Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem, stran 2588.

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85, 33/89), v povezavi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 36. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in meril za odmero tega nadomestila (Uradni list RS, št 19/86), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07), 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je občinski svet na redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 54/00) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja ali poslovnega prostora).
(2) V primeru neplačila nadomestila vodi izterjavo pristojni davčni organ oziroma pristojno sodišče.
(3) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu na podlagi podatkov Občine Črna na Koroškem pristojni davčni organ do 31. 3. za tekoče leto in se plačuje v trimesečnih obrokih.
(4) Zavezanci plačajo nadomestilo v dveh obrokih v primeru, če odmerjeno nadomestilo ne presega 200 EUR.
(5) Zavezanci, katerim davek za tekoče leto še ni bil odmerjen, plačujejo akontacijo nadomestila za tekoče leto na podlagi odločbe iz preteklega leta.
(6) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to, ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
(7) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določila Zakona o davčnem postopku.«
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (13. člen odloka), se kaznuje z denarno kaznijo od 800 EUR do 4.000 EUR.
(2) Z denarno kaznijo od 80 EUR do 500 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 80 EUR do 500 EUR se kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0002/2008
Črna na Koroškem, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost