Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3043. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto, stran 9295.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
Komunala Novo mesto izvaja oskrbo s pitno vodo v osmih dolenjskih občinah, med drugim tudi v Mestni občini Novo mesto. Za potrebe oskrbe s pitno vodo ima več vodnih virov, ki se s cevnimi povezavami združujejo v enotni vodovodni sistem - regionalni vodovod. Pretežni del obstoječega transportnega in primarnega vodovodnega omrežja je zgrajenega iz azbestno-cementnih cevi. Vodovodno omrežje je staro od 35 do 55 let ter v večjem delu močno dotrajano in poddimenzionirano. Obstoječi vodovodni sistem je močno obremenjen, na dotrajanih cevovodih pa prihaja do pogostih okvar, ki onemogočajo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.
Za izboljšanje trenutne situacije je tako potrebno:
- zagotoviti hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema na območju Mestne občine Novo mesto;
- zagotoviti zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode vsem potrošnikom na obravnavanem območju;
- zmanjšati vodne izgube in obratovalne stroške.
S povezovanjem v regionalni vodovod, ki sicer povezuje šest dolenjskih občin (Mestna občina Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža in Šmarješke Toplice), bi zagotovili zanesljivo in varno preskrbo s pitno vodo vsem potrošnikom v vseh razmerah (vključevanje perifernih vodnih virov in vodovodov v regionalni vodovod).
2. člen
(Predmet obravnave)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) obravnava gradnjo in posodobitev naslednjih objektov, vključno s pripadajočo prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo:
- VODARNA STOPIČE: gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode po postopku ultra filtracije, zmogljivosti 60 l/s;
- VODOHRAN KIJ: obstoječe kapacitete so bistveno premajhne, saj ima glavni vodohran na Kiju le 700 m3 in krije le enourno konično potrošnjo. Hidravlični izračun pokaže potrebo po gradnji oziroma povečavi z dodatnimi 4.000 m3 prostornine.
(2) OPPN obravnava gradnjo in posodobitev naslednjih odsekov primarnega vodovodnega omrežja:
- ODSEK 2: VH KIJ - VH MAROF
Pododsek 2A: VH Kij - AC Lutrško selo, dimenzija DN 500 v dolžini 424 m;
Pododsek 2B: odcep za Lutrško selo - viadukt Lešnica, dimenzija DN 500 v dolžini 3.143 m;
Pododsek 2C: AC Lešnica - AC Mačkovec (Bajnof), dimenzija DN 500 v dolžini 1.172 m;
Pododsek 2D: AC Mačkovec - severna obvoznica, dimenzija DN 500 v dolžini 1.641 m;
Pododsek 2E: severna obvoznica - odcep Bršljin, dimenzija DN 500 v dolžini 631 m.
Transportni cevovod med vodohranoma Kij - Marof ne zagotavlja ustreznih hidravličnih razmer v vodovodnem sistemu. Projektirani pododseki potekajo v varovalnem pasu z odmikom 3 m od obstoječega vodovoda, razen na Otočcu, kjer se potek trase prestavi izven obstoječega stanovanjskega naselja in v Ločni, kjer se trasa prestavi izven širitvenega območja Tovarne zdravil Krka.
- ODSEK 8: NOVO MESTO - STOPIČE
Pododsek 8B: Gotna vas, dimenzija DN 250 v dolžini 166 m;
Pododsek 8C: Gotna vas - VH Dolenja Težka Voda, dimenzija DN 300 v dolžini 2.742 m.
Transportni povezovalni cevovod med vodovodnima sistemoma Jezero in Stopiče ne zagotavlja ustreznih hidravličnih razmer v vodovodnem sistemu osrednjega vodovodnega sistema. Projektirani odseki potekajo v varovalnem pasu z odmikom 3 m od obstoječega vodovoda, razen na odseku od Črmošnjic do Gotne vasi, kjer se potek trase prestavi izven območja plazovitega terena.
(3) Na vseh odsekih se v jarek, s predpisanim odmikom od cevovoda, položi interni energetski kabel za napajanje merilnih mest in optični kabel za prenos podatkov v center vodenja iz vseh vmesnih odjemnih mest.
3. člen
(Ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN obsega površine, potrebne za izgradnjo in obratovanje primarnega vodovoda z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti, prevezavo priključnih sekundarnih vodovodov in ureditev pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture. Na predmetnih površinah se po izvedbi posegov vzpostavi prvotno stanje. Ureditveno območje obsega tudi površine, na katerih so predvideni trajni posegi (posodobitev vodarne Stopiče in vodarne Kij).
4. člen
(Vsebina in oblika OPPN ter način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki v skladu z ZPNačrt.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi izdelanega idejnega projekta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske (GPI d.o.o., Novo mesto, št. proj. P-59/2007, julij 2008). Namen naloge je bil preverba dimenzij vodovodnega omrežja in objektov na vodovodnem omrežju, tako da bo omogočena ustrezna povezava med posameznimi vodovodnimi sistemi in kar največji izkoristek razpoložljivih vodnih količin.
(3) Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi dodatnih variantnih rešitev pokaže v postopku priprave OPPN.
5. člen
(Postopek in roki za pripravo OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Sklep župana
- sprejem sklepa župana o začetku priprave OPPN (julij 2009)
- objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter posredovanje ministrstvu (15 dni)
2. Osnutek OPPN, smernice nosilcev urejanja prostora
- priprava osnutka OPPN
- pregled osnutka OPPN s strani občine ter posredovanje nosilcem urejanja prostora in ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve načrtovalskih smernic in odločbe o morebitni potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) v roku 30 dni od prejema (7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca)
3. Dopolnjen osnutek OPPN
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN (15 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora oziroma 45 dni, če bo potrebno okoljsko poročilo v okviru CPVO)
- za posamezne prostorske ureditve se lahko (če bo potrebno) pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika (15 dni)
4. Sodelovanje javnosti
- pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine (10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) ter objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve)
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni), javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu
5. Predlog OPPN
- proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN ter priprava predloga stališč (15 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
- pregled predloga stališč s strani občine in sprejem stališč s strani župana (7 dni)
- priprava predloga OPPN (15 dni po sprejemu stališč)
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora
- pregled predloga OPPN s strani občine (15 dni) ter njegovo posredovanje nosilcem urejanja prostora s pozivom za pripravo mnenj v roku 30 dni
7. Usklajeni predlog OPPN
- priprava usklajenega predloga OPPN (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
- pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine (10 dni)
- posredovanje usklajenega predloga OPPN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (20 dni)
8. Sprejet dokument
- posredovanje OPPN v objavo na Uradni list Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
- priprava končnega elaborata OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
- Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto;
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), Ulica XIV. divizije 4, Celje;
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, Novo mesto;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
- Zavod za gozdove, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto;
- Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
- Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
- Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
- Istrabenz plini, d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
- Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade11, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v tem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo naknadno v postopku.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) podati smernice ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Naročnik in investitor OPPN je Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
8. člen
(Začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-6/2009
Novo mesto, dne 29. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti