Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2274. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov, stran 6280.

  
Na podlagi petega odstavka 20. člena, šestega odstavka 70. člena in prvega odstavka 115. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov
1. člen
V Uredbi o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14) se prvi odstavek 42. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec odlagališča za nevarne odpadke ali odlagališča za nenevarne odpadke mora zagotavljati finančno jamstvo za zavarovanje izvedbe ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, za čas obratovanja odlagališča.«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je finančno jamstvo lahko tudi v obliki izjave upravljavca odlagališča, če je odlagališče javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, upravljavec pa je v izključni lasti občine ali je izključna solastnina občin.
(4) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje zavezo upravljavca odlagališča, da ima v svojem finančnem načrtu oblikovane rezervacije v višini finančnega jamstva, ki so namenjene izključno izpolnitvi obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanja odlagališča.
(5) Izjavo iz prejšnjega odstavka mora potrditi občina oziroma občine. Izjavi iz prejšnjega odstavka mora upravljavec odlagališča predložiti svoj finančni načrt, v katerem je oblikovana rezervacija v višini finančnega jamstva, in načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča, ki ju je je potrdila občina oziroma občine, ki so solastnice upravljavca, oziroma njegov nadzorni svet.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo šesti do deveti odstavek.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2550-0133
Vlada Republike Slovenije
 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti