Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2250. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, stran 6234.

  
Na podlagi Odloka o zbiranju komunalnimi odpadkov v Občini Ilirska Bistrica, je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
T E H N I Č N I  P R A V I L N I K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov je priloga oziroma sestavni del Odloka o zbiranju komunalnimi odpadkov v Občini Ilirska Bistrica.
2. člen
Tehnični pravilnik obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnem centru,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov po naročilu uporabnikov,
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic (ekoloških otokih) in zbirnega centra,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe,
– merila za določanje obračuna storitev ravnanja z odpadki.
II. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
3. člen
V Občini Ilirska Bistrica se odpadki zbirajo ločeno na več ravneh:
– ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih,
– ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
– ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« in izjemoma na ekoloških otokih,
– ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
– ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru in po naročilu,
– ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu in v zbirnem centru in ob letnih akcijah,
– ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letni akciji in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru.
4. člen
Zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki
V zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih se zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– Papir
časopisi
odpadna embalaža iz papirja, lepenke in kartona
knjige, zvezki, imeniki, prospekti
pisemski in ovojni papir
– Steklo in steklena embalaža
steklenice, razbiti kozarci
kozarci za konzerviranje brez pokrova
male steklene posode za kozmetiko.
Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami primerne velikosti. Posode so opremljene z nalepkami – navodili, kaj vanje sodi in kaj ne. Pokrovi posod za posamezno frakcijo so različnih barv, in sicer:
– papir in karton – rdeča barva,
– steklo – zelena barva (zvon).
Urnik praznjenja posod in odvoza posameznih frakcij 1x na 14 dni.
Ločeno zbrane frakcije iz zbiralnic se pripeljejo v Zbirni center Ilirska Bistrica (Globovnik), kjer se na vhodni tehtnici evidentira njihova količina, nato pa pretovori v večje zabojnike na začasno skladišči do oddaje.
Ločeno zbrane frakcije se oddajo pooblaščenemu oziroma najboljšemu ponudniku, s katerim se sklene pogodbo, ki določa način, količino in pogostost odvoza.
5. člen
Odpadna embalaža (sistem »od vrat do vrat«)
Izvajalec javne službe prevzema pri posameznih gospodinjstvih po sistemu »od vrat do vrat« naslednjo odpadno embalažo:
– prazne plastenke,
– stiropor,
– plastične vrečke in folije,
– očiščeni plastični lončki in kozarci,
– alu folija,
– odpadno plastično embalažo od pralnih sredstev, mehčalcev,šamponov, tekočih mil, destilirane vode,
– odpadno embalažo iz sestavljenih (kompozitnih) materialov (tetra pak) in
– odpadno kovinsko embalažo (pločevinke, konzerve).
V posode za mešano embalažo ne smemo odlagati naslednjih odpadkov:
– mešane komunalne odpadke,
– plenic,
– bioloških odpadkov,
– kosovnih odpadkov,
– keramike in porcelana,
– embalaže nevarnih odpadkov in njihovih ostankov,
– papir,
– steklo,
– ostalo zelo onesnaženo embalažo.
Povzročitelji odlagajo odpadno embalažo v tipizirane posode, katerih volumen je določen na podlagi števila oseb v posameznem gospodinjstvu.
Stanovalci stanovanjskih hiš na dan odvoza odpadne embalaže namestijo posode, napolnjene z embalažo na prevzemna mesta. Izvajalec prevzema ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na 14 dni.
Zbrano odpadno embalažo se prepelje v zbirni center za ravnanje z odpadki, kjer se jo na vhodu evidentira, stehta zbrano količino in začasno skladišči do predaje končnemu prevzemniku.
6. člen
Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
Gospodinjstva zbirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke v tipizirane posode in izjemoma na ekoloških otokih, katerih volumen je določen na podlagi števila oseb v posameznem gospodinjstvu.
Posode za biološke razgradljive kuhinjske odpadke so nameščene pri vsakem gospodinjstvu in na vseh območjih stanovanjskih blokov v mestu Ilirska Bistrica, ter na ekoloških otokih v naselju z več stanovanjskimi zgradbami Podgrad, Knežak.
V zabojnike za biološke razgradljive kuhinjske odpadke odlagamo:
– zelenjavne odpadke,
– olupke in ostanke sadja,
– kavno in čajno goščo,
– netekoče ostanke hrane (meso, drobne kosti),
– jajčne lupine,
– pokvarjene prehranske izdelke (brez embalaže),
– papirnate robčke in brisače.
V zabojnike za biološke razgradljive kuhinjske odpadke ne smemo odlagati naslednjih odpadkov:
– jedilnega olja in maščob,
– tekočih ostankov hrane,
– plastične in kovinske embalaže živil,
– higienskih plenic in vložkov,
– rož, plevela in pokošene trave,
– stare zemlje lončnic,
– listja, vej,
– kemikalij barv in lakov,
– zdravil,
– tekstila.
Prevzemanje ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov se izvaja 1x na teden v poletnem obdobju in 1x na 14 dni v zimskem obdobju (36 x na leto).
Zbrane biološke odpadke se pripelje v Zbirni center Ilirska Bistrica, kjer se na vhodu stehta zbrano količino in odpelje pooblaščenemu podjetju v predelavo.
7. člen
Zeleni vrtni odpad
Zeleni vrtni odpad so odpadki, ki nastanejo pri delu na vrtovih, košnja trave, urejanju živih meja in obrezovanju dreves. Tovrstni odpad se prevzema v Zbirnem centru Ilirska Bistrica kjer je urejeno sprejemno mesto. Izvajalec izvaja tudi odvoz zelenega vrtnega odpada v tipizirani vreči po naročilu. Odvoz se obračuna po veljavnem ceniku.
8. člen
Kosovni odpadki
Kosovne odpadke se zbira in odvaža ob letnih akcijah, ki se izvedejo po predhodni najavi v vsakem naselju 1x na leto.
Kosovne odpadke se odda pooblaščenim prevzemnikom.
Kosovne odpadke lahko povzročitelj odda v Zbirni center Ilirska Bistrica. Izvajalec izvaja tudi odvoz kosovnega odpada po naročilu. Odvoz se obračuna po veljavnem ceniku.
9. člen
Nevarni odpadki
Nevarne frakcije iz gospodinjstev pripelje povzročitelj v Zbirni center Ilirska Bistrica kjer so nameščene tipizirane in označene posode ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Ko je zbrana primerna količina nevarnih odpadkov, jih izvajalec javne službe ravnanja z odpadki odda pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem.
V zbirnem centru se ločeno zbirajo in začasno skladiščijo naslednje nevarne frakcije:
– olja in maščobe, ki niso navedene pod 20 01 25,
– barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebujejo nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23,
– gradbeni in izolacijski material, ki vsebuje azbest,
– fluorescenčne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro,
– zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike 20 01 23.
Izvajalec enkrat v koledarskem letu zagotovi tudi ločeno zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih in po vnaprej določenem urniku omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Prepuščeni nevarni odpadki se tehtajo, in sicer za vsako vrsto po klasifikacijski številki posebej. Stehtani nevarni odpadki se sortirajo v predpisano embalažo. Vsaka ima svojo nalepko s klasifikacijsko številko. Tako zbrani odpadki se oddajo pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem nevarnih snovi.
Izvajalec po naročilu povzročitelja (gospodinjstva ali izvajalca del) odpelje azbestno-cementno strešno kritino, v Zbirni center Ilirska Bistrica. Strešna kritina mora biti pred odvozom primerno pripravljena. Povzročitelj jo mora postaviti na palete in zaviti v folijo. Stroške odvoza in deponiranja azbestno-cementne strešne kritine, na podlagi njene teže, krije povzročitelj.
10. člen
Odpadne nagrobne sveče
Odpadne nagrobne sveče iz plastičnih materialov zbira izvajalec na vseh občinskih pokopališčih v za to posebej namenjenih in označenih zabojnikih. Odlaganje oziroma zbiranje odpadnih sveč v zabojnike za odpadno mešano embalažo ni dovoljeno. Odlaganje odpadne mešane embalaže in drugih odpadkov v zabojnik za odpadne nagrobne sveče ni dovoljeno. Ko je zbrana primerna količina odpadnih nagrobnih sveč, jih izvajalec prepelje v zbirni center, kjer jih začasno skladišči in nato preda pooblaščenemu prevzemniku. Ceno odvoza odpadnih sveč se zaračuna upravljavcu pokopališča po veljavnem ceniku.
11. člen
Zbirni center
Zbirni center Ilirska Bistrica na lokaciji Globovnik omogoča ločeno zbiranje naslednjih frakcij odpadkov:
– papir in karton, vključno s papirno in kartonsko embalažo,
– steklo, vključno s stekleno embalažo,
– plastika, vključno s plastično embalažo,
– kovine, vključno s kovinsko embalažo,
– les, vključno lesno embalažo,
– biorazgradljivi kuhinjski odpadki,
– olja in maščobe, ki niso navedene pod 20 01 25,
– jedilno olje in maščobe,
– oblačila in tekstil,
– barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso navedeni pod 20 01 33,
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebujejo nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23,
– zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35,
– kosovni odpadki,
– odpadki, primerni za kompostiranje (listje, trava, zeleni vrtni odrez) – biorazgradljivi odpadki,
– izrabljene gume,
– gradbeni in izolacijski material,
– gradbeni in izolacijski material, ki vsebuje azbest,
– fluorescenčne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro,
– zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike 20 01 23.
Prevzem komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Ilirska Bistrica je za občane Ilirske Bistrice, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, brezplačno 2x na leto v količini avtomobilske prikolice do 250 kg, ob predložitvi plačane položnice za komunalne storitve za predhodni mesec. Večje količine navedenih odpadkov se v zbirni center prevzame,stehta in povzročitelju zaračuna po veljavnem ceniku.
Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, izvajalec pregleda in stehta pripeljane odpadke. Povzročitelji pod nadzorom izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike, ki so primerno označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka.
Pred oddajo zbranih frakcij pooblaščenim predelovalcem je opravljeno dodatno prebiranje in razvrščanje ter tehtanje, prav tako pa se vodi evidenca na predpisanih evidenčnih listih za vsako posamezno frakcijo. Ločene frakcije odpadkov se preda podjetjem, ki so registrirana za prevzem sekundarnih surovin.
Urnik obratovanja zbirnega centra
– ponedeljek, sreda in petek: 8.00–15.00
– torek, četrtek: 8.00–18.00
– sobota: 8.00–12.00
– nedelja in prazniki zaprto.
12. člen
Ostanek komunalnih odpadkov
Izvajalec javne službe prevzema ostanek komunalnih odpadkov pri posameznih gospodinjstvih po sistemu »od vrat do vrat«.
V posode za preostanek komunalnih odpadkov se odlaga:
– snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti in ne sodijo v nobeno skupino ločeno zbranih frakcij,
– onesnažen papir,
– ohlajen pepel (razen ostanki od premoga),
– onesnažen higienski papir in plenice,
– odpadni lepilni trakovi.
V posode za preostanek komunalnih odpadkov se ne odlaga vse vrste komunalnih odpadkov, ki se jih lahko ločeno odloži v posode za ločene frakcije komunalnih odpadkov ali se jih lahko odda v zbirnem centru.
Povzročitelji odlagajo ostanke komunalnih odpadkov v tipizirane posode, katerih volumen je določen na podlagi števila oseb v posameznem gospodinjstvu.
Stanovalci stanovanjskih hiš in stanovanjskih blokov na dan odvoza ostankov komunalnih odpadkov namestijo zabojnike, napolnjene s preostankom mešanih komunalnih odpadkov na prevzemna mesta. Izvajalec prevzema to vrsto odpadkov enkrat na 14 dni.
Zbrane ostanke komunalnih odpadkov se prepelje v Zbirni center Ilirska Bistrica, kjer se na vhodu stehta in evidentira.
Preostanek odpadkov se odda v obdelavo in odlaganje pooblaščenemu in izbranemu prevzemniku.
13. člen
Namenske vreče za odpadke
Na s smetarskimi vozili nedostopnih mestih, se za prepuščanje ostanka komunalnih odpadkov uporabijo vreče z natisnjenim logotipom izvajalca brezplačno.
Z lahkim tovornim vozilom se izvajalec pripelje do prevzemnega mesta ter ročno naloži vreče na vozilo in jih odpelje v zbirni center.
Če se zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, primrznjeni odpadki na stene zabojnikov, zapore cest in podobno) ne more prevzeti in odpeljati zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob zabojnik postavi tudi ne tipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe pri naslednjem zbiranju mora odpeljati.
Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri uporabniku pojavijo večje količine komunalnih odpadkov ali po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe. Z nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto ob zabojnik le v času prevzema komunalnih odpadkov. Uporaba tipiziranih vrečk za mešane komunalne in biološke odpadke je prepovedan na območjih, kjer se komunalne odpadke zbira. Organizatorjem prireditev se omogoči prevzem ločeno zbranih odpadkov samo v tipiziranih vrečah.
Nakup tipskih vreč za zbiranje odpadkov je mogoč na sedežu izvajalca po veljavnem ceniku.
III. MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE POSOD
14. člen
Gospodinjstva
Vsak nosilec gospodinjstva (lastnik objekta ali najemnik) je dolžan sprotno sporočat število članov gospodinjstva in vse spremembe sporočit najpozneje v roku 7 dni od nastanka spremembe števila članov.
Izhodiščna prostornina posode, ki se namesti, se določi glede na število članov gospodinjstva, vezanih na posamezno posodo, in sicer:
Vrsta odpadka
Količina za določitev prostornine posode /osebo/odvoz
Število odvozov
Ostanki kom. odpadkov
1 oseba 80 litrov 2 do 4 osebi 120 litrov nad 5 oseb 240 litrov
1 x na 14 dni
Biološki odpadki
1 oseba 60 litrov 2 do 4 osebi 80 litrov nad 5 oseb 120 litrov
1 x na teden ali na 14 dni
Odpadna embalaža
1 oseba 80 litrov 2 do 4 osebi 120 litrov nad 5 oseb 240 litrov
1 x na 14 dni
Za večstanovanjske objekte velja količina 30 l/ prebivalca
Potrebne minimalne prostornine posod ali vreč za posamezne vrste odpadkov so določene na osnovi povprečne teže posamezne vrste odpadkov, ki jih ena oseba proizvede v enem letu in specifične teže posameznih vrst odpadkov.
15. člen
Počitniški objekti
Normativ za počitniške objekte je določen na podlagi izkustev izvajalca in na podlagi izkustev drugih komunalnih podjetij. Iz počitniških objektov se odpadke odlaga na najbližji ekološki otok ločene frakcije. Odvoz se opravlja po urniku odvozov vendar najmanj 1 x na 21 dni
Vrsta objekta
Vrsta odpadkov
Minimalni normativ za določitev volumna
Minimalna prostornina nameščene posode
Število odvozov
počitniški objekt
ostanek odpadkov
skupni zabojnik
zabojnik 5 m3
1x na 21dni
Za počitniški ali drugi podoben objekt in stanovanje, ki je v uporabi občasno, je ocenjena najmanjša količina komunalnih odpadkov, ki se zaračunava po ceniku.
16. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov za pravne osebe je obvezno in se opravlja na osnovi medsebojne pogodbe med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem službe. V pogodbi se določi način in vrednost ravnanja z odpadki, glede na dejavnost pravne osebe, glede na število zaposlenih, glede na površino poslovnih objektov in glede na vrsto odpadkov, ki nastajajo pri povzročitelju odpadkov.
Pravne osebe so dolžne na podlagi lastnih podatkov zahtevati primerno velikost zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov in zabojnika za mešano odpadno embalažo, ki se odvaža enkrat na 14 dni. Pravne osebe lahko izbirajo med naslednjimi velikostmi zabojnikov:
– 80 l
– 120l
– 240 l
– 700 l
– 900 l
– 5 m3
– 7 m3.
Pravna oseba lahko, v primeru ugotovitve, da je izbran zabojnik prevelik, le tega zamenja z manjšim. Pri tem mora pravna oseba podati pisno izjavo, v kateri navede razloge za zmanjšanje velikosti zabojnika. Ob tem pa velikost zabojnika ne sme biti manjša od minimalne predpisane velikosti.
Pravne osebe si lahko izberejo velikost posode v dogovoru z izvajalcem. Kolikor pravna oseba poda izjavo, da ne povzroča večjih količin odpadkov, lahko zaprosi za mesečni odvoz.
Društva in nosilci dopolnilnih dejavnosti lahko podajo izjavo, da ne ustvarjajo odpadkov, na podlagi katere so oproščeni stroškov odvoza odpadkov.
Odvoz prekoračena količine ostanka komunalnih odpadkov in mešane odpadne embalaže se lahko odda le v tipskih vrečah, ki se jih predhodno nabavi pri prevzemniku odpadkov. Cena odvoza se določi na podlagi veljavnega cenika
Ločeno zbrane frakcije steklo, papir in biološki odpadki morajo pravne osebe zbirati v zato izbranih tipskih posodah.
Odvoz ločeno zbranih frakcij: steklo, papir in bioloških odpadkov, se izvaja po naročilu. Cena odvoza se glede na volumen določi na podlagi veljavnega cenika.
IV. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC
17. člen
Zbiralnice ločenih frakcij in prevzemna mesta za odpadke morajo biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljena od roba prometne poti smetarskega vozila največ 15 m.
V. KATASTER
18. člen
Izvajalec javne službe vodi kataster, ki obsega:
– register prevzemnih mest,
– register zbiralnic ločenih frakcij odpadkov (ekoloških otokov),
– register kompostnikov.
Podatki, ki se v skladu z določili odloka vodijo v katastru, se redno, najmanj enkrat letno ažurirajo.
VI. REKLAMACIJSKI POSTOPKI
19. člen
Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se lahko pritoži na izvajanje storitve in sicer na pravilnost, vsebino in pravočasnost opravljene storitve. Reklamacije lahko najprej rešuje po telefonu in osebno pri pristojnem strokovnem delavcu na sedežu družbe. Prav tako lahko na pristojnega delavca naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti.
O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni zaznamek na reklamacijskem obrazcu, v katerem zapiše predmet pritožbe ter dogovorjeno rešitev oziroma ali sta s stranko razrešila predmet pritožbe. V primeru obojestransko ustrezne rešitve pritožbe posreduje ustrezni delovni nalog odgovornemu delavcu, ki izvede dogovorjeno rešitev.
V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z natančnimi podatki o predmetu pritožbe na upravo družbe izvajalca. Uprava družbe izvajalca imenuje stalno komisijo za reševanje pritožb uporabnikov. Komisija posreduje upravi predlog rešitve reklamacije, uprava stranki izda sklep o rešitvi reklamacije v roku 15 dni od prejema reklamacije.
V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki in določili tehničnega pravilnika, izvajalec posreduje pritožbo uporabnika in svoj predlog rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske uprave.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odlok o odstranjevanju in odlaganju odpadkov na območju Občine Ilirska Bistrica, v Občini Ilirska Bistrica (PN, Uradne objave št. 13/92).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015
Ilirska Bistrica, dne 3. julija 2015
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti