Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2227. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), stran 6196.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-3
Ljubljana, dne 17. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1C)
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) se za 15. členom doda nov razdelek »3.a Pregon kaznivih dejanj zoper mladoletnike« in se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Način pregona storilcev kaznivih dejanj, izvršenih na škodo mladoletnikov
15.a člen
V primerih, ko je kaznivo dejanje iz poglavij zoper življenje in telo, zoper človekove pravice in svoboščine, zoper spolno nedotakljivost ali drugo kaznivo dejanje iz tega zakonika z znaki nasilja izvršeno zoper mladoletnika, se glede načina kazenskega pregona ne uporabljajo določbe tega zakonika o vložitvi predloga ali zasebne tožbe in se storilca preganja po uradni dolžnosti.«.
2. člen
V četrtem odstavku 56. člena se za besedo »kazni« doda besedilo »ter 42 eurov globe, izrečene za prekršek,«.
3. člen
V tretjem odstavku 65. člena se za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6) prepoved navezovanja neposrednih ali posrednih stikov z eno ali več določenimi osebami, vključno z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev;«.
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka.
4. člen
V 69. členu se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4) prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo;«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
5. člen
Za petim odstavkom 70. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo se sme izreči, če je bila storilcu izrečena kazen, opozorilna sankcija ali mu je bila kazen odpuščena.«.
6. člen
V prvem odstavku 70.a člena se besedilo »je zanj predpisana kazen najmanj enega leta zapora« nadomesti z besedilom »se sme zanj izreči kazen zapora enega leta ali več«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če stori oseba med prestajanjem kazni kaznivo dejanje, za katerega ji sodišče v skladu s prvim odstavkom tega člena izreče varnostni ukrep, se prestajanje kazni prekine dokler traja izvrševanje varnostnega ukrepa.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V drugem odstavku 70.b člena se beseda »četrtem« nadomesti z besedo »petem«.
8. člen
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:
»Prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo kaznivega dejanja
71.a člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper življenje in telo, zoper čast in dobro ime, zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje ali drugega kaznivega dejanja z znaki nasilja sme sodišče izreči prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo katerega od teh kaznivih dejanj za čas od enega meseca do treh let.
(2) V okviru ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko sodišče določi:
– prepoved približevanja žrtvi ali njenim bližnjim,
– prepoved navezovanja neposrednih ali posrednih stikov ali komuniciranja z žrtvijo ali njenimi bližnjimi, vključno z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev,
– prepoved dostopa na posamezne kraje, na katerih se redno giba žrtev ali njeni bližnji, ali
– prepoved druženja z žrtvijo ali njenimi bližnjimi.
(3) Sodišče sme izreči ta ukrep, če je storilec s kaznivim dejanjem prizadel telesno ali duševno celovitost žrtve in če oceni, da bi storilčevi stiki ali komuniciranje z žrtvijo ali njenimi bližnjimi pomenili nevarnost za ponovitev istovrstnega ali storitev drugega kaznivega dejanja zoper žrtev ali njene bližnje. Sodišče izbere enega ali več načinov izvršitve ukrepa iz prejšnjega odstavka in ob tem zlasti natančno opredeli osebe, na katere se ukrep nanaša, in razmerje med storilcem in žrtvijo ali njenim bližnjim, primerne razdalje storilca do žrtve ali njenega bližnjega ali krajev, ki se morajo spoštovati, opredeli posamezne načine prepovedanih oblik komuniciranja ali določi prepovedane oblike druženja.
(4) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče odločiti, da bo obsodba preklicana, če storilec prekrši prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo ali njenim bližnjim.
(5) Trajanje prepovedi približevanja ali komuniciranja se šteje od pravnomočnosti sodbe. Čas prebit v zaporu oziroma v zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo se ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.
(6) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha, če je poteklo šest mesecev od začetka izvajanja. O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.«.
9. člen
84. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na upravičeno z zakonom določeno zahtevo ustanov ali društev, ki so jim otroci ali mladoletniki zaupani v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se dajo podatki iz kazenske evidence tudi za izbrisane obsodbe za kazniva dejanja po 170. členu, po 171. členu, po 172. členu, po 173. členu, po 173.a členu, po drugem odstavku 174. člena, po drugem odstavku 175. člena, izvršenega proti mladoletni osebi, in po 176. členu tega zakonika.«.
10. člen
Za drugim odstavkom 86. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je obsojencu izrečena kazen zapora do petih let, lahko sodišče odredi, da jo prestaja v odprtem ali polodprtem zavodu ali oddelku; če mu je bila izrečena kazen zapora do osmih let, pa lahko sodišče odredi, da jo prestaja v polodprtem zavodu ali oddelku.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Organ, pristojen za izvrševanje, pri določitvi dela obsojencu v okviru razpoložljivih del pri izvajalskih organizacijah upošteva obsojenčevo strokovno znanje in sposobnosti, lahko pa tudi tiste njegove nujne interese glede neodložljivih družinskih, izobraževalnih ali poklicnih obveznosti, katerih neupoštevanje bi povzročilo težko popravljivo ali nepopravljivo škodo za uresničevanje teh obveznosti.«.
Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo deveti do trinajsti odstavek.
11. člen
V petem odstavku 87. člena se beseda »sedmega« nadomesti z besedo »osmega«, beseda »dvanajstega« pa z besedo »trinajstega«.
12. člen
V osmem odstavku 88. člena se za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6) prepoved navezovanja neposrednih ali posrednih stikov z eno ali več določenimi osebami, vključno z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev;«.
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka.
13. člen
V tretjem odstavku 93. člena se za besedo »prostosti« doda besedilo »prepovedi približevanja ali komuniciranja z žrtvijo« in vejica.
14. člen
Za drugim odstavkom 94. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zastaranje izvršitve kazni ne teče v času, ko se obsojenec na poziv za prestajanje kazni ni odzval ali nastopa kazni ni mogoče zagotoviti, ker je na begu, se skriva ali se kako drugače izmika izvršitvi kazni ali je kako drugače nedosegljiv državnim organom, ali ko je začetek izvrševanja kazni odložen v skladu z zakonom.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »drugi« dodata besedi »in tretji«, beseda »velja« pa se nadomesti z besedo »veljata«.
15. člen
V prvem odstavku 109. člena se pred besedo »člena« doda vejica in besede »110. in 111.«.
16. člen
V prvem odstavku 113. člena se pred piko doda besede »in denarno kaznijo«.
V drugem odstavku se pred piko doda besede »in denarno kaznijo«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Kdor z namenom izvršitve dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena zadrži, odvzame, skrije, poškoduje ali uniči javno listino, s katero se izkazuje identiteta žrtve trgovine z ljudmi, se kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo.
(4) Kdor ve, da je oseba žrtev trgovine z ljudmi, pa uporablja njene storitve, ki so posledica izkoriščanja te osebe, opisanega v prvem in drugem odstavku tega člena, se kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kdor stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena kot član hudodelske združbe za izvedbo takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in denarno kaznijo.«.
17. člen
Za 132. členom se doda nov 132.a člen, ki se glasi:
»Prisilna sklenitev zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti
132.a člen
(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, ali z zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja drugega prisili v sklenitev zakonske zveze ali v vzpostavitev podobne skupnosti, ki je v skladu z zakonom v določenih pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali slabotni osebi, se kaznuje z zaporom do petih let.«.
18. člen
Za 134. členom se doda nov 134.a člen, ki se glasi:
»Zalezovanje
134.a člen
(1) Kdor koga drugega ali njegovega bližnjega s ponavljajočim se opazovanjem, zasledovanjem ali vsiljivim prizadevanjem vzpostavitve neposrednega stika ali stika preko elektronskih komunikacijskih sredstev zalezuje in pri njem ali pri njegovem bližnjem s tem povzroči prestrašenost ali ogroženost, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
(2) Če je zalezovana oseba mladoletna oseba ali slabotna oseba, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.«
19. člen
V 135. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.«.
Četrti odstavek se črta.
20. člen
V drugem odstavku 168. člena se za besedo »predlog« doda vejica in besedilo »razen za uradne osebe iz 1. točke prvega odstavka 99. člena, funkcionarje vlade Republike Slovenije in funkcionarje samoupravne lokalne skupnosti, kjer se pregon začne na zasebno tožbo.«
21. člen
V prvem odstavku 187. člena se besedilo »prepovedanih drog ali prepovedanih nedovoljenih snovi v športu« nadomesti z besedilom »prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu«.
22. člen
V prvem odstavku 238. člena se besedilo »ne glede na to, ali se z njim trguje na tem trgu ali ne« nadomesti z besedilom »ne glede na to, ali je bil posel sklenjen na tem trgu ali zunaj njega«.
23. člen
V prvem odstavku 241. člena se besedi »petih let« nadomestita z besedilom »šestih let in denarno kaznijo«.
Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo »in denarno kaznijo«.
V tretjem odstavku se besedi »dveh let« nadomestita z besedilom »štirih let in denarno kaznijo«.
24. člen
V prvem odstavku 242. člena se besedi »petih let« nadomestita z besedilom »šestih let in denarno kaznijo«.
V drugem odstavku se besedi »treh let« nadomestita z besedilom »štirih let in denarno kaznijo«.
Na koncu tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če to ne nasprotuje pravilom mednarodnega prava.«.
25. člen
Prvi in drugi odstavek 249. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Kdor z enim ali več ravnanji, zato da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu davkov, prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb ali neupravičeno dobil v celoti ali deloma vrnjen davek v Republiki Sloveniji ali drugih državah članicah Evropske unije, da lažne podatke o pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih, blagu ali drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev davkov in drugih predpisanih obveznosti, ali kako drugače preslepi organ, pristojen za odmero ali nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, pa skupna višina neporavnanih obveznosti ali obveznosti, ki se jim je izogibal, ali davka, ki mu je bil neupravičeno vrnjen, ne glede na vrsto obveznosti ali davka v obdobju največ dvanajstih zaporednih mesecev, doseže veliko premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka enkrat ali večkrat ne prijavi pridobljenega dohodka ali drugih okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev davkov, prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, kadar je prijava obvezna, pa skupna višina neporavnanih obveznosti ali obveznosti, ki se jim je izogibal, ne glede na vrsto obveznosti v obdobju največ dvanajstih zaporednih mesecev, doseže veliko premoženjsko vrednost.«.
26. člen
Za drugim odstavkom 260. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Oseba, ki izpolni znake kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega člena, se ne kaznuje, če gre za tajni podatek, ki razkriva protipraven poseg v človekove pravice ali temeljne svoboščine, druge ustavne ali zakonske pravice, hujše zlorabe oblasti ali pooblastil ali druge hujše nepravilnosti pri izvrševanju oblasti, javnih pooblastil ali opravljanju javne službe, dejanje pa ni storjeno iz koristoljubnosti in ne ogroža življenja ljudi ali nima hujših ali nepopravljivih škodljivih posledic za varnost ali zakonsko varovane interese Republike Slovenije.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se ne kaznuje, kdor tajni podatek javno objavi, pridobi, posreduje ali poseduje z namenom razkritja javnosti, če glede na okoliščine primera javni interes po razkritju tajnega podatka prevlada nad javnim interesom po ohranitvi njegove tajnosti, in če z dejanjem ni neposredno ogroženo življenje ene ali več oseb.«
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena izvršeno iz koristoljubnosti ali je bilo z objavo neposredno ogroženo življenje ljudi ali je imela objava hujše ali nepopravljive škodljive posledice za varnost ali zakonsko varovane interese Republike Slovenije, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
27. člen
V drugem odstavku 261. člena se pred piko doda besedilo »in denarno kaznijo«.
V tretjem odstavku se besedi »treh let« nadomestita z besedilom »štirih let in denarno kaznijo«.
28. člen
V prvem odstavku 262. člena se besedi »petih let« nadomestita z besedama »šestih let«.
V drugem odstavku se besedi »treh let« nadomestita z besedilom »štirih let in denarno kaznijo«.
29. člen
V prvem odstavku 263. člena se besedi »treh let« nadomestita z besedilom »štirih let in denarno kaznijo«.
V tretjem odstavku se besedi »petih let« nadomestita z besedilom »šestih let in denarno kaznijo«.
30. člen
V prvem odstavku 264. člena se besedi »treh let« nadomestita z besedilom »štirih let in denarno kaznijo«.
V drugem odstavku se besedi »petih let« nadomestita z besedilom »šestih let in denarno kaznijo«.
31. člen
V prvem odstavku 332. člena se v 2. točki za besedo »odpadke« doda besedilo »ali opravlja nadzor nad takimi postopki ali dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprave za odstranjevanje odpadkov, ali trguje z odpadki ali jih posreduje«.
PREHODNE DOLOČBE
32. člen
(1) Določbi novega 15.a člena in tretjega odstavka 135. člena zakonika se uporabljata za kazniva dejanja, izvršena po začetku veljavnosti tega zakona.
(2) Za kazniva dejanja iz 15.a člena in iz tretjega odstavka 135. člena zakonika, izvršena pred uveljavitvijo tega zakona, se glede načina pregona uporabljajo določbe zakonika, ki so veljale pred uveljavitvijo tega zakona.
(3) Do uskladitve določb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2 in 109/12) in Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) z določbo novega tretjega odstavka 86. člena zakonika se uporabljajo določbe 86. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo).
KONČNA DOLOČBA
33. člen
Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/15-16/33
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EPA 530-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti