Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3039. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, stran 9291.

Na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 3/95), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 79/00, 64/01), 2. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2006) in 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kanal ob Soči, (Uradne objave - časopis OKO, št. 1/95 in Uradne objave Primorske novice, št. 25/96) so Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 7. 7. 2009, Občinski svet Občine Kobarid na 22. seji dne 28. 5. 2009, Občinski svet Občine Bovec na 20. seji dne 9. 4. 2009 in Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 21. redni seji dne 29. 1. 2009, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
(1) Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin in Občina Kanal ob Soči ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije.
(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(3) Župani imenujejo in razrešujejo predstojnika medobčinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt medobčinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske uprave.
3. člen
(1) Ime organa skupne občinske uprave je Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: medobčinska uprava).
(2) Medobčinska uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
1. Medobčinske inšpekcije.
(3) Sedež medobčinske uprave je v Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
(4) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinska uprava. V notranjem krogu pa napisi notranjih organizacijskih enot: 1. Medobčinska inšpekcija.
4. člen
(1) Medobčinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic:
1. Medobčinska inšpekcija: naloge občinske inšpekcije, službe nadzora občinskih cest in občinskega redarstva in druge naloge v skladu s predpisi posameznih občin.
(2) Svoje naloge opravlja medobčinska uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
5. člen
(1) Medobčinska uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in občinskimi odloki s področja delovanja Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči glede na krajevno pristojnost.
(3) Medobčinska inšpekcija pokriva naslednja področja:
- medobčinsko inšpekcijo
- medobčinsko redarstvo
- medobčinski nadzor občinskih cest.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v medobčinski upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve predstojnika medobčinske uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinski upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
7. člen
(1) Medobčinsko upravo vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnik medobčinske uprave je predstojnik medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(2) Predstojnik medobčinske uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Predstojnik medobčinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
8. člen
(1) Predstojnik medobčinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Predstojnik medobčinske uprave predstavlja medobčinsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske uprave.
(3) Predstojnik medobčinske uprave sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi ter v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določijo župani občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v medobčinski upravi.
9. člen
(1) Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima za javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca.
(2) Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine oziroma predstojnik medobčinske uprave na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic.
10. člen
Sredstva za delo medobčinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev iz popisa SURS v naslednjem razmerju:
- Občina Bovec                    12,75%
- Občina Kobarid                   17,43%
- Občina Tolmin                    46,25%
- Občina Kanal ob Soči                23,57%.
11. člen
(1) Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih občinskih uprav občin ustanoviteljic.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo medobčinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice medobčinske uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
12. člen
(1) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt medobčinske uprave, ki ga na predlog predstojnika medobčinske uprave določijo župani občin ustanoviteljic je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za medobčinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinske uprave je informativna priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je njen predstojnik.
13. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do medobčinske uprave.
14. člen
(1) Če želi posamezna občina sama prevzeti opravljanje nalog določenih s tem odlokom, mora ostalim občinam posredovati odstopno izjavo z odpovednim rokom tri mesece.
(2) Preostale občine odločijo, da naloge opravljajo pod okriljem skupne občinske uprave ali pa skupna občinska uprava preneha z delom, o čemer se odločijo občinski sveti s sklepom.
(3) Na podlagi sprejetega sklepa o nadaljnjem delu skupne občinske uprave oziroma na podlagi odločitve, da skupna občinska uprava preneha z delom, sklenejo župani poseben sporazum o pravicah in obveznostih, v katerem uredijo vsa vprašanja povezana z prenehanjem skupne občinske uprave, prevzemom zaposlenih delavcev, sedežem skupne občinske uprave ipd.
15. člen
(1) Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave mora:
- poravnati vse materialne obveznosti do skupne občinske uprave;
- prevzeti v svojo občinsko upravo delavce, ki jim je zagotovila delo v skupni občinski upravi, kot tudi delavce, ki so nadomestili v skupno upravo prvotno razporejene delavce;
- plačati del stroškov prenehanja delovnega razmerja predstojnika skupne občinske uprave, če mu preneha delovno razmerje v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.
(2) Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
16. člen
(1) V primeru odločitve, da skupna občinska uprava preneha z delom, vse občine razdelijo za to namenjene stvari, pravice in denarna sredstva, razen pravic in obveznosti po drugem odstavku 15. člena tega odloka, po ključu delitve, ki je enak razmerju števila prebivalcev občin ustanoviteljic.
(2) O konkretni razdelitvi sklenejo župani sporazum v roku 3 mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju skupne občinske uprave.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo občine ustanoviteljice:
- poravnati vse materialne obveznosti skupne občinske uprave do tretjih oseb;
- prevzeti v svoje občinske uprave delavce, ki so jim zagotovile delo v skupni občinski upravi, kot tudi delavce, ki so nadomestili v skupno upravo prvotno razporejene delavce;
- plačati sorazmerni del stroškov prenehanja delovnega razmerja predstojnika skupne občinske uprave, če mu preneha delovno razmerje v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.
17. člen
(1) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka določijo župani kadrovski načrt medobčinske uprave.
(2) Predstojnik medobčinske uprave sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi najkasneje v tridesetih dneh po določitvi kadrovskega načrta.
18. člen
(1) Medobčinska uprava prične z delom, ko vse občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame medobčinska uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame medobčinska uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka izda predstojnik medobčinske uprave odločbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest v medobčinski upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v medobčinski upravi ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
19. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal.
20. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave» Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid in Tolmin« (Uradni list RS, št. 79/06, Primorske novice Uradne objave, št. 25/2006).
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2009
Bovec, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
Št. 007-4/2009
Kobarid, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.
Št. 007-5/2009
Tolmin, dne 7. julija 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
Št. 00702-04/2009
Kanal ob Soči, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost