Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3048. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, stran 9300.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa shemo šolskega sadja in nadzor nad člani nadnacionalnih organizacij proizvajalcev, priznanih v drugih državah članicah, za izvajanje:
- Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006, (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št. 2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005 in (ES) št. 315/2007 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (UL L št. 350 z dne 31. 12. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 441/2009 z dne 27. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (UL L št. 129 z dne 28. 5. 2009, str. 10, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1580/2007/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009/ES z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009, str. 38, v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2009/ES).
I. poglavje SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
2. člen
(pomen izrazov)
Shema šolskega sadja (v nadaljnjem besedilu: shema) po tej uredbi pomeni sistem razdeljevanja sadja v šolah v skladu z Uredbo 299/2009/ES v obliki finančne pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah (v nadaljnjem besedilu: šolah).
3. člen
(strategija)
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, in ministrom, pristojnim za zdravje, v skladu s 3. členom Uredbe 288/2009/ES pripravi in sprejme strategijo za izvajanje sheme šolskega sadja iz drugega odstavka 103. člena Uredbe 1234/2007/ES (v nadaljnjem besedilu: strategija).
4. člen
(vsebina sheme)
Shema vključuje:
- pomoč šolam za dobavo svežega sadja in zelenjave za takojšnjo uporabo (v nadaljnjem besedilu: pomoč),
- spremljajoče izobraževalne in promocijske aktivnosti glede vloge sadja in zelenjave pri zdravem načinu prehranjevanja,
- obveščanje javnosti (plakat),
- spremljanje in vrednotenje učinkov sheme.
5. člen
(odobritev vlagateljev)
(1) Šole morajo vsako leto pred vključitvijo v shemo, ki traja v obdobju od 1. avgusta do 31. julija naslednje leto, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 1. decembra v letu pred letom, v katerem se obdobje sheme začne, vložiti vlogo za odobritev vlagateljev za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šolah (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Vlogo je potrebno poslati na agencijo priporočeno po pošti ali oddati na vložišču agencije na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Agencija na podlagi vlog iz prejšnjega odstavka do 30. aprila v letu, v katerem se obdobje iz prvega odstavka tega člena začne, izda šolam odločbe, s katerimi se šole štejejo za odobrene vlagatelje, in jim določi številko odobritve vlagatelja ter ocenjeno skupno vrednost pomoči za posamezno šolo v določenem obdobju sheme.
(4) Za izvajanje pomoči po tej uredbi se za vprašanja postopka, ki jih ne ureja ta uredba, uporabljajo skupne določbe o posebni ureditvi upravnega postopka po zakonu, ki ureja kmetijstvo.
6. člen
(odločitev o vrstnem redu prispetja vlog)
(1) Če skupna vrednost zaprošene pomoči presega skupno vrednost pomoči za določeno obdobje sheme, agencija določi skupno vrednost pomoči za šole po časovnem vrstnem redu prispelih popolnih vlog do razdelitve celotnih sredstev.
(2) Če sta dve ali več vlog vloženi istočasno, agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se vlagatelji obvestijo pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na agenciji.
(3) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih agencije. Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom agencije overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji.
(4) O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in navzoči vlagatelji, če so prisotni.
7. člen
(vrednost pomoči)
Ocenjena skupna vrednost pomoči iz 5. člena te uredbe se izračuna glede na predvideno število vpisanih učencev v šolo v obdobju sheme. Največja vrednost pomoči znaša na učenca v obdobju sheme 6 eurov.
8. člen
(razdeljevanje)
(1) Razdeljevanje svežega sadja in zelenjave v okviru sheme se izvaja poleg redne šolske prehrane. Šola mora zagotoviti najmanj dvajset obrokov svežega sadja oziroma zelenjave na učenca na obdobje sheme.
(2) Vrste svežega sadja in zelenjave, za katere šola dobi pomoč, so navedene v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen
(upravičeni stroški)
(1) Kot pomoč iz prve alineje 4. člena te uredbe se šoli, ki se šteje za odobrenega vlagatelja, priznajo stroški za dobavo svežega sadja in zelenjave, ki sta dobavljena franko šola, brez davka na dodano vrednost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šoli prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z dobavami sadja in zelenjave v okviru odobrene sheme, če šola ne more plačanega davka na dodano vrednost uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(3) Poleg priznanih stroškov za pomoč iz prvega odstavka tega člena so upravičeni stroški sheme tudi stroški izvajanja vrednotenja učinkov sheme, do katerih je upravičen izvajalec vrednotenja skladno s 17. členom te uredbe.
10. člen
(zahtevki)
Šole vlagajo zahtevke za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šolah (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) priporočeno po pošti na agencijo ali na vložišču agencije, v naslednjih rokih:
- do 31. marca leta, v katerem se konča obdobje sheme, za obdobje razdelitve svežega sadja in zelenjave od 1. septembra do 31. decembra leta, v katerem se začne obdobje sheme;
- do 30. junija leta, v katerem se konča obdobje sheme, za obdobje razdelitve svežega sadja in zelenjave od 1. januarja do 31. marca leta, v katerem se konča obdobje sheme;
- do 1. julija leta, v katerem se konča obdobje sheme, za obdobje razdelitve svežega sadja in zelenjave od 1. aprila do 24. junija leta, v katerem se konča obdobje sheme.
11. člen
(vsebina zahtevka)
(1) Zahtevek iz prejšnjega člena, ki ga vlagajo šole, vsebuje najmanj naslednje podatke:
- naziv šole,
- številko odobritve vlagateljev iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe,
- osebno ime odgovorne osebe,
- transakcijski račun šole,
- skupno število vpisanih učencev,
- obdobje razdeljevanja,
- o razdelitvah (razdeljene količine po datumih razdelitve, vrstah sadja oziroma zelenjave in cenah dobave),
- zahtevani znesek finančne pomoči,
- o izvedenih spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnostih ter o izdelavi plakata v skladu s 14. in 15. členom te uredbe,
- o tem, da šola ne more plačanega davka na dodano vrednost uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, oziroma, če uveljavlja odbitek davka na dodano vrednost z odbitnim deležem, podatek o odbitnem deležu.
(2) Zahtevku je treba priložiti kopijo dobavnice in računa za dobavljeno sveže sadje in zelenjavo, ki sta bila razdeljena v okviru sheme, ter potrdilo o plačilu.
(3) Obrazec za zahtevek je v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Skupna vrednost finančne pomoči za šolo ne sme presegati v odločbi ocenjene skupne vrednosti pomoči iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
12. člen
(izplačilo pomoči)
(1) Na podlagi zahtevka iz 10. člena te uredbe agencija izda odločbo o izplačilu pomoči in izplača pomoč v skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 288/2009/ES.
(2) V primeru vložitve zahtevka po preteku rokov iz 10. člena te uredbe se znesek izplačila zniža v skladu z določbami iz tretjega odstavka 11. člena Uredbe 288/2009/ES.
13. člen
(sredstva za izplačilo pomoči)
(1) Sredstva za izplačilo pomoči se letno zagotavljajo iz sredstev Evropske skupnosti in sredstev Republike Slovenije.
(2) Skupni znesek pomoči se določi na podlagi deleža in vrednosti odobrenega zneska sofinanciranja Evropske skupnosti, o katerih dokončno odloči Evropska komisija do 31. marca v letu začetka obdobja sheme, pri čemer mora Republika Slovenija zagotoviti sredstva v vrednosti preostalega deleža sofinanciranja.
(3) Skupni znesek pomoči za določeno obdobje sheme določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, in ministrom, pristojnim za zdravje.
(4) Sredstva sofinanciranja Republike Slovenije zagotavljajo eno tretjino ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, eno tretjino ministrstvo, pristojno za šolstvo, in eno tretjino ministrstvo, pristojno za zdravje. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški iz 9. člena te uredbe.
14. člen
(spremljajoče aktivnosti)
(1) Šole morajo v obdobju izvajanja sheme izvesti najmanj eno spremljajočo izobraževalno ali promocijsko aktivnost ter o njej poročati agenciji v enem od zahtevkov.
(2) Spremljajoče izobraževalne in promocijske aktivnosti izvajajo šole, regionalni zavodi za zdravstveno varstvo, službe, ki izvajajo naloge javnih služb na področju kmetijstva, ter druge organizacije, v skladu s strategijo.
15. člen
(plakat)
(1) Šole po odobritvi vlog iz 5. člena te uredbe in pred začetkom izvajanja sheme izdelajo plakat, s katerim obveščajo javnost, da je bila za shemo dodeljena finančna pomoč Evropske skupnosti. O izdelavi plakata morajo poročati agenciji v prvem zahtevku.
(2) Plakat mora biti izdelan v skladu z minimalnimi zahtevami iz Priloge III Uredbe 288/2009/ES in mora biti v obdobju vključenosti šole v shemo stalno obešen na vidnem mestu v šoli.
16. člen
(vodenje podatkov)
Šole morajo v obdobju izvajanja sheme ločeno voditi podatke:
- o dobavljenih in porabljenih količinah svežega sadja in zelenjave v okviru sheme,
- o plačanih računih za posamezno dobavo svežega sadja in zelenjave v okviru sheme,
- o dokazilih o plačilu računov za dobavo svežega sadja in zelenjave v okviru sheme,
- o izvedenih izobraževalnih oziroma promocijskih aktivnostih,
- za spremljanje in vrednotenje učinkov sheme.
17. člen
(spremljanje in vrednotenje)
(1) Spremljanje in vrednotenje učinkov sheme sta sestavni del sheme in se izvajata v skladu z 12. členom Uredbe 288/2009/ES.
(2) Pred začetkom obdobja sheme, v katerem se izvaja vrednotenje učinkov sheme, Ministrstvo za zdravje v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, določi izvajalca vrednotenja, in ga sporoči agenciji.
(3) Naloge izvajalca vrednotenja so:
- priprava obrazcev za spremljanje učinkov sheme za šole,
- razdelitev obrazcev za spremljanje učinkov sheme šolam, ki so vključene v shemo,
- izvedba vrednotenja po smernicah Evropske komisije,
- izdelava poročila z rezultati vrednotenja učinkov sheme.
(4) Šole morajo pri izvedbi vrednotenja učinkov sheme sodelovati z izvajalcem vrednotenja.
(5) Sredstva za stroške izvedbe vrednotenja učinkov sheme se skladno z drugim pododstavkom drugega odstavka 5. člena Uredbe 288/2009/ES zagotovijo iz sredstev Evropske skupnosti in sredstev Republike Slovenije, in sicer le za obdobje, v katerem se izvaja vrednotenje učinkov sheme.
(6) Znesek sredstev iz prejšnjega odstavka določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, in ministrom, pristojnim za zdravje.
(7) Izvajalec vrednotenja po končanem obdobju, v katerem se izvaja vrednotenje, izdela poročilo z rezultati vrednotenja učinkov sheme in ga pošlje Ministrstvu za zdravje v potrditev.
(8) Izvajalec vrednotenja vloži zahtevek za povračilo stroškov za izvajanje vrednotenja učinkov sheme na agencijo do 31. decembra v letu, v katerem se konča obdobje, v katerem se izvaja vrednotenje. K zahtevku za povračilo stroškov za izvajanje vrednotenja učinkov sheme je treba priložiti poročilo o rezultatih vrednotenja, ki ga je s podpisom potrdil minister, pristojen za zdravje.
(9) Na podlagi zahtevka iz prejšnjega odstavka agencija izda odločbo, s katero izvajalcu vrednotenja odobri sredstva v višini zneska iz šestega odstavka tega člena. Sredstva se izplačajo na transakcijski račun izvajalca vrednotenja v roku 30 dni od izdaje odločbe.
18. člen
(obveščanje)
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v sodelovanju z agencijo v skladu s prvim in drugim odstavkom 15. člena Uredbe 288/2009/ES pripravi letno poročilo o rezultatih spremljanja in poročilo o opravljenih pregledih na kraju samem ter ga pošlje Evropski komisiji.
(2) Ministrstvo v sodelovanju z agencijo rezultate vrednotenja učinkov sheme, skladno z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 288/2009/ES, pošlje Evropski komisiji.
19. člen
(nadzor)
(1) Upravne preglede in preglede na kraju samem izvaja agencija v skladu s 13. členom Uredbe 288/2009/ES.
(2) Če agencija pri pregledu na kraju samem ugotovi, da šola ne izpolnjuje obveznosti iz te uredbe, se uporabljajo določbe iz 9. in 13. člena Uredbe 288/2009/ES.
II. poglavje NADZOR NAD ČLANI NADNACIONALNIH ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV
20. člen
(nadzor nad člani nadnacionalnih organizacij proizvajalcev, priznanih v drugih državah članicah)
Če je pridelovalec, katerega kmetijsko gospodarstvo je v Republiki Sloveniji, član nadnacionalne organizacije proizvajalcev s sedežem v drugi državi članici, agencija opravlja upravne preglede in preglede na kraju samem iz drugega odstavka 155. člena Uredbe 1580/2007/ES ter je tudi pristojna za upravno sodelovanje in zagotovitev potrebne pomoči državi članici, v kateri je sedež nadnacionalne organizacije proizvajalcev, iz c točke drugega odstavka 30. člena Uredbe 1580/2007/ES.
III. poglavje PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prehodno obdobje)
(1) Za obdobje od 1. avgusta 2009 do 31. julija 2010 morajo šole do 30. septembra 2009 vložiti na agencijo vlogo iz 5. člena te uredbe.
(2) Agencija na podlagi vlog iz prejšnjega odstavka do 31. oktobra 2009 izda šolam odločbe v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 10/05, 113/05 in 99/06).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2009/9
Ljubljana, dne 12. avgusta 2009
EVA 2006-2311-0010
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost