Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1004. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del, stran 2586.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Brezovica sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del
1. Območje urejanja z oznako VP 10/2 je opredeljeno kot območje za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti. V dolgoročnem planu občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04, 82/05) je za območje urejanja opredeljena izdelava občinskega lokacijskega načrta. Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanje (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt) se za območje urejanja z oznako VP 10/2 pripravi občinski podrobni prostorski načrt, ki obsega parcelne številke 2140, 2136/6, 2136/3, vse k.o. Brezovica.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 je opredeljeno in prikazano v kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04, 82/05) in obsega naslednje parcelne številke: 2140, 2136/6, 2136/3, vse k.o. Brezovica
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do aprila 2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
+-------------------+------------------------+-----------------+
|začetek – sklep o |            |marec 2008    |
|pripravi      |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|priprava osnutka  |            |april 2008    |
|OPPN        |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|smernice nosilcev |            |maj 2008     |
|urejanja prostora |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|          |odločitev o celoviti  |         |
|          |presoji vplivov na   |         |
|          |okolje         |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|priprava      |            |julij 2008    |
|dopolnjenega    |            |         |
|osnutka OPPN    |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|          |priprava okoljskega   |         |
|          |poročila (če je     |         |
|          |potrebna)        |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|posredovanje    |            |         |
|okoljskega poročila|            |         |
|ministrstvu,    |            |         |
|pristojnega za   |            |         |
|varstvo okolja (če|            |         |
|je potrebno)    |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|sodelovanje    |            |september 2008  |
|javnosti      |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|          |javna razgrnitev    |         |
|          |dopolnjenega osnutka  |         |
|          |OPPN          |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|          |javna razgrnitev    |         |
|          |okoljskega poročila (če |         |
|          |je potrebna)      |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|          |javna obravnava     |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|priprava predloga |            |oktober 2008   |
|OPPN        |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|          |preučitev pripomb in  |         |
|          |predlogov javnosti na  |         |
|          |dopolnjeni       |         |
|          |osnutek OPPN, priprava |         |
|          |stališč         |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|mnenja nosilcev  |            |november 2008  |
|urejanja prostora |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|          |opredelitev nosilcev  |         |
|          |urejanja prostora o   |         |
|          |sprejemljivosti     |         |
|          |vplivov OPPN na okolje |         |
|          |s stališča svoje    |         |
|          |pristojnosti      |         |
|          |(če je potrebna)    |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|sprejem predloga  |            |december 2008  |
|OPPN        |            |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|          |sprejem usklajenega   |         |
|          |predloga OPPN na    |         |
|          |občinskem svetu     |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
7. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana,
8. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica (za področje lokalnih cest),
9. Družba za državne ceste (za področje državnih cest), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
10. Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest), Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
11. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
12. Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o., (za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda), Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
13. Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. (za področje oskrbe s pitno vodo), Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje,
14. Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana,
15. JP Energetika d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
6. Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag krije DEOS d.o.o., Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Št. VP10/2-30/2008
Brezovica, dne 7. marca 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost