Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2246. Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje, stran 6220.

  
Na podlagi 9. člena Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 104/13) je župan Občine Idrija dne 2. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(Vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa splošna in posebna merila za postavitev objektov za oglaševanje na območju Občine Idrija, in sicer obliko in velikost objekta ter lokacijo postavitve.
(2) Lokacije postavitve in število objektov za oglaševanje se določi na podlagi registra oglaševalskih mest in z upoštevanjem splošnih in posebnih meril tega pravilnika.
2. člen
(Pomen izrazov)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– Objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma s katerimi je možno oglaševati, ter se delijo na stalne in na začasne objekte za oglaševanje.
– Elaborat za postavitev objekta za oglaševanje je strokovno tehnični dokument, ki ga je potrebno izdelati pred postavitvijo novega objekta za oglaševanje. V elaboratu so podani tehnični podatki, s katerimi se pokažejo značilnosti objekta in njegova lokacija. Kolikor se predvideni objekt nahaja v varovalnem pasu občinske ceste, mora biti elaborat izdelan skladno s predpisi o javnih cestah, v katerem je določena lokacija objekta, izris objekta za oglaševanje in način njegove postavitve, opredeljena so pregledna polja, preglednostni prostori priključkov in križišč, pregledne berme ter drugi tehnični podatki.
– Kataster stalnih oglaševalskih mest je popis oglaševalskih mest in je priloga k temu pravilniku. Iz njega so razvidne lokacije in vrste dopustnih objektov za oglaševanje v občini.
II. MERILA ZA OBLIKOVANJE IN POSTAVITEV OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE
3. člen
(Splošna merila)
(1) Za postavitev novega objekta za oglaševanje je potrebno pridobiti soglasje Občine Idrija.
(2) Občinska uprava izda soglasje za postavitev objekta za oglaševanje na podlagi elaborata za postavitev objekta za oglaševanje, ki ga je potrebno priložiti vlogi za izdajo soglasja.
(3) Postavitev novega objekta za oglaševanje ob že obstoječe objekte za oglaševanje je možna le ob upoštevanju obstoječega oblikovalskega koncepta.
(4) Oglaševalec mora pred postavitvijo objekta za oglaševanje pridobiti soglasje lastnika zemljišča ali nepremičnine, na katerem se postavlja objekt za oglaševanje.
(5) Postavitev objektov za oglaševanje mora upoštevati predpise o cestah, predpise varovanja kulturne dediščine ter predpise ohranjanja narave.
4. člen
(Elaborat za postavitev novega objekta za oglaševanje)
Minimalna vsebina elaborata za postavitev objekta za oglaševanje obsega:
– pregledno situacijo z vrisano lokacijo objekta za oglaševanje;
– grafični prikaz objekta za oglaševanje z navedbami dimenzij;
– dokazilo o stabilnosti konstrukcije,če je to potrebno glede na zahtevnost objekta za oglaševanje;
– način postavitve objekta za oglaševanje;
– prikaz preglednega polja cestnih priključkov in križišč, opredelitev pregledneberme v območju lokacije objekta za oglaševanje ter druge tehnične podatke, ki se nanašajo na objekt za oglaševanje ali njegovo lokacijo;
– utemeljitev glede vplivov na varno odvijanje prometa in izgled ceste.
5. člen
(Oblikovalski in prostorski izvedbeni pogoji za postavitev po vrstah objektov in naprav za oglaševanje)
(1) Za postavitev stalnih objektov za oglaševanje je potrebno upoštevati naslednje oblikovalske in prostorske izvedbene pogoje:
– Veliki plakatni panoji
So objekti, ki ne presegajo 5 m2 reklamne površine. Skupna višina plakatnih panojev, merjena od terena, ne sme presegati 2,5 m. Lahko so v različnih izvedbah: samostoječi ali stenski (stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Samostoječi panoji so lahko enonožni ali dvonožni ter enostranski ali dvostranski. Pri obojestranskih ni presledka med stranema. Steber in okvir sta lahko betonska ali kovinska. Kovinski okvirji morajo biti zaščiteni z antikorozivnim premazom, vroče cinkani ali izdelani iz nerjavečega materiala.
– Mali plakatni panoji
So objekti, ki ne presegajo 2 m2 reklamne površine. Skupna višina plakatnih panojev, merjena od terena, ne sme presegati 2,5 m. Lahko so v različnih izvedbah: samostoječi ali stenski (stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Samostoječi panoji so lahko enonožni ali dvonožni ter enostranski ali dvostranski. Pri obojestranskih ni presledka med stranema.
– Stebri in drugi volumski objekti za oglaševanje
So stebri, katerih površina ni večja od 1,8 m x 3,5 m, velikost površine za plakatiranje pa ne presega velikosti 3,77 m x 2 m (7,60 m2). Praviloma so okrogle oblike, v betonski izvedbi na betonskem podstavku, s pocinkano/bakreno streho. Lahko so tudi v drugih izvedbah (svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki, napihljive konstrukcije in podobno) in v različnih oblikah (tristrani in drugi).
– Obešanke na drogovih javne razsvetljave
So objekti v maksimalni velikosti 0,7 m x 1 m (format v velikosti B1). Nameščajo se na drogove javne razsvetljave v Idriji in Spodnji Idriji.
– Drogovi za čezcestne transparente
So drogovi, nameščeni na obeh straneh javne ceste. Mere droga in temeljenje za čezcestne transparente morajo biti statično preračunane. Nanje se z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi namesti čezcestne transparente.
(2) Za postavitev začasnih objektov za oglaševanje je potrebno upoštevati naslednje oblikovalske in prostorske izvedbene pogoje:
– Prenosljivi panoji
So objekti z maksimalno površino 2 m2 in maksimalno višino 1,5 m. Lahko so obojestranski ali enostranski. Postavi se jih lahko tudi na pohodne površine pod pogojem, da se zagotovi prehodnost v skladu s področnimi predpisi.
– Panoji, ki jih prenašajo ljudje
So praviloma obojestranski s površino in velikostjo, kot je prepisana s področnimi predpisi.
– Zastave
So maksimalne širine do vključno 2,8 m. Praviloma se nameščajo na drogove javne razsvetljave ob državnih praznikih in za namen drugih pomembnih obeležitev na lokalni ravni. Minimalna svetla višina do roba zastave, ki sega v prostor vozišča, je 4,50 m.
– Transparenti
So objekti, na katerih je natisnjen oglas, ki je lahko obojestranski. Transparent je lahko v maksimalni dimenziji 8 m x 1 m, obešen mora biti pravokotno na cestišče. Spodnji rob transparenta mora biti najmanj 5 m nad voznim pasom ceste. Dolžina transparenta ne sme biti večja od širine cestišča. Izdelan mora biti iz materiala brez leska ter tako, da je izključeno poškodovanje ob vremenskih vplivih.
– Panoji in naprave za oglaševanje na vozilih
So tipizirani, nameščajo in uporabljajo se v skladu s področnimi predpisi. Oglaševanje z zvočnimi napravami v občini Idrija je dovoljeno samo za oglaševanje javnih prireditev, v skladu s predpisi o mejnih ravneh hrupa v naravnem in življenjskem okolju.
6. člen
(Posebna merila za postavitev objektov za oglaševanje)
(1) Na posamezni lokaciji je dovoljeno postaviti enega ali več objektov za oglaševanje iste vrste tako, da istovrstni objekti za oglaševanje predstavljajo vizualno zaključeno enoto.
(2) Nosilna konstrukcija objektov za oglaševanje mora biti izdelana iz trajnih materialov.
(3) Velikost pisave na objektih za oglaševanje naj bo prirejena kategoriji udeležencev v prometu, ki jim je oglas namenjen.
(4) Kadar je objekt za oglaševanje osvetljen z lastnim virom svetlobe, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne razsvetljave. Osvetlitev mora biti izvedena skladno s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
(5) V območju nivojskega križišča občinskih cest (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (preglednostno polje), na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije, oglaševanje ni dovoljeno.
7. člen
(Posebna merila za postavljanje po posameznih vrstah objektov in naprav za oglaševanje)
(1) Veliki plakatni panoji se praviloma postavljajo ob občinske ceste, lahko tudi na prazne zidove pomožnih objektov, na stranske fasade drugih objektov, na oporne in podobne polne zidove. Samostoječi morajo biti postavljeni navpično glede na podlago ter praviloma vzporedno z voziščem ali prometno površino. Veliki plakatni panoji so lahko postavljeni tudi skupaj, tako da imajo eno nogo skupno.
Od roba vozišča morajo biti oddaljeni najmanj 3 m. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovirajo vzdrževanja okoliških površin in cestišča, da omogočajo nemoteno prehodnost hodnikov za pešce ter ne ovirajo preglednega trikotnika v križiščih.
Velikih plakatnih panojev ni dovoljeno postavljati na območju starega mestnega jedra v Idriji in v drevorede.
(2) Male plakatne panoje se lahko namešča kot sestavni del mestne opreme (postajališča javnega potniškega prometa, kioski in podobno) ali kot samostojne, lahko tudi na prazne zidove pomožnih objektov, na stranske fasade drugih objektov, na oporne in podobne polne zidove. Dovoljeno jih je postaviti ob občinske ceste.
Če so postavljeni kot samostojni objekti, morajo biti od roba vozišča oddaljeni najmanj 3 m in postavljeni tako, da ne ovirajo vzdrževanja okoliških površin in cestišča, da omogočajo nemoteno prehodnost hodnikov za pešce ter ne ovirajo preglednega trikotnika v križiščih.
Malih plakatnih panojev ni dovoljeno nameščati v drevorede, na oblikovane fasade objektov in na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov.
Svetlobne vitrine se praviloma postavlja na območjih trgovskih in poslovnih centrov, območjih športnih kompleksov, na parkirišča in na površine za pešce. V tem primeru mora biti zagotovljena zadostna površina za pešce v skladu s področnimi predpisi. Svetlobnih vitrin ni dovoljeno nameščati na območju starega mestnega jedra v Idriji, v parke in drevorede.
(3) Stebre in druge volumske objekte za oglaševanje je dovoljeno postavljati na javne površine in površine ob njih (npr. na parkirišča, na obcestne zelenice, ki so dostopne z javnih površin) pod pogojem, da se zagotovi zadostna širina pločnika in prehodi za pešce v skladu s področnimi predpisi.
Novih plakatnih stebrov ni dovoljeno postavljati na območju starega mestnega jedra v Idriji.
(4) Obešanke na drogovih javne razsvetljave se praviloma nameščajo na drogove javne razsvetljave ob občinskih cestah. Na drog javne razsvetljave se lahko namesti največ eno obešanko, in sicer pravokotno na smer vozišča. Minimalna svetla višina do obešank, ki segajo v prostor vozišča, je 4,5 m. Barva okvirja obešanke mora biti enaka tonu konstrukcije, na katero je pritrjena.
Obešank ni dovoljeno nameščati tako, da bi ovirale drevje in objekte ob cestišču. Ni jih dovoljeno nameščati na drogove javne razsvetljave v križiščih in na prva dva drogova ob križiščih.
(5) Čezcestni transparenti se praviloma nameščajo na drogove, pa tudi na obstoječe zidove oziroma stebre, kolikor nameščanje ne ogrozi njihove statične stabilnosti. Transparenti so lahko pritrjeni tudi na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Dovoljena je postavitev le za obveščanje o pomembnejših kulturnih, turističnih, kongresnih, športnih in podobnih dogodkih ali prireditvah, ki je omejeno glede na čas trajanja dogodka ali prireditve. Drogovi morajo biti pritrjeni tako, da obešanje transparentov ne ogrozi njihove statičnosti. Nameščanje transparentov lahko izvaja le podjetje, ki je registrirano za takšno dejavnost.
8. člen
(Izjeme)
Izjemoma je, glede na specifične krajevne značilnosti, dopustno uvesti nove tipe objektov za oglaševanje (drugačna konstrukcija, npr. lesena ali druga), ki morajo biti v prostor umeščeni skladno z določbami prostorskega akta, Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija in Pravilnika o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje. Objekti za oglaševanje morajo biti znotraj naselja poenoteni. Za vsako odstopanje od enotnega koncepta je potrebno pridobiti soglasje občinske uprave.
9. člen
(Kataster stalnih objektov za oglaševanje)
Stalni objekti za oglaševanje so za celotno območje občine evidentirani v katastru stalnih objektov za oglaševanje, ki ga vodi izvajalec oglaševanja in plakatiranja. V katastru so podatki o lokaciji objekta, parcelna številka in katastrska občina, lastnik zemljišča in vrsta objekta za oglaševanje. Izvajalecažurira kataster najmanj enkrat letno.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 359-0001/2014–17
Idrija, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti