Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Št. 108/2009 Ob-5638/09 , Stran 2140
Naziv in sedež organizatorja: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče. Opis predmeta prodaje: 1. Enosobno stanovanje, na naslovu Vegova ulica 1, Moravče, št. stan. 12, v II. nadstropju, prazno, v izmeri 31,66 m2, s pripadajočo shrambo 0,62 m2, parc. št. 6/3, 8/3, 9/4 in 9/5, vse k.o. Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je prazno in je v lasti Občine Moravče. a) Izklicna cena: 36.718,00 EUR. 2. Enosobno stanovanje, na naslovu Vegova ulica 1, Moravče, št. stan. 10, v II. nadstropju, prazno, v izmeri 22,73 m2, s pripadajočo shrambo 1,51 m2, parc. št. 6/3, 8/3, 9/4 in 9/5, vse k.o. Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je prazno in je v lasti Občine Moravče. a) Izklicna cena: 28.021,00 EUR. 3. Enosobno stanovanje, na naslovu Trg svobode 4, Moravče, št. stan. 11, v II. nadstropju, zasedeno, v izmeri 39,42 m2, s pripadajočo kletno shrambo 13,20 m2, parc. št. 27, k.o. Moravče. Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je zasedeno z najemniki in je v lasti Občine Moravče. a) Izklicna cena: 27.453,00 EUR. Vrsta pravnega posla: prodaja. Informacije in ogled nepremičnin: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh Občine Moravče [http://www.moravce.si]. Dokumentacija je brezplačna. Ogled stanovanj je možen po predhodnem dogovoru. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi na tel. 72-31-044, v času uradnih ur, kontaktna oseba: Barbara Baša. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: višanje bo mogoče v zneskih po najmanj 1.000 EUR. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. Način in rok plačila: kupnina mora biti nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Občine Moravče, št. 01277-0100001755. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Moravče bo kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila račun. Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 10% izklicne cene. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun Občine Moravče, št. 01277-0100001755 s pripisom »za dražbo, stanovanje št. --« do ponedeljka, 31. 8. 2009 do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom brezobrestno vrnjena najkasneje 5 dni po izvedeni dražbi. Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu kupnine. Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo, 2. 9. 2009 ob 17. uri v sejni sobi Občine Moravče, na naslovu Vegova 7, 1251 Moravče. Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo prispeti na Občino Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, s pripisom »za dražbo – št. stanovanja --« najkasneje do 31. 8. 2009 do 12. ure. Poleg prijave mora posamezni dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji predložiti dokazilo o plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno pogodbo. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške notarskih overitev plača kupec. Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije.

AAA Zlata odličnost