Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3049. Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, stran 9308.

Na podlagi 5. člena Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (Uradni list RS, št. 59/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejšo opredelitev meril, pogojev in postopka za izdajo jamstev, ki jih določa Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (Uradni list RS, št. 59/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon), podrobnejše pogoje kreditov, za katere se izdajo jamstva, način in roke plačila nadomestila za pripravo, poročanje in vodenje jamstva, obseg in način izvajanja pooblastila SID - Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), nadzor in način poročanja SID banke ministrstvu, pristojnemu za finance, medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo, SID banko in bankami, ki so prejemnice jamstev po Zakonu (v nadaljnjem besedilu: banke).
2. člen
(novi krediti)
Jamstva po Zakonu se lahko izdajajo za kredite, za katere v času objave avkcije še ni bila sklenjena kreditna pogodba.
3. člen
(ugotavljanje pogojev za pridobitev jamstva)
(1) Kreditojemalci bankam dokazujejo izpolnjevanje pogojev z dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev za pridobitev kreditov, za katere se izdajajo jamstva po Zakonu.
(2) Dokumentacija, s katero kreditojemalci dokazujejo izpolnjevanje pogojev po Zakonu je naslednja:
Za vse kreditojemalce:
- Stalno prebivališče: potrdilo pristojnega upravnega organa,
- Državljanstvo Republike Slovenije: potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica ali potni list oziroma
- Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji: potrdilo pristojnega upravnega organa.
Za kreditojemalce iz točke a) in b) prvega odstavka 6. člena Zakona:
- Povprečna mesečna plača: izpisek iz plačne liste za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge ali druga dokazila v skladu z običajno bančno prakso,
- Skupni dohodki in dohodki iz kapitala kreditojemalca: potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS),
- Skupni dohodki in dohodki iz kapitala družinskih članov: potrdilo DURS.
Za kreditojemalce iz točke a) prvega odstavka 6. člena Zakona:
- Delovno razmerje za določen čas: potrdilo delodajalca, da ima kreditojemalec sklenjeno delovno razmerje za določen čas.
Za kreditojemalce iz točke c) prvega odstavka 6. člena Zakona:
- Status mlade družine: odločba Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
Za kreditojemalce iz točke č) prvega odstavka 6. člena Zakona:
- Odpoved pogodbe o zaposlitvi: sklep ali drug akt delodajalca ali drugega organa o odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
- Neobstoj delovnega razmerja/opravljanja samostojne dejavnosti: izjava kreditojemalca in potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o brezposelnosti ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o plačilu prispevkov za zdravstveno zavarovanje,
- Skupni dohodki in dohodki iz kapitala družinskih članov: potrdilo DURS,
- Leta do polne upokojitvene starosti: potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
(3) Če povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge še ni znana, se upošteva povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece, za katere je že znana, za te mesece pa se upošteva tudi bruto plača kreditojemalca.
(4) Če kreditojemalec še ne razpolaga s podatki o skupnih dohodkih in dohodkih iz kapitala za preteklo leto ali v primeru, če še ni znan podatek o povprečni letni bruto plači v Republiki Sloveniji za preteklo leto, se uporabijo podatki za predpreteklo leto.
(5) Za bruto plače v Republiki Sloveniji se upoštevajo končni podatki, ki jih objavlja Statistični Urad Republike Slovenije.
(6) Kreditojemalci po č) točki 6. člena Zakona so lahko le tisti, ki so imeli na dan 1. oktober 2008 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
4. člen
(zavarovanje kredita)
Zavarovanje za kredite kreditojemalcev iz točk a), b) in c) prvega odstavka 6. člena Zakona mora biti dogovorjeno in urejeno v skladu z običajno bančno prakso. Pri sklepanju zavarovanja mora banka ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
5. člen
(znesek kredita)
(1) Banka v skladu s svojimi internimi pravili v okviru omejitev iz Zakona določi višino posameznega kredita iz prvega odstavka 7. člena Zakona.
(2) V povabilu bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvenih kvot se lahko določijo omejitve bankam v zvezi z višino posameznega kredita po tretjem odstavku 7. člena Zakona.
6. člen
(namen porabe kredita)
(1) Iz kreditne pogodbe, ki jo skleneta banka in kreditojemalec, mora biti jasno in natančno razvidno, za katere namene je bil dan kredit, za katerega po Zakonu jamči Republika Slovenija.
(2) Kreditojemalec se mora v kreditni pogodbi zavezati, da kredita ne bo porabil za namene, določene v drugem odstavku 8. člena Zakona.
II. AVKCIJA
7. člen
(pridobitev jamstvene kvote)
Banke lahko pridobijo jamstvene kvote na podlagi konkurenčnosti njihove ponudbe na avkciji in pod pogoji, ki so določeni v Zakonu, tej uredbi in povabilu bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvenih kvot.
8. člen
(povabilo)
(1) Povabilo, ki ga SID banka objavi na svojih spletnih straneh, je namenjeno bankam za sodelovanje na vsaki posamezni avkciji. Povabilo mora med drugim vsebovati:
- razpisano jamstveno kvoto,
- opredelitev kreditojemalcev po 6. členu Zakona,
- najvišjo skupno efektivno obrestno mero,
- morebitne omejitve v zvezi z namenom porabe kredita po Zakonu,
- morebitne omejitve v zvezi z višino zneska in drugimi pogoji kredita po tretjem odstavku 7. člena Zakona,
- morebitne omejitve v zvezi z nakazovanjem sredstev kredita kreditojemalcem,
- rok za dajanje ponudb,
- način pošiljanja ponudb,
- prejemnika ponudbe oziroma sklic,
- dokumentacijo, ki jo mora banka priložiti k ponudbi,
- nabor dokumentacije, ki jo bo morala banka predložiti k seznamu kreditov,
- rok za predložitev seznamov kreditov,
- rok za sklenitev kreditnih pogodb,
- rok za sklenitev pogodb o dodelitvi jamstvene kvote,
- morebitno pogodbeno kazen v primeru neizkoriščene dodeljene kvote ali druge sankcije,
- pogoje za možno spremembo pogojev avkcije ali preklic avkcije,
- druge pogoje in zahteve, opredeljene v Zakonu in tej uredbi, in
- kontaktne osebe in način komunikacije.
(2) O objavi povabila SID banka nemudoma obvesti Združenje bank Slovenije.
9. člen
(zahteve in pogoji za sodelovanje na avkciji)
(1) Banka lahko sodeluje na avkciji, če:
- odda zavezujočo ponudbo v roku, ki je določen v povabilu,
- ponudba vsebuje predlog višine jamstvene kvote,
- ponudba vsebuje skupno efektivno obrestno mero, ki je efektivna obrestna mera, izračunana v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite, in predstavlja najvišjo možno efektivno obrestno mero, ki jo kredit lahko doseže,
- ponudba izpolnjuje druge pogoje iz povabila bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvenih kvot.
(2) Banka lahko v avkciji sodeluje le s ponudbo, ki se glasi na mnogokratnik zneska 100.000 eurov, pri čemer znesek ne sme presegati tretjine zneska razpisane kvote.
10. člen
(višina jamstvene kvote)
Za posamezno skupino kreditojemalcev iz 6. člena Zakona so lahko zneski razpisanih jamstvenih kvot pri avkciji različni.
11. člen
(dodelitev jamstvene kvote)
(1) SID banka najkasneje v sedmih delovnih dneh po poteku roka za oddajo ponudb obvesti banke o dodelitvi jamstvenih kvot in uspešnim bankam predloži v sklenitev pogodbo o dodelitvi jamstvene kvote ter jih pozove, da v roku, določenem v povabilu, predložijo seznam kreditov.
(2) Prednost pri dodelitvi jamstvene kvote imajo tiste banke, ki so pripravljene odobriti kredite z nižjo skupno efektivno obrestno mero od tiste, ki je kot najvišja skupna efektivna obrestna mera določena v povabilu.
(3) Razpisana jamstvena kvota se dodeljuje bankam po vrsti od ponudbe bank z najnižjo skupno efektivno obrestno mero navzgor do porabljene celotne razpisane kvote.
(4) Če razpisana jamstvena kvota pri posamezni skupni efektivni obrestni meri ne zadostuje za sprejem ponudb bank v celoti, se razpisana jamstvena kvota sorazmerno razdeli med banke glede na znesek ponudb bank z enako (mejno) skupno efektivno obrestno mero.
(5) Jamstvene kvote za kredite z rokom vračila pred 31. decembrom 2010 banke v primeru odplačila takega kredita ne morejo uporabiti za nove kredite.
(6) Ne glede na skupno efektivno obrestno mero, po kateri je banka pripravljena odobriti kredite v skladu s ponudbo na avkciji, lahko banka najkasneje ob predložitvi seznama kreditov, pri posameznem ali vseh kreditih, določi efektivno obrestno mero, ki je nižja od skupne efektivne obrestne mere ponujene in dodeljene na avkciji.
III. POSTOPEK IZDAJE JAMSTEV
12. člen
(odobravanje predlogov za izdajo jamstev)
(1) Banka v roku, določenem v povabilu, SID banki posreduje seznam ali več seznamov kreditov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, ter podatke v tabeli, ki jo objavi SID banka na svoji spletni strani ob objavi povabila bankam za sodelovanje na avkciji, skupaj s podrobnejšim naborom podatkov in dokumentacije.
(2) Banka je dolžna na zahtevo SID banke predložiti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za predlog uvrstitve določenega kredita v jamstveno kvoto in s katero se dokazuje izpolnjevanje pogojev.
(3) SID banka najkasneje v desetih delovnih dneh po prejemu popolnih zahtevanih podatkov in dokumentacije preveri izpolnitev pogoja iz prvega odstavka 8. člena Zakona in z banko sklene aneks k pogodbi o dodelitvi jamstvene kvote, katerega vsebina je seznam kreditov v obliki priloge k pogodbi o dodelitvi jamstvene kvote.
(4) V primeru nepopolne dokumentacije ali posredovanih podatkov SID banka pozove banko k dopolnitvi dokumentacije ter določi rok za dopolnitev, ki ne sme biti krajši kot pet delovnih dni. Če banka podatkov ali dokumentacije v danem roku ne dopolni za posamezen kredit ali več kreditov, se le-ti ne upoštevajo v jamstveni kvoti. Enako velja v primeru, če posamezen kredit ne izpolnjuje pogojev, o čemer SID banka obvesti banko.
13. člen
(izdaja jamstev)
Jamstva Republike Slovenije se izdajo s pogodbo o dodelitvi jamstvene kvote, ki jo v imenu in za račun Republike Slovenije sklene SID banka z banko, ki ji je bila dodeljena jamstvena kvota.
14. člen
(pogodba o dodelitvi jamstvene kvote)
(1) Na svojih spletnih straneh SID banka objavi tudi osnutek pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote, ki mora vsebovati predvsem:
- znesek dodeljene jamstvene kvote in višino jamstva Republike Slovenije,
- morebitno pooblastilo banki, da v primeru unovčitve jamstva vodi postopke izterjave terjatev države iz naslova unovčenega jamstva skupaj s svojim delom terjatve,
- določbe o načinu in vsebini poročanja o kreditojemalcih in stanju kredita,
- določbe, ki se nanašajo na zavarovanje kredita,
- določbo, da banka ne sme pogojevati odobritve kredita z jamstvom Republike Slovenije s spremembo pogojev ostalih kreditov pri tej banki, ki pomenijo za kreditojemalca neugodnejši položaj,
- obveznost poročanja banke, med drugim o odplačilu vsakega, z jamstvom države zavarovanega kredita,
- medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo, SID banko in bankami v primeru kršitve Zakona, te uredbe ali pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote in
- druge določbe pogodb, ki urejajo posle izdaje jamstev.
(2) Z aneksi k posamezni pogodbi se določijo seznami kreditov, za katere se daje jamstvo, in predstavljajo prilogo k pogodbi iz prejšnjega odstavka tega člena.
IV. KREDITNA POGODBA
15. člen
(bistvene določbe kreditne pogodbe)
Kreditna pogodba, ki bo zavarovana z jamstvom po Zakonu, mora poleg običajnih določb vsebovati še naslednje določbe:
- euro kot valuta kredita,
- navedbo efektivne obrestne mere (EOM),
- opredelitev vseh stroškov kredita in zneska nadomestila, ki ga banka za račun kreditojemalca za izdano jamstvo plača Republiki Sloveniji,
- zavarovanje terjatve banke iz kreditne pogodbe za celotno obveznost skladno z Zakonom, to uredbo in običajno bančno prakso, razen pri kreditih iz tretjega odstavka 7. člena Zakona,
- navedbo, da je kreditna pogodba uvrščena v jamstveno shemo,
- rok črpanja kredita, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe,
- določbo, da se za ročnost kredita šteje obdobje od sklenitve kreditne pogodbe do načrtovanega dne odplačila zadnjega obroka glavnice kredita,
- prepoved ponovnega črpanja kredita v primeru predčasnega vračila,
- soglasje za obdelavo in dostop banke in SID banke do različnih osebnih podatkov ob upoštevanju zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
V. VSEBINA IN OBSEG POOBLASTILA SID BANKE
16. člen
(zakonsko pooblastilo)
(1) SID banka je po Zakonu pooblaščena za izvedbo vseh poslov v zvezi z izdajo, spremljanjem, unovčevanjem in izterjavo jamstev ter za nadzor nad namensko porabo kreditov, zavarovanih z jamstvom po tem zakonu, na podlagi poročil bank.
(2) SID banka pri izvajanju zakonskega pooblastila ravna v skladu z usmeritvami ministrstva, pristojnega za finance.
17. člen
(posli izdaje jamstev)
(1) SID banka izvaja posle izdaje jamstev, ki zajemajo predvsem naslednje aktivnosti:
- priprava in objava povabil za avkcijo na spletni strani SID banke,
- zbiranje ponudb bank in izvedba avkcije za določitev jamstvene kvote za posamezno banko,
- pregled seznama kreditov s preverjanjem dokumentacije kreditov, vključenih v posamezno ponudbo banke,
- sklepanje pogodb o dodelitvi jamstvene kvote z bankami,
- poročanje o izdanih, unovčenih in izterjanih jamstvih in o predčasno poplačanih kreditih in
- evidentiranje izdanih jamstev in pošiljanje dokumentacije ministrstvu, pristojnemu za finance, v predpisanih rokih.
(2) Banka mora SID banki na njeno zahtevo posredovati vso dokumentacijo, ki je potrebna za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev jamstva, ki so določeni z Zakonom in to uredbo.
18. člen
(spremljanje jamstev)
SID banka izvaja posle spremljanja jamstev, ki predstavljajo zlasti spremljanje stanja kreditov, zavarovanih z jamstvom po Zakonu, evidentiranje unovčenih in izterjanih jamstev ter pošiljanje poročil v skladu s to uredbo.
19. člen
(unovčevanje jamstev)
SID banka izvaja posle unovčevanja jamstev, ki po tej uredbi predstavljajo zlasti prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev jamstva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za finance, na unovčenje.
20. člen
(plačilo unovčenih jamstev)
Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu zahtevka banke za unovčitev jamstva in potrditve zneska za unovčitev jamstva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši plačilo potrjenega zneska. Zahtevek banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila in izračune morebitnih obresti. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance, pošlje kopijo dokazil o plačilu jamstva SID banki. SID banka takoj po prejemu dokazil o plačilu jamstva kreditojemalcu pošlje zahtevek za izterjavo unovčenega jamstva.
21. člen
(izterjava unovčenih jamstev)
(1) Za izterjavo posameznih terjatev iz naslova unovčenih jamstev v imenu Republike Slovenije je zadolžena SID banka. Izterjava po četrtem odstavku 17. člena Zakona se lahko, po dogovoru med SID banko in banko ter v skladu z veljavnimi predpisi, izvaja preko banke, ki je prejela jamstvo za unovčeno terjatev, če gre za kredite iz prvega odstavka 7. člena Zakona, oziroma v skladu z zakonom, ki ureja državno pravobranilstvo, če gre za kredite iz tretjega odstavka 7. člena Zakona. Banka mora pri izterjavi terjatev iz naslova unovčenih jamstev ravnati kot dober strokovnjak, SID banka pa spremlja in nadzoruje postopke izterjave teh terjatev in z bankami v imenu in za račun Republike Slovenije sodeluje pri pomembnejših odločitvah v postopku izterjave. SID banka po prejemu dokazil o plačilu jamstva iz prejšnjega člena te uredbe dolžniku (kreditojemalcu) v roku petih delovnih dni pošlje zahtevek za plačilo zneska kredita, za katerega je bilo unovčeno jamstvo po Zakonu, skupaj z izračunom zamudnih obresti. Če dolžnik temu zahtevku v roku iz drugega odstavka 17. člena Zakona ne ugovarja, se zahtevek šteje za izvršilni naslov v postopku izvršbe po zakonu, ki ureja davčni postopek.
(2) Zahtevek, ki se šteje kot izvršilni naslov po Zakonu in tej uredbi, mora vsebovati osebno ime kreditojemalca, njegovo davčno številko oziroma EMŠO, opravilno številko zahtevka, znesek dolga, vključno z obračunanimi obrestmi do dneva izdaje zahtevka, ter navedbo, da je treba plačati tudi nadaljnje zamudne obresti do dneva plačila, rok plačila, račun, na katerega se plača, ter navedbo, da bo v primeru, če kreditojemalec ne ugovarja obstoju in višini obveznosti ter če v roku ne plača, zahtevek za plačilo predan DURS.
(3) Zneski plačil terjatev iz naslova unovčenih jamstev, ki so bila unovčena po Zakonu in tej uredbi, se najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu nakazujejo na račun proračuna Republike Slovenije, na podračun številka 01100-6300109972.
22. člen
(predaja dokumentacije DURS)
V primeru, če dolžnik v roku iz drugega odstavka 17. člena Zakona ne ugovarja obstoju in višini svoje obveznosti in v roku, določenem v zahtevku SID banke iz drugega odstavka prejšnjega člena, ne izpolni svoje obveznosti, SID banka v roku petih delovnih dni po poteku roka za izpolnitev obveznosti preda celotno dokumentacijo DURS v izvršbo s potrdilom o izvršljivosti zahtevka v skladu s prvim in tretjim odstavkom 146. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08, 125/08, 20/09 in 47/09).
23. člen
(nadzor nad namensko porabo sredstev)
SID banka izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev kreditov, zavarovanih z jamstvom po Zakonu. Nadzor nad namensko porabo kreditov, danih kreditojemalcem iz b) točke prvega odstavka 6. člena Zakona, SID banka izvršuje preko poročil, ki jih pošiljajo banke v rokih, dogovorjenih v pogodbi o dodelitvi jamstvene kvote, in s preverjanjem podatkov, do katerih je dostop zagotovljen v skladu z določbami kreditnih pogodb.
VI. NADOMESTILO ZA STROŠKE PRIPRAVE IN VODENJA JAMSTEV
24. člen
(nadomestilo)
(1) SID banka banki skupaj z aneksom k pogodbi o dodelitvi jamstvene kvote iz drugega odstavka 14. člena te uredbe pošlje račun za plačilo prvega nadomestila za vse kredite iz seznama. Osnovo za obračun prvega nadomestila predstavlja odobreni in potrjeni (pogodbeni) znesek glavnice kredita, za obračun vseh nadaljnjih nadomestil pa stanje glavnice kredita na zadnji dan koledarskega leta (31. december).
(2) Prvo nadomestilo se obračuna upoštevaje dejansko število dni v obdobju do 31. decembra 2009.
(3) Razen pri prvem obračunu nadomestila SID banka izstavi račun banki do 20. januarja za tekoče leto, upoštevajoč dejansko število dni trajanja kredita. Istočasno en izvod računa pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(4) Zadnje nadomestilo se obračuna od 1. januarja zadnjega leta do datuma zapadlosti zadnjega obroka glavnice, upoštevajoč dejansko število dni. V primeru predčasnega plačila kredita se že plačano nadomestilo za tisto leto ne povrne.
(5) Banka v osmih dneh od dneva izstavitve računa poravna obveznost iz naslova obračunanega nadomestila z nakazilom na podračun s številko 01100-6300109972 Republika Slovenija - Proračun in s sklicem 18 10995-7141998-xxxxxxLL, pri čemer je xxxxxx šestmestna oznaka identifikacijske številke računa in LL dvomestna oznaka proračunskega leta.
(6) Banka je dolžna SID banki sporočati podatke o stanju glavnice kredita po stanju na dan 31. december in druge podatke iz tabele, ki je del povabila za sodelovanje na avkciji, in sicer v desetih delovnih dneh po 31. decembru.
(7) V primeru, da kreditojemalec ni črpal celotnega kredita, se plačano nadomestilo ne vrača.
(8) Za namene obračuna nadomestil po tem členu se glavnica kredita upošteva v delu, za katerega jamči Republika Slovenija.
VII. EVIDENTIRANJE JAMSTEV IN POROČANJE
25. člen
(seznam dokumentacije)
SID banka na svoji spletni strani najkasneje v 15 delovnih dneh po uveljavitvi te uredbe objavi obrazec ponudbe in morebitni seznam dokumentacije, ki jo morajo banke poslati v prilogi k ponudbi.
26. člen
(obveščanje)
(1) SID banka obvešča ministrstvo, pristojno za finance, o izvedenih avkcijah in o sklenjenih pogodbah o dodelitvi jamstvenih kvot, o dodeljenih kreditih ter o izterjavah unovčenih jamstev.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, obvešča SID banko o plačilih unovčenih jamstev.
(3) DURS obvešča ministrstvo, pristojno za finance, o izterjavi unovčenih jamstev.
27. člen
(pošiljanje dokumentacije)
(1) SID banka mora najkasneje v roku petih delovnih dni od sklenitve pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote oziroma aneksa k posamezni pogodbi ministrstvu, pristojnemu za finance, poslati dva originalna izvoda sklenjene pogodbe oziroma aneksa.
(2) V primeru poziva banke za unovčitev jamstva mora SID banka poleg dokumentacije iz prvega odstavka tega člena ministrstvu, pristojnemu za finance, na njegovo zahtevo poslati tudi razpoložljivo dokumentacijo, ki je potrebna za plačilo unovčenega jamstva.
(3) V pogodbi med Republiko Slovenijo in SID banko se podrobneje določijo način in roki pošiljanja podatkov, poročil in dokumentacije, ki jo SID banka pridobi po tej uredbi.
28. člen
(dodatni podatki)
Ministrstvo, pristojno za finance, lahko kadarkoli zahteva, da mu SID banka v razumnem roku dostavi tudi dodatno dokumentacijo, ki jo lahko pridobi SID banka in podatke v zvezi z izdanimi jamstvi, upoštevajoč pri tem veljavne predpise, ki urejajo bančništvo.
29. člen
(hramba dokumentacije)
Banka je dolžna vso dokumentacijo vezano na kredit, zavarovan z jamstvom Republike Slovenije, hraniti deset let od dneva sklenitve kreditne pogodbe ali do dokončnega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, če taka izpolnitev obveznosti nastopi kasneje.
30. člen
(nadomestilo za izvajanje poslov izdaje jamstev)
V skladu s 14. členom Zakona SID banki za izvajanje vseh poslov v zvezi z jamstvi po Zakonu in tej uredbi pripada letno nadomestilo v višini 0,2 odstotka od preostale glavnice vsakega kredita v delu, zavarovanem z jamstvom države po Zakonu, oziroma v skladu z obračuni po 24. členu te uredbe. Republika Slovenija plačuje nadomestilo najkasneje do konca februarja v letu, za katerega je bilo obračunano nadomestilo. Način plačila se podrobneje uredi v pogodbi med Republiko Slovenijo in SID banko.
VIII. KONČNA DOLOČBA
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-57/2009/6
Ljubljana, dne 13. avgusta 2009
EVA 2009-1611-0140
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost