasni premični objekt za plakatiranje. To so prenosljivi panoji, transparenti ter reklame na javnih mestih.
5. člen
(1) Za postavitev izbranih plakatnih mest in za upravljanje z njimi na javnih plakatnih mestih je pristojna občina.
(2) Občina vodi evidenco javnih plakatnih mest.
NAROČNIK IN IZVAJALEC PLAKATIRANJA
6. člen
(1) Naročniki plakatiranja so organizatorji prireditve, organizacije ali društva ali druge pravne oziroma fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki želijo oglaševati in v korist katerih je izvršeno plakatiranje.
(2) Izvajalec plakatiranja je občina oziroma pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi pogodbe z občino ter po predpisih o javnem naročanju pridobijo pravico izvajanja plakatiranja.
(3) Izvajalce iz prejšnjega odstavka tega člena občina določi s pogodbo, ki jo sklene z izvajalcem in s katero se določijo pravice in obveznosti izvajalca ter višina nadomestila za opravljanje dejavnosti.
VOLILNA IN REFERENDUMSKA KAMPANJA
7. člen
Za potrebe volilne in referendumske kampanje občina enakopravno zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah, v skladu z zakonodajo na področju volitev in referenduma.
POGOJI NAMEŠČANJA PLAKATOV
8. člen
(1) Plakate na plakatna mesta namešča izvajalec plakatiranja.
(2) Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena z evidenco plakatnih mest.
9. člen
(1) Nameščanje plakatov izven dovoljenih plakatnih mest je prepovedano. Namestitev plakata lahko izvede samo izvajalec plakatiranja.
(2) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter plakatiranje in poškodovanje vsebine oglaševanja.
(3) Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA IN OBRAČUN OBČINSKE TAKSE
10. člen
(1) Naročniki plakatiranja morajo pred namestitvijo plakatov na javna plakatna mesta pridobiti soglasje občinske uprave občine in občini plačati občinsko takso. Vrednost takse se določi kot zmnožek pripadajočih točk iz 16. člena tega odloka in vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke znaša 0,06 EUR.
(3) Vrednost točke za obračun občinske takse za plakatiranje se usklajuje enkrat letno do konca meseca decembra za naslednje leto v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Vrednost točke na podlagi prejšnjega odstavka tega člena izračuna občinska uprava občine, ki jo s sklepom potrdi župan občine in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Pred nameščanjem plakatov iz prvega odstavka tega člena občina overi plakate z žigom občine, navedbo o plačilu občinske takse in datumom, do katerega dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.
(5) Pristojni organ občinske uprave lahko oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse iz prvega odstavka tega člena, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirani s strani občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizirajo občina, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev;
– aktivnostmi za ohranjanje razvoja domače in umetnostne obrti.
Občina plakate, za katere pristojni organ občine odloči, da izvajalcu plakatiranja zanje ni potrebno plačati občinske takse, overi z žigom občine, navedbo o oprostitvi plačila občinske takse in datumom, do katerega dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.
11. člen
(1) Naročnik plakatiranja je pristojnemu občinskemu organu dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta 8 dni pred njenim nastankom. Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta.
(2) V primeru, da je takšna obveznost določena v letnem znesku, mora naročnik plakatiranja pristojnemu organu občinske uprave prijaviti število taksnih predmetov ter vse druge potrebne podatke do 30. novembra za prihodnje leto.
(3) Naročnik plakatiranja je dolžan vsako spremembo, ki se nanaša na taksno obveznost, prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
12. člen
Naročnik plakatiranja je dolžan v vlogi za soglasje k plakatiranju navesti:
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve plakata (točen termin, v katerem naj plakat oziroma plakati visijo),
– navesti površino plakata in število plakatov, ki naj se namestijo ter
– dostaviti občinski upravi plakate, za katere vlaga vlogo za izdajo soglasja k plakatiranju.
13. člen
(1) Pristojni občinski organ na podlagi vloge iz 12. člena tega odloka naročniku plakatiranja izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso.
(2) V primeru, da naročnik plakatiranja ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi navede neresnične podatke oziroma pristojnemu občinskemu organu ne sporoči spremembe, ki vpliva na obračun občinske takse, pristojni organ z odločbo po uradni dolžnosti odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sam oziroma občinski organ inšpekcijskega nadzora, ki izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je naročnik plakatiranja dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter globo.
(3) Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.
14. člen
(1) Naročnik plakatiranja je dolžan plačati občinsko takso z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, taksna obveznost pa preneha z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
(2) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
15. člen
(1) Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.
(2) Taksa se plačuje vnaprej, oziroma, kot je določeno v odločbi.
(3) Naročnik plakatiranja je dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta plačati predpisano takso. Dokler taksa ni plačana, se plakat ne opremi z žigom občinske uprave ter izvajalec plakatiranja plakata ne sme namestiti.
16. člen
Za plakatiranje, ki lahko zajema tudi oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so postavljena, pritrjena ali drugače označena na javnih mestih, se plača taksa:
1. Za panoje, jumbo plakate in ostale plakate, transparente, table in drugo podobno oglaševanje, ki ima trajni značaj, letno glede na velikost:
Točk
do 0,5 m2
750
od 0,5 m2 do 2,5 m2
2000
od 2,5 m2 do 14 m2
5000
od 14 m2 dalje
7500
Za osvetljene oziroma kakorkoli svetlobno opremljene taksne predmete s število točk določenih po zgornji tabeli, poveča s faktorjem 1,8.
2. Za panoje, jumbo plakate in druge plakate, transparente, markize, reklamne zastave, lepake, letake, napise na ograjah, ki nimajo trajnega značaja, znaša dnevna taksa glede na velikost:
Točk
do 0,5 m2
10
od 0,5 m2 do 2,5 m2
13
od 2,5 m2 do 14 m2
33
od 14 m2 dalje
43
OBVEZNOSTI IZVAJALCA PLAKATIRANJA
17. člen
Izvajalec plakatiranja mora poskrbeti:
– da je plakat, ki ga namešča na plakatna mesta, opremljen s štampiljko občinske uprave in datumom, do katerega dneva sme plakat biti nameščen na plakatnem mestu;
– da so plakati oziroma drugi oglasi pravilno nameščeni na plakatno mesto in ne presegajo njegove površine;
– da so poškodovani in onesnaženi plakati oziroma drugi oglasi odstranjeni v najkrajšem času, najkasneje pa v dveh dneh;
– da so plakati oziroma drugi oglasi v roku dveh dni po preteku datuma veljavnosti ter razloga zaradi katerega so bili nameščeni, odstranjeni s plakatnih mest;
– da se z na novo nameščenim plakatom oziroma drugim oglasom ne prekrije že nameščenega plakata oziroma drugega oglasa, ki oglašuje ali vabi na prireditev, ki se še ni zgodil/a;
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena.
KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR
18. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpekcijski organ.
(2) Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:
– odrediti izvajalcu plakatiranja odstranitev nameščenega plakata oziroma plakatnega mesta na njegove stroške, če je plakatiranje izvedeno v nasprotju z določili odloka oziroma odredi odstranitev plakatov ter plakatnih mest na stroške izvajalca plakatiranja drugi osebi, ki je pooblaščena za urejanje javnih plakatnih mest s strani občine,
– odrediti naročniku plakatiranja odstranitev nameščenega plakata oziroma plakatnega mesta na njegove stroške, če je plakatiranje izvedeno v nasprotju z določili odloka oziroma odredi odstranitev plakatov ter plakatnih mest na stroške naročnika plakatiranja drugi osebi, ki je pooblaščena za urejanje javnih plakatnih mest s strani občine,
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških.
19. člen
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek naročnik plakatiranja – pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja plakatiranje v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena naročnik plakatiranja – posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in fizična oseba.
KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v občini (Uradni list RS, št. 4/96).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-20/2015-3
Hrpelje, dne 1. julija 2015
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti