Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Ob-5675/09 , Stran 2152
1. Ime in sedež lastnika zemljišč: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan dr. Tomislav Klokočovnik. 2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice zaradi izvedbe projekta »Izgradnja podzemne garaže na območju UN Pošta« na zemljišču v lasti Občine Izola. Stavbna pravica je pravica, na podlagi katere lahko upravičenec zgradi objekt in ima v lasti zgradbo nad in pod zemljiščem, in sicer: – zemljišče s parcelno št. 271, z.k. vl. št. 2744, k.o Izola, v izmeri 429,06 m2, – zemljišče s parcelno št. 272/3, z.k. vl. št. 211, k.o Izola, v izmeri 4,49 m2, – zemljišče s parcelno št. 273/2, z.k. vl. št. 198, k.o Izola, v izmeri 0,03 m2, – zemljišče s parcelno št. 287, z.k. vl. št. 690, k.o Izola, v izmeri 365,15 m2, – zemljišče s parcelno št. 288/1, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 176,82 m2, – zemljišče s parcelno št. 289, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 234,14 m2, – zemljišče s parcelno št. 290/1, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 44,92 m2, – zemljišče s parcelno št. 291, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 280,89 m2, – zemljišče s parcelno št. 292, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 306,75 m2, – zemljišče s parcelno št. 295/1, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 106,07 m2, – zemljišče s parcelno št. 295/2, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 2,26 m2, – zemljišče s parcelno št. 296, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 260,01 m2, – zemljišče s parcelno št. 347, z.k. vl. št. 2744, k.o Izola, v izmeri 113,71 m2, – zemljišče s parcelno št. 348, z.k. vl. št. 2027, k.o Izola, v izmeri 1167,3 m2, – zemljišče s parcelno št. 349, z.k. vl. št. 2745, k.o Izola, v izmeri 203,08 m2, – zemljišče s parcelno št. 350, z.k. vl. št. 2027, k.o Izola, v izmeri 399,75 m2, – zemljišče s parcelno št. 363/1, z.k. vl. št. 191, k.o Izola, v izmeri 96,65 m2, – zemljišče s parcelno št. 364/4, z.k. vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 12,12 m2. Skupna površina izvrševanja stavbne pravice znaša 4.203,20 m2. Namen podelitve stavbne pravice je izgradnja podzemne garaže. Kolikor izkaže imetnik stavbne pravice interes, ima tudi možnost izgradnje trgovsko-poslovno-stanovanjske objekte, v skladu z »UN Pošta«. 3. Vrsta pravnega posla Predmet javnega poziva je pridobitev stavbne pravice. Podlaga za nastanek stavbne pravic je pogodba o ustanovitvi stavbne pravice pri čemer pa stavbna pravice dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo. 4. Izhodiščno nadomestilo Izhodiščno nadomestilo je enako seštevku: – ocene komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremljenost za predvideno garažno hišo in preostale objekte kot nestanovanjske stavbe (komunalni prispevek za bodočo komunalno opremo se obračuna ločeno) in – ocenjene vrednosti stavbne pravice za potrebe tega javnega razpisa, in je na dan 8. 5. 2009 ocenjeno v višini 1.033.987,20 EUR, kar predstavlja minimalni pogoj občine – število ponujenih parkirnih mest je določeno najmanj v višini ocenjene vrednosti parkirnih mest, ki ustreza vrednosti vložka občine, vendar v nobenem primeru ni to manj kot 100 parkirnih mest (v nadaljevanju: nadomestilo). Po opravljeni dokončni parcelaciji ter dokončni odmeri komunalnega prispevka in temu ustrezno spremenjeni ocenjeni vrednosti, se število parkirnih mest sorazmerno spremeni. Ponudniki ne morejo ponuditi nižjega nadomestila, kot je določeno izhodiščno nadomestilo. Ponudniki lahko ponudijo višje nadomestilo, na način kot je določeno v razpisni dokumentaciji. Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno pravico plačal tako, da bo prenesel v last in posest občine najmanj 100 parkirnih mest (oziroma sorazmerno spremenjeno število mest glede na ponudbo, stanje po opravljeni dokončni parcelaciji ter dokončni odmeri komunalnega prispevka), v 30 dneh po uspešno izvedenem tehničnem pregledu in izdaji uporabnega dovoljenja za podzemno garažo. Način in plačilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da več ponudnikov s popolnimi ponudbami ponudi enako ekonomsko ugodnost za občino in komisija enako oceni primernost poslovnega načrta, ki je predmet stavbne pravice ali je več ponudnikov glede na merila z enakovrednimi ponudbami, se med njimi, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvedejo pogajanja. 5. Čas trajanja in prenehanje stavbne pravice Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 50 let. Po preteku pogodbe o stavbni pravici je imetnik stavbne pravice dolžan, v primeru, če med strankama ne pride do drugačnega dogovora, povrniti zemljišče v prvotno stanje (BOR klavzula). 6. Podrobnejše informacije in ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva: Nepremičnine, ki so predmet podelitve stavbne pravice si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov Barbara.Miklavc@Izola.si. Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo na elektronski naslov Rado.Gomezelj@Izola.si do izteka razpisnega roka, z oznako »Stavbna pravica Izgradnja podzemne garaže na območju UN Pošta«, kontaktna oseba je Rado Gomezelj. 7. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za stavbno pravico Izgradnja podzemne garaže na območju UN Pošta«, najpozneje do 4. 9. 2009, do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija. Na hrbtni strani ovojnice mora bit naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno v vložišču Občine Izola, na naslovu: Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 8. Drugi pogoji Na javni poziv se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo vse pogoje določene v javnem razpisu. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o vplačilu varščine v višini 20.000,00 EUR. Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo moral izbrani ponudnik v roku 30 dni od dneva poziva skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil. Stroške sklenitve pogodbe o stavbni pravici nosi izbrani ponudnik. V pogodbi bosta lastnik in imetnik stavbne pravice določila podrobnosti, ki s to objavo niso zajeti. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v roku 1 meseca po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Imetnik stavbne pravice je dolžan, v skladu z namenom podelitve stavbne pravice, zgraditi podzemno garažo. Kolikor izkaže interes, ima tudi možnost izgradnje trgovsko-poslovno-stanovanjskega objekta, v skladu z »UN Pošta«. Ravno tako mora imetnik stavbne pravice poskrbeti za izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture, glede katere bo sklenjena posebna pogodba o opremljanju, prevzeti mora vso odgovornost glede urejanja vseh lastniško-pravnih razmerij z lastniki/uporabniki stavb, ki se nahajajo na območju podelitve stavbne pravice in sam pridobiti vsa morebitno potrebna soglasja ter upravna dovoljenja. 9. Postopek po odpiranju ponudb Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V primeru, da ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže. 10. Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega poziva je komisija imenovana s strani župana. Na podlagi izvedenega postopka javnega poziva sprejme sklep o izboru imetnika stavbne pravice župan. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni po dnevu odpiranja ponudb. 11. Negativna pogodbena klavzula: občina lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega poziva.

AAA Zlata odličnost