Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Št. 362/2009 Ob-5659/09 , Stran 2139
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: – parc. št. 392/18, vpisana v vl. št. 3257, k.o. Trbovlje, – parc. št. 408/8, 408/2, 408/10, vse vpisane v vl. št. 266, k.o. Trbovlje, – parc. št. 408/7, vpisana v vl. št. 354, k.o. Trbovlje, – parc. št. 410/7, vpisana v vl. št. 3252, k.o. Trbovlje, – in del parc. št. 1830/3, vpisane v vl. št. 1040, k.o. Trbovlje, v izmeri 137 m2. Skupna površina zemljišč, ki se prodajajo znaša 1061,00 m2. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 116.850,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 14. 8. 2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do srede, 9. 9. 2009 do 8. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup zemljišča Sallaumines. 5. Ponudniki morajo najkasneje do torka. 8. 9. 2009 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča Sallaumines. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti v skladu z zakonsko določenimi roki, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine. 8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v sredo, 9. 9. 2009 ob 9. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 11. Predmet prodaje se proda po principu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno ter soglašal z naslednjim pogojem: – da bo na kupljenem zemljišču zgradil garažno hišo, skladno z določili Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja M 10/1 – del – zaključek Ulice Sallaumines (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/1991, 20/2009) ter, da bo za objekt pridobil uporabno dovoljenje najkasneje do konca leta 2012. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 16. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe. 17. Dodatne informacije so na voljo, tel. 03/56-27-912 ali 03/56-27-981.

AAA Zlata odličnost