Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Ob-5639/09 , Stran 2146
1. Predmet najema: v najem se oddajajo poslovni prostori v Športni dvorani Bled, in sicer pod vzhodno tribuno, v skupni izmeri 451,30 m2. Prostori so namenjeni večnamenski rabi, predvsem športni in rekreativni, trgovinski, gostinski, proizvodni ali drugi primerni dejavnosti. Lastnik prostorov je Občina Bled, upravljavec pa družba Infrastruktura Bled d.o.o.. Za poslovni prostor se lahko sklene najemna pogodba za dobo 10 let ali manj. 2. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb: a) Najem nepremičnin se bo opravil z javnim zbiranjem pisnih ponudb. b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje športne, gostinske, trgovinske, proizvodne ali druge dejavnosti in imajo sedež znotraj Evropske unije. Ponudba mora obsegati poleg ponujene najemnine in plačilnih pogojev, tudi program izvajanja dejavnosti v najetih prostorih. c) Poslovni prostori se oddajajo po načelu »videno-najeto«. Najemodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti ali za stvarne oziroma pravne napake. d) Poleg najemnine bo moral najemnik plačati upravljavcu še stroške odvoza smeti, stroške upravljanja zgradbe, nadomestilo uporabe mestnega zemljišča, stroške tekočega vzdrževanja zgradbe, stroške porabe hladne in tople vode, ogrevanja, elektrike in druge obratovalne stroške najete nepremičnine. e) Vse stroške eventualnega preurejanja prostora za potrebe delovanja, spremembe namembnosti in uporabnega dovoljenja, nosi najemnik. Stroški investicij v prostor ne bremenijo upravljavca in se ne morejo poračunati z najemnino. f) Sklep o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika bo izdan v treh dneh po odpiranju pisnih ponudb. g) Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene najemne pogodbe v prej navedenem roku, se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla. h) Najemnik z Občino Bled sam ureja problem parkiranja za svoje stranke. i) Infrastruktura Bled d.o.o. si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene najemne pogodbe za poslovne prostore in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe. j) Podpisana pisna ponudba s prilogami mora prispet v zaprti ali pravilno označeni kuverti do vključno 25. 8. 2009 do 10. ure, na naslov Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled; na kuverti naj bo označba »Ne odpiraj! Ponudba za najem poslovnih prostorov v Športni dvorani Bled«. Odpiranje zbranih ponudb bo 25. 8. 2009 z začetkom ob 12. uri na sedežu Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled. k) Upoštevane bodo le pravočasno prispele in popolne pisne ponudbe. 3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine. V primeru dveh ali več ponudb z enako najvišjo ponujeno najemnino, bo ponudnik izbran z žrebom. Žreb opravi komisija. 4. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: a) ime oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, b) priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; pooblastilo za zastopanje pravne osebe, potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa, c) ponujeno najemnino v EUR, d) plačilne pogoje, e) podpisano izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje javnega zbiranja pisnih ponudb, f) podpisano izjavo, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do Infrastrukture Bled d.o.o. in Občine Bled d.o.o. 5. Pridobivanje informacij: vse dodatne informacije v zvezi z najemom poslovnega prostora in ogledom prostorov zainteresirani ponudniki dobijo na Infrastrukturi Bled d.o.o. pri Bojanu Žerovcu na tel. 04/578-05-34, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

AAA Zlata odličnost