Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3042. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija, stran 9294.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje urejanja VR 2/2 Kolezija.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja VR 2/2 Kolezija se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in RS, št. 40/92, 9/95, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01 in 85/02 - odločba Ustavnega sodišča RS, 89/02, 79/04, 98/08 - obvezna razlaga, 54/09), po katerem so v morfološki enoti 8/1 - Kolezija dovoljene le adaptacije, pri katerih se ne sme spremeniti videz objektov ter dodatno opremljanje z urbano in funkcionalno opremo za potrebe kopališke dejavnosti.
Obravnavano območje je v naravi kopališče ob Gradaščici, ki obsega kopališki objekt, objekt strojnice, dva tekmovalna bazena, tribune in športno igrišče. Leži v območju z bogato in raznovrstno hortikulturno ureditvijo. Območje je degradirano, objekti niso primerni za uporabo.
Predvidena je prenova kopališča v športni kompleks z novim odprtim olimpijskim bazenom s spremljajočimi zunanjimi površinami, urejenimi kot otroška igrišča, športna igrišča, zelene površine in podobno ter z objektom centra zdravja in dobrega počutja, ki bo vključeval manjši pokrit bazen s savnami, fitnes prostori ter plesno dvorano, centrom športne medicine, restavracijo in podobno z vso potrebno infrastrukturo.
Parkirne površine za potrebe športnega kompleksa in tudi širšega območja bodo urejene v predvideni podzemni garažni hiši.
Veljavni prostorski akt teh posegov ne omogoča, zato je potrebna izdelava OPPN.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega območje obstoječega kopališča Kolezija s površino zemljišča približno 16.700 m2 v katastrski občini Gradišče predmestje II. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d.,
10. JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., DEE Ljubljana mesto,
13. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom,
14. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport,
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
5.
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo OPPN bo rešitev, izbrana na javnem urbanističnem, krajinsko arhitekturnem natečaju.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v dveh mesecih po izbiri natečajne rešitve. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po potrditvi strokovnih rešitev. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN financira Mestna občina Ljubljana.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-37/2009-1
Ljubljana, dne 6. avgusta 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost