Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3047. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo), stran 9299.

Na podlagi 57. člena in tretjega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99, 38/02) župan Občine Vransko sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)
1. člen
S tem sklepom se začne za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo), opredeljenim z Občinskim prostorskim načrtom Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) - v nadaljevanju OPN Vransko, priprava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 - v nadaljevanju OPPN 10.1 (območje enodružinskih hiš) za stanovanjsko dejavnost.
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
2. člen
Skladno s 4. točko 5. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko so v poglavju enote urejanja prostora, namenska raba in dopustna izraba izvedbenega dela omenjenega prostorskega akta opredeljene tudi enote urejanja, za katere je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Znotraj naselja Stopnik je v sklopu stanovanjskih površin predvideno tudi območje za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo).
3. člen
Ocena stanja
Pred začetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stopnik je občina sprejela nov temeljni prostorski akt - Občinski prostorski načrt občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08), ki ustvarja pogoje za skladen in uravnotežen razvoj prostora, pri čemer je treba za določena območja predhodno izdelati tudi podrobnejše prostorske akte.
Nadaljnji postopek priprave akta
Občinski podrobni prostorski načrt za območje Stopnik z oznako 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) se v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) pripravi ob upoštevanju priporočil nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Razlogi za pripravo
Občina Vransko skladno z izdelanim temeljnim prostorskim aktom zagotavlja tudi stanovanjske površine. V okviru naselja Stopnik je kot tako opredeljeno tudi območje 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo), saj prostor na tem mestu nudi dovolj površin za razvoj stanovanjske in spremljajoče mirne poslovne dejavnosti. Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje izhaja iz želje investitorja, ki želi na tem mestu postaviti novo stanovanjsko sosesko, ki bo omogočala tudi razvoj mirne poslovne dejavnosti.
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
5. člen
Območje, ki bo zajeto v načrtovanje podrobnih prostorskih ureditev obsega zemljišče parc. št. 1329/4, k.o. Prekopa.
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
6. člen
Postopek priprave prostorskega akta vodi Občina Vransko. Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pa pridobi in financira investitor. Za strokovne rešitve prostorskih ureditev se ne izdelajo variantne rešitve. Načrtovalec na podlagi analize stanja prostora, strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora le utemelji predlagano prostorsko ureditev in zanjo pripravi ustrezen prostorski akt.
Za območje obravnave OPPN 10.1 za območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo, se skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela tudi geodetski načrt s certifikatom geodetskega načrta. Geodetski načrt pridobi investitor.
IV. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN IN ROKI IZDELAVE POSAMEZNIH FAZ PROJEKTA
7. člen
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta:
(1) objava sklepa o izdelavi OPPN;
(2) izdelava osnutka OPPN v šestdesetih (60) dneh od dneva izdelanega geodetskega načrta;
(3) zbiranje smernic nosilcev urejanja prostora v petinštiridesetih (45) dneh od vložitve vloge za pridobitev smernic;
(4) izdelava dopolnjenega osnutka OPPN v tridesetih (30) dneh od dneva pridobitve vseh smernic;
(5) javna razgrnitev in javna obravnava OPPN v tridesetih (30) dneh od dneva potrditve dopolnjenega osnutka OPPN s strani Občinskega sveta Občine Vransko;
(6) priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave v tridesetih (30) dneh po zaključku javne razgrnitve;
(7) izdelava predloga OPPN v šestdesetih (60) dneh od dneva sprejema sklepa o potrditvi stališč do pripomb javnosti;
(8) pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora v petinštiridesetih (45) dneh od dneva potrditve izdelanega predloga OPPN s strani občinskega sveta Občine Vransko;
(9) pridobivanje sklepa o spremenljivosti posega v prostor v (30) tridesetih dneh od dneva pridobitve vseh mnenj;
(10) objava odloka v tridesetih (30) dneh od dneva pridobitve sklepa o sprejemljivosti posega v prostor.
Sprejet odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta se po njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter Upravni enoti Žalec.
Predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se uskladijo s podzakonskimi akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
8. člen
Pripravljavec občinskega prostorskega načrta je Občina Vransko.
Nosilci urejanja prostora (NUP) so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom.
Pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta 10.1 (stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) se upoštevajo smernice in strokovne podlage posameznih NUP, ki bodo pridobljene v postopku priprave OPPN.
9. člen
Vloge za pridobitev smernic s strani NUP za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se posredujejo:
- Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Sektorju za upravljanje z vodami, Izpostava Celje;
- Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje;
- Ministrstvu za zdravje;
- Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, Izpostava Celje;
- Telekomu Slovenije, PE Celje;
- Elektru Celje;
- Javnemu komunalnemu podjetju Žalec;
- Občini Vransko in njenim službam v delih, kjer je občina upravljavec gospodarske javne infrastrukture;
- druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, če se v postopku ugotovi njihova relevantnost.
Na izdelan predlog OPPN Stopnik (stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) Občina Vransko pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora v roku tridesetih (30) dni od dneva prejema vloge. Do sprejemljivosti posega predvidenega OPPN na okolje se opredeli tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
V. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Izdelavo in pripravo OPPN v celoti financira investitor, ki zagotovi tudi izdelovalca prostorskega akta.
VI. DOLOČITEV OBJAVE
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vransko.
Ta sklep začne veljati z dnem uradne objave.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost