Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Št. 478-216/2009 Ob-5676/09 , Stran 2140
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV SI48768111. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja 2.1. Nepremičnine v k.o. Ragovo (1482) Predmet prodaje so: – parc. št. 243/149, zelenica, v izmeri 111 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna cena znaša 10.700,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje. – parc. št. 243/150, zelenica, v izmeri 94 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna cena znaša 9.700,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. – parc. št. 243/154, zelenica, v izmeri 58 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna cena znaša 5.200,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. – parc. št. 243/159, zelenica, v izmeri 41 m2, ZKV 64, k.o. Ragovo, izklicna cena znaša 3.100,00 EUR, najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. 2.2. Nepremičnina v k.o. Smolenja vas (1481) Predmet prodaje je: parc. št. 2034/1, travnik, v izmeri 2342 m2, ZKV 159, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 176.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena gradnji. 2.3. Nepremičnina v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1481) Predmet prodaje je: – parc. št. 985/4, zelenica, v izmeri 332 m2, ZKV 432, k.o. Šmihel pri Novem mestu. izklicna cena znaša 15.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočih davkov. Navedene nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje. 2.4. Nepremičnine v k.o. Gorenja Straža (1447) Predmet prodaje so: – parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri 1144 m2, poslovna stavba, v izmeri 477 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 17 m2, dvorišče 1204 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža (poslovna stavba in gospodarsko poslopje sta porušena), – parc. št. 2095/18, gozd, v izmeri 293 m2, k.o. Gorenja Straža, – parc. št. 2094/11, v izmeri 471 m2, k.o. Gorenja Straža, – parc. št. 2094/12, v izmeri 567 m2, k.o. Gorenja Straža. Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža znaša 405.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedene nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišča so del gradbene parcele (T3), ki je namenjena gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti ter trgovine. – parc. št. 2095/17, gozd, v izmeri 2828 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža. Izklicna cena nepremičnine 2095/17, k.o. Gorenja Straža, znaša 273.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in se urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišče je del gradbene parcele (T5), ki je namenjena gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti ter trgovine. – parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri 864 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža. Izklicna cena nepremičnine 2095/19, k.o. Gorenja Straža, znaša 83.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in se urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišče je del gradbene parcele (T7), ki je namenjena gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.5. Nepremičnina v k.o. Bršljin (1455) Predmet prodaje je: – parc. št. 421/5, gozd, v izmeri 7837 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena znaša 770.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišče je gradbena parcela, ki je namenjena gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.6. Nepremičnini v k.o. Bršljin (1455) in nepremičnina v k.o. Gorenja Straža (1447) Predmet prodaje so: – parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, – parc. št. 1024/6, pot, v izmeri 363 m2, ZKV 107, k.o. Bršljin, – parc. št. 420/5, gozd, v izmeri 2063 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, – parc. št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža. Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št. 421/7, 1024/6 in 420/5, vse k.o. Bršljin ter 2095/13, k.o. Gorenja Straža, znaša 470.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedene nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišča so del gradbene parcele, ki je namenjena gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.7. Nepremičnini v k.o. Bršljin (1455) Predmet prodaje sta: – parc. št. 1129/2, pot, v izmeri 380 m2, ZKV 1453, k.o. Bršljin, – parc. št. 1121/8, pot, v izmeri 16 m2, ZKV 1453, k.o. Bršljin Navedeni nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št. 1129/2 in 1121/8, obe k.o. Bršljin znaša 41.800,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in se urejata z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu poslovno – storitvena cona Mačkovec – 1 (Uradni list RS, št. 107/06). Zemljišči sta del gradbene parcele za namen gradnje dela objektov in drugih ureditev v ureditvenem območju (cona I.A jug, z nestanovanjskimi objekti). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem se izvede naslednji dan po javni dražbi. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 31. 8. 2009, in sicer: 6.1. za nepremičnine v k.o. Ragovo – za parc. št. 243/149 ob 8. uri, – za parc. št. 243/150 ob 8.15, – za parc. št. 243/154 ob 8.30, – za parc. št. 243/159 ob 8.45. 6.2. za nepremičnino v k.o. Smolenja vas, – za parc. št. 2034/1 ob 9. uri; 6.3. za nepremičnino v k.o. Šmihel pri Novem mestu – za parc. št. 985/4 ob 9.15; 6.4. za nepremičnine v k.o. Gorenja Straža – za parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11 in 2094/12 ob 9.30, – za parc.št. 2095/17 ob 9.45, – za parc.št. 2095/19 ob 10. uri; 6.5. za nepremičnino v k.o. Bršljin (1455) – parc. št. 421/5 ob 10.15; 6.6. za nepremičnine v k.o. Bršljin (1455) in nepremičnino v k.o. Gorenja Straža (1447) – parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, 2095/13 ob 10.30; 6.7. za nepremičnini v k.o. Bršljin (1455) – parc. št. 1129/2 in 1121/8, ob 10.45. Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici: – 00478-106-2008 za nepremičnino parc. št. 1580, k.o. Novo mesto, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Novo mesto; – 00478-117-2008 za nepremičnine parc. št. 243/149, 243/150, 243/154, 243/159, k.o. Ragovo, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ragovo; – 00478-174-2009 za nepremičnino parc. št. 2034/1, k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Smolenja vas; – 00478-164-2009 za nepremičnino parc. št. 985/4, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šmihel pri Novem mestu; – 00478-179-2009 za nepremičnine parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11, 2094/12, 2095/17 in 2095/19 vse k.o. Gorenja Straža, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gorenja Straža; – 00478-137-2009 za nepremičnino parc. št. 421/5 k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin; – 00478-137-2009 za nepremičnine parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5 vse k.o. Bršljin in parc. št. 2095/13 k.o. Gorenja Straža, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Podbreznik. Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/39 39 293, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto http://www.novomesto.si. in http://www.javnadrazba.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti