Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3044. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009, stran 9297.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO) in 88. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Podlehnik na 18. redni seji dne 10. 8. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009 se 2. člen spremeni tako da se glasi:
»
-------------------------------------------------------------
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         Znesek v eurih
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)       2.437.821,63
DAVČNI PRIHODKI                 1.384.617,00
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK           1.261.557,00
DAVKI NA PREMOŽENJE                 71.510,00
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE          51.550,00
NEDAVČNI PRIHODKI                  62.360,00
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA    25.650,00
TAKSE IN PRISTOJBINE                 1.000,00
DENARNE KAZNI                     500,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV        1.500,00
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI               33.710,00
KAPITALSKI PRIHODKI                 21.500,00
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV        8.500,00
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.      13.000,00
DOLGOROČNIH SREDSTEV
PREJETE DONACIJE                  18.500,00
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV          18.500,00
TRANSFERNI PRIHODKI                483.796,63
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH    408.796,63
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ EU               75.000,00
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         467.048,00
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA         42.048,00
STRUKTURNO POLITIKO
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE   425.000,00
NOTRANJE POLITIKE
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           2.387.821,63
TEKOČI ODHODKI                   541.555,93
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM         120.580,00
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST     18.404,23
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE            376.471,70
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI               21.100,00
REZERVE                       5.000,00
TEKOČI TRANSFERI                  672.298,03
SUBVENCIJE                     28.640,00
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM      246.485,00
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN       66.000,00
USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI           331.173,03
INVESTICIJSKI ODHODKI              1.167.967,67
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV        1.167.967,67
INVESTICIJSKI TRANSFERI               6.000,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM     6.000,00
OSEBAM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI    50.000,00
PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------------------
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA          0
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                0
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                 0
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE              0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH           0
DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA                        0
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                0
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA              0
PRIVATIZACIJE
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE          0
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
-------------------------------------------------------------
RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
ZADOLŽEVANJE (500)                     0
ZADOLŽEVANJE                        0
DOMAČE ZADOLŽEVANJE                     0
ODPLAČILA DOLGA (550)                50.000,00
ODPLAČILA DOLGA                   50.000,00
ODPLAČILA DOLGA                   50.000,00
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH            0
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           -50.000,00
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)           -50.000,00
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 17. člena Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009, ki se popravljen glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se lahko Občina Podlehnik za proračun leta 2009 zadolži do višine 526.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 410-3/2009-1
Podlehnik, dne 10. avgusta 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti