Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Št. 477-0001/2008 Ob-5671/09 , Stran 2151
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje so nepremičnine: parc. št. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 407, 419, 420, 421, 424, 425, 430/2, 431/2, 433/2, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/2 in 442, pripisanih pri zk. vl. št. 244, vse k. o. Kotlje, v skupni izmeri 16.940 m2, ki predstavljajo kompleks »Rimski vrelec«. 3. Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča, v izmeri 16.940 m2 in objekte, v izmeri 1.168,97 m2, ki v naravi prestavljajo: hotelski objekt, pomožne objekte, parkirišča in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi vrtine z izvirom in akumulacijo zdravilne mineralne vode. Za vodne vire ima občina vodno pravico, ki je tudi predmet prodaje. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb za kompleks Rimski vrelec«. 6. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine), potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene ter natančno navedbo ponujene cene. – Ponudnik ali skupina ponudnikov morajo ponudbo predložiti najkasneje do 4. 11. 2009, v zaprti ovojnici, na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin Rimski vrelec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. V primeru konzorcija (skupne ponudbe), skupina izvajalcev deluje kot ponudniki, ki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Ti ponudniki morajo predložiti sklenjen akt o skupnem nastopu, v katerem imenujejo poslovodečega v skupni ponudbi. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. – Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev). – Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji in izpolnjevanju obveznih pogojev. 7. Obvezni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so: a) Izhodiščna vrednost nepremičnine, ki je za prodajalca sprejemljiva, je 690.000 EUR. b) Kupec se zaveže, da bo za zavarovanje dogovorjene vsebine pogodbenih obveznosti – to so predvidena vlaganja in zagotovitev prenočitvenih kapacitet, ki jih je ponudil v ponudbi, izročil bančno garancijo prvovrstne banke ali zavarovalnice v višini 800.000 EUR za obdobje 5 let ali pa zagotovil drugo primerljivo obliko zavarovanja te obveznosti za njega oziroma njegovega pravnega naslednika. c) Kupec se zaveže, da bo ohranil pogoje za dostop in pitje mineralne vode. To zajema tudi redne analize mineralne vode, vzdrževanje vodnega vira in dnevno brezplačno zagotavljanje dostopa in polnjenje omejenih količin za občane Občine Ravne na Koroškem. Kupec se zaveže, da bo za uresničitev tega pogoja z občino sklenil poseben sporazum, kjer bodo urejena razmerja za koriščenje vodnega vira. d) Minimalni investicijski vložek je 400.000 EUR. e) Najkasnejši rok za pričetek gradnje je 3 leta od podpisa pogodbe. f) Najkasnejši rok za pričetek obratovanja je 5 leto od podpisa pogodbe. g) Namembnost lokacije za namembnost turizma in rekreacije za vsaj 10 let od začetka obratovanja. h) Kupec mora predložiti poslovni načrt ali izvleček le tega, ki bo vseboval minimalne vsebine, ki so ocenjevane v merilih tega razpisa. 8. Merila: Izbor najugodnejše ponudbe bo opravljen na osnovi meril za izbor. Pri vseh kriterijih se bo najboljša ponudba ovrednotila z maksimalnim številom točk posameznega kriterija, najslabša pa z 0 točk. Vse ostale vmesne vrednosti se računajo na osnovi linearne interpolacije. a) Višina kupnine: največ 25 točk. b) Višina vloženega kapitala v adaptacijo ali novogradnjo: največ 30 točk. c) Pozitiven vpliv na razvoj turizma (skupaj največ 30 točk) se bo ocenjeval na osnovi poslovnega načrta, ki mora biti kot obvezna priloga priložen ponudbi in iz katerega bo ocenjevano: – število novo pridobljenih namestitvenih kapacitet, – število dnevnih obiskovalcev po investiciji, – število novoustvarjenih delovnih mest, – dvig kakovosti in raznovrstnost turistične ponudbe, – skladnost z razvojnimi usmeritvami občine, vključenost v lokalno okolje, – število namestitvenih kapacitet, namenjenih turizmu, v obdobju 5 let: največ 10 točk. Največje skupno število točk je 100. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval obvezne pogoje in bo izbral največje število točk. 9. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Rok za plačilo kupnine je skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin 8 dni od sklenitve pogodbe. Možno je obročno plačilo, pri čemer mora biti neplačan del zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. 10. Ponudba mora biti veljavna vsaj 120 dni. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 11. V primeru prejema več primerljivih ponudb se med najugodnejšimi ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja. 12. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, dobijo pa vrnjeno varščino. 13. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno, – po formalnem pregledu ponudb ocenjevane in obravnavane ter upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje, – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni od javnega odpiranja ponudb, – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 14. Informacije o predmetu prodaje in ostalo dokumentacijo (predstavitven katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo…) za namen oblikovanja ponudbe za nakup, lahko interesenti pridobijo na spletni strani www.ravne.si ali www.rimskivrelec.si oziroma osebno v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure v tajništvu župana, na tel. 02/82-16-009. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: obcina@ravne.si. 15. Prodajalec se pridržuje pravico, da kadarkoli prekine postopek in ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov in jim ni dolžan povrniti nobenih nastalih stroškov. 16. Odpiranje ponudb, ki bo zaprto za javnost, bo dne 4. 11. 2009 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

AAA Zlata odličnost