Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3036. Zakon o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGD-1-UPB3)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3048. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
3049. Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe
3050. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev žičnice Pesnik na Ribniškem Pohorju

Sklepi

3037. Sklep o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 912-13/99-5 o soglasju za odprtje Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3038. Aneks h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Bovec

3039. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«

Črnomelj

3040. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila

Kranj

3041. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 21/2 in 106/2, obeh k.o. Drulovka

Ljubljana

3042. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija

Novo mesto

3043. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto

Podlehnik

3044. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009

Šmartno pri Litiji

3045. Sklep o preklicu sklepov o pričetku priprav občinskih prostorskih aktov

Tabor

3046. Sklep o oblikovanju cen v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko - Tabor, Vrtec Tabor

Vransko

3047. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)

POPRAVKI

3051. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H)
3052. Popravek Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost