Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2252. Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015–2020, stran 6238.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 6. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Ivančna Gorica za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo:
– za državne pomoči v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014);
– za pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013),
– za druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja (v nadaljevanju: pomoči) za izvajanje programa razvoja podeželja se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina) za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30% povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
(15) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej (a) do (d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
(16) »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I;
(17) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(18) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(19) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega gospodarstva;
(20) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(21) »nezahtevna agromelioracija« je skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč: izravnava zemljišča na površini do 1 ha, krčitev grmovja in dreves, izravnava mikrodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine 20 m3 na površini do 1000 m², ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm, ureditev gorskih in kraških pašnikov, apnenje in založno gnojenje;
(22) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(23) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) 702/2014;
(24) »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti« pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;
(25) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(26) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(27) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(28) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode).
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije (EU), navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi:
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč (15. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 3: pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen, 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
UKREP 7: Pomoč za gozdarstvo – gradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak
Ostali ukrepi občine
UKREP 8: Enkratne občinske pomoči za dijake poklicnih in srednjih kmetijskih programov
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
UKREP 10: Podpora izvajanju lokalne razvojne strategije – aktivnosti LAS
6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepa po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine;
2) pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
3) člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
4) organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev prenosa znanja in informiranja ter izobraževanja in usposabljanja,
5) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane in čebelarstva na območju občine ali regije;
6) dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine;
7) lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju Občine Ivančna Gorica.
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 4 (Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja) iz 5. člena tega pravilnika, so namenjene upravičencem iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka tega člena in se dodeljujejo v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitve prenosa znanja in informiranja ter izobraževanja in usposabljanja.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Kolikor je upravičenec zavezanec za DDV, znesek davka na dodano vrednost ni upravičljiv strošek za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma javnega naročila, objavljenega na spletni strani Občine Ivančna Gorica, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
(4) Sredstva za razvoj podeželja se bodo dodeljevala na osnovi predhodno najavljenega javnega razpisa na spletni strani Občine Ivančna Gorica, na podlagi javne objave na spletni strani in LAS-a, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli le, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv, sedež in velikost kmetijskega gospodarstva oziroma podjetja, ter ostale podatke o prosilcu: KMG-MID in drugi podatki, ki so potrebni za izvedbo postopka po tem pravilniku;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost, ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(2) Upravičencem se izda sklep o odobreni višini sredstev sofinanciranja za posamezen ukrep in jih pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in upravičeni stroški za katere so sredstva namenjena.
(3) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(4) Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa o odobrenih sredstvih.
(5) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka oziroma računa posameznega upravičenca. Zahtevek oziroma račun mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi).
12. člen
Kumulacija
(8. člen Uredbe Komisije (EU) 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 17 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 17, 21, 29 in 38 Uredbe Komisije (EU) 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 702/2014.
I. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) – naložbe v objekte, opremo in kmetijska zemljišča
(1) Z naložbo se skuša doseči naslednje cilje:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– Boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov, travnikov).
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih zemljišč v lasti, ki ležijo na območju občine in imajo v lasti najmanj 3 GVŽ ali se ukvarjajo z rastlinsko proizvodnjo.
(4) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za naslednje podprograme:
1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2. urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Namen/cilj ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za naložbe za trajnostno živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– splošni stroški (stroški povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnosti, študije izvedljivosti, honorarji svetovalcev, v primeru namakanja stroške, ki so opredeljeni v 14.f členu (i in ii).
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih zemljišč v lasti, ki ležijo na območju občine in imajo v lasti najmanj 3 GVŽ ali so rastlinski pridelovalci (ekološki ali integrirani).
Pogoji za pridobitev:
– za izvedbo investicije je potrebno predložiti ustrezno dovoljenje, kolikor je le-to potrebno (gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo, projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe),
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– predložitev zadnje oddane zbirne vloge (subvencijska vloga),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (v primeru, da je vrednost investicije večja od 50.000 EUR),
– splošni pogoji opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika, ter
– drugi specifični pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe/intenzivnost:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
– Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu znaša 3.000 EUR letno.
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Namen/cilj ukrepa:
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije (strojne ure in material);
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih zemljišč v lasti, ki ležijo na območju občine in imajo v lasti najmanj 4 GVŽ.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in mapno kopijo, ter program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev pašnika,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– splošni pogoji opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika,
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (minimalna površina 2 ha), ali za razširitev obstoječega pašnika (minimalna površina 0,5 ha) ali obnovo pašnika, starejšega od 6 let,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe/intenzivnost:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
– Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu znaša 2.000 EUR letno.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih zemljišč (15. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Namen/cilj ukrepa:
– cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč, pri čemer pa vrednost enega zemljišča ne sme presegati vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregledov zemljišč/geodetskih pregledov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo kmetijska zemljišča, vključena v zaokrožitev, na območju občine,
– kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih zemljišč v lasti, ki ležijo na območju občine in imajo v lasti najmanj 3 GVŽ.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov);
– splošni pogoji opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika.
Finančne določbe/intenzivnost:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda,
– najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 1.000 EUR na leto.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Namen/cilj ukrepa:
– Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva,
– splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe),
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
– davek, kadar je le-ta izterljiv,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, s sedežem na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora predhodno registrirati,
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,
– predložena presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, skladno z določili 17 (4) člena Uredbe 702/2014,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– vloga mora vključevati:
a) poslovni načrt,
b) projektna dokumentacija naložbe, kolikor je potrebna,
c) predračun stroškov projekta oziroma finančno ovrednoten popis del za izvedbo naložbe, za katere se uveljavlja pomoč.
Finančne določbe/intenzivnost:
– do 50% dejanskih stroškov.
16. člen
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen, 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Namen/cilj ukrepa:
– je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Pomoč krije dejavnost poklicnega usposabljanja in pridobivanja strokovnih znanj, delavnice in inštruiranje, ter predstavitve dejavnosti in dejavnosti informiranja.
Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitev,
– stroški potovanj, nastanitve in dnevnice udeležencev,
– stroški predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami, v okviru katerih pomoč krije stroške naložb v objekte, opremo, mehanizacijo, stroške projektne dokumentacije, pridobitve oziroma razvoj računalniške ali programske opreme, stroške pridobitve patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk v zvezi z naložbo. Stroški predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.
Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge alineje drugega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti izvajalca storitev,
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Finančne določbe/intenzivnost:
– do 100% upravičenih stroškov.
17. člen
UKREP 5:Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Namen/cilj ukrepa:
– Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Pomoč se dodeli za kulturno in naravno dediščino, ki so jo pristojni organi uradno potrdili za kulturno in naravno dediščino.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški nabave materiala za obnovo, stroški za izvajanje del),
– investicijska dela.
Upravičenci do pomoči:
– Kmetijska gospodarstva, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove s predračunom stroškov,
– proizvodna sredstva ali objekt (tradicionalna stavba) morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– drugi splošni pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe/intenzivnost:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je 5.000 EUR letno.
II. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 1407/2013
18. člen
(splošne določbe »de minimis« Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB in 10/15 – popr.) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
20. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – »de minimis«
Namen/cilj ukrepa:
– je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje ter kmetijskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
Upravičenci do pomoči:
– Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo oziroma s predelavo in trženjem in nekmetijskimi storitvami, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dejavnosti na kmetiji,
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
– projektna dokumentacija naložbe, ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– predračun stroškov projekta oziroma finančno ovrednoten popis del za izvedbo naložbe, za katere se uveljavlja pomoč,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe/intenzivnost:
– do 50% upravičenih stroškov oziroma 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de minimis« pomoči.
21. člen
UKREP 7: Pomoč za gozdarstvo – gradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak
Namen/cilj ukrepa:
Odpiranje gozdov in urejanje dostopov do posameznih parcel. Gozdne vlake načrtuje Zavod za gozdove v sodelovanju z lastniki gozdov in v tem okviru zagotovi tudi prenos načrtovane trase na teren.
Pod naložbe v javnem interesu, ki niso namenjene le enemu lastniku bo občina sofinancirala tudi obnovo in rekonstrukcijo gozdnih vlak, za katera se bodo sredstva zagotavljala v proračunu občine za tekoče leto. Predlog ureditve in obnove vlak ter strokovni nadzor izvaja Zavod za gozdove RS.
Upravičeni stroški:
– delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno kladivo).
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci in člani kmetijskega gospodarstva z območja Občine Ivančna Gorica, ki imajo v lasti najmanj 2 ha gozdnih zemljišč na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove Slovenije,
– soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, preko katerih poteka gozdna vlaka,
– prevzemni zapisnik po izvedbi del, ki ga izvede Zavod za gozdove.
Finančne določbe/intenzivnost:
– do 50% upravičenih stroškov.
22. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
III. OSTALI UKREPI OBČINE
Sredstva se bodo namenila za ostale zadeve, ki niso državne pomoči in bodo izvajane v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in zakonom, ki ureja javno naročanje.
23. člen
UKREP 8: Enkratne občinske pomoči za dijake poklicnih in srednjih kmetijskih programov
Namen/cilj ukrepa:
Enkratne občinske denarne pomoči so namenjene dijakom, vpisanim v poklicne in srednješolske izobraževalne programe kmetijskih smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna občine za tekoče leto. Upravičenci, pogoji in merila bodo natančno opredeljeni v javnem razpisu.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Finančne določbe/intenzivnost:
– največ do višine minimalne plače na dijaka v tekočem letu.
24. člen
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
Namen/cilj ukrepa:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja podeželskega prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja, z namenom spodbujanja k ohranjanju tradicije med podeželskim prebivalstvom ter krepitev človeških virov. Za njihovo delovanje se poleg lastnih prihodkov lahko zagotavljajo dodatna finančna sredstva v proračunu občine.
Upravičeni stroški
– Za društvene dejavnosti se sredstva dodeljujejo za kritje stroškov programov društev na področju kmetijstva in čebelarstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
– Sredstva se namenjajo za organizacijo prireditev, prevoz na strokovne ekskurzije, izobraževanja, predavanja, tečaje, stroške publikacij, stroške vzpostavitve spletne strani. Natančni pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja bodo natančno opredeljeni v javnem razpisu.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in čebelarstva na območju občine in regije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam predvidenih aktivnosti, ki so potrjene v letnem planu,
– število članov društva,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Upravičenci priložijo dokazila, zahtevana z javnim razpisom skupaj s potrjenim letnim programom dela.
Finančne določbe/intenzivnost:
– krijese do 100% stroškov kot pomoč v obliki subvencioniranih storitev, ki ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– ostale aktivnosti do 80% upravičenih stroškov,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 3000 €/ program letno.
25. člen
UKREP 10: Podpora izvajanju lokalne razvojne strategije – aktivnosti LAS
Namen/cilj ukrepa:
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine (projekti s področja ukrepov, opredeljenih v tem pravilniku) z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprava projektov javno zasebnega partnerstva.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški, ki jih opredeli področna zakonodaja.
Upravičenci:
– LAS potrjen s strani organa upravljanja,
– vsi upravičenci na ustreznem območju.
Splošni pogoji upravičenosti:
Inovativni projekti se morajo izvajati na območju kjer deluje LAS, ki dejavnosti in projekte izbere na podlagi lokalne razvojne strategije in opredeljenih kriterijev. V izvedbo in financiranje projekta so vključeni tudi zasebni partnerji.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Finančne določbe/intenzivnost:
Stopnja pomoči je odvisna od predpisane zakonodaje.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
26. člen
(Nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druge osebe, ki jih pooblasti župan (komisija). Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) Prejemnik sredstev mora podati izjavo, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva, ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma navede višino sredstev, ki jih je za isti namen prejel iz drugih virov.
(3) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti že izplačana sredstva v celoti, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(4) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. HRAMBA DOKUMENTACIJE
27. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VI. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 74/07).
29. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-0010/2015-1
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti