Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

997. Odločba o ugotovitvi, da je bil tretji odstavek 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi v neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Upravnega sodišča ter sklepa Občinskega sveta Občine Tržič
998. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano

OBČINE

Ajdovščina

999. Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina
1000. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami

Bistrica ob Sotli

1001. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Bistrica ob Sotli
1002. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bistrica ob Sotli

Bled

1003. Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Brezovica

1004. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del

Črna na Koroškem

1005. Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Črna na Koroškem
1006. Odlok o dopolnitvah Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Črna na Koroškem
1007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
1008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanju javne gospodarske službe v Občini Črna na Koroškem
1009. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2008
1010. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Ravne na Koroškem

Grosuplje

1011. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje
1012. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 400, k.o. Grosuplje naselje
1013. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stara vas (parc. št. 973/5, 974/10, 974/11)

Kozje

1037. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2008
1038. Sklep o sprejemu Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2008

Kranj

1014. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof

Medvode

1015. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Medvode

Novo mesto

1016. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in okoljskega poročila

Odranci

1017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

Poljčane

1018. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Poljčane

Razkrižje

1019. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Razkrižje

Rečica ob Savinji

1020. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008

Straža

1021. Sprememba Statuta Občine Straža
1022. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža
1023. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2008
1024. Sklep o uporabi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
1025. Sklep o cenah najema grobov v Občini Straža za leti 2007 in 2008

Sveti Jurij ob Ščavnici

1026. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šalovci

1027. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci

Štore

1028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
1029. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Trebnje

1030. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
1031. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje

Vojnik

1032. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
1033. Odlok o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt

Žalec

1034. Soglasje k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

Žetale

1035. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2008
1036. Pravilnik o najemu prostora Prosvetne dvorane Žetale

Razglasni del

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti