Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

998. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano, stran 2559.

Številka: U-I-66/06-15
Datum: 6. 3. 2008
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Oliverja Morgana, Ankaran, na seji 6. marca 2008
o d l o č i l o:
Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano (Uradni list RS, št. 113/05) se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnik, prebivalec območja, kjer naj bi se uveljavila nova razmejitev naselij in s tem, po njegovem mnenju, tudi nove meje krajevnih skupnosti, izpodbija Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano (v nadaljevanju Odlok), ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK) na seji 15. 12. 2005 in je pričel veljati 17. 12. 2006. Navaja, da Odlok ni v skladu z 2. in s 44. členom Ustave (načelo zaupanja v pravo, sodelovanje pri upravljanju javnih zadev) in z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ur. p. b. in 60/07 – v nadaljevanju ZLS), predvsem z njegovim 18. členom. V postopku pred sprejemom Odloka naj ne bi bile upoštevane določbe ZLS in Statuta MOK o postopku in pravnih posledicah spremembe območij krajevnih skupnosti ter postopek po Zakonu o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80 in nasl. – v nadaljevanju ZIENUS). Tudi postopek objave akta naj bi bil sporen, ker naj ne bi bilo omogočeno, da se v predpisanem roku vloži pobuda za razpis referenduma. Sporno območje naj bi pripadlo Kopru, je pa najbližje Ankaranu, tako da bi vse pričakovane ekološke probleme (III pomol luke Koper) reševali prebivalci, ki jih ne bi čutili, tisti prebivalci, ki jih najbolj zadevajo, pa naj na njihovo reševanje ne bi imeli vpliva, saj naj bi bili v izraziti manjšini. Meni tudi, da je namen izpodbijanega Odloka vplivati na območje bodoče občine Ankaran - Hrvatini tako, da bi se ji z odvzemom tega območja zmanjšale možnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za izvajanje zakonskih nalog iz lastnih sredstev. Predlaga, naj Ustavno sodišče ugotovi, da izpodbijani odlok ni v skladu z Ustavo in zakonom, ter do dokončne odločitve začasno zadrži izvajanje izpodbijanega Odloka.
2. MOK je v odgovoru navedla, da v konkretnem primeru ni šlo za spremembo območij krajevnih skupnosti po ZLS, ampak za spremembo območij naselij po ZIENUS. Predlog izpodbijanega Odloka naj bi bil pred obravnavo v Mestnem svetu poslan v mnenje Krajevni skupnosti Bertoki, Ankaran in Koper - Center ter Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti Koper, ki naj bi mnenje tudi podale. Sprememba območij naselij naj bi bila posledica gospodarskega razvoja, saj naj bi mesto tvorile tudi površine za gospodarske in druge dejavnosti. Območje dela naselja Ankaran, ki naj bi se priključilo naselju Koper, naj bi postalo s postopnim odkupom zemljišč in selitvijo še zadnjih prebivalcev s teh območij strnjeno območje za industrijsko-obrtne in prometne namene. Občanom naj bi bilo, ne glede na spremenjene meje naselij, omogočeno nemoteno uveljavljati pravico do sodelovanja v javnih zadevah, saj izpodbijani Odlok vanjo ne posega. Referendumsko območje za izjavljanje o morebitni novi občini Ankaran - Hrvatini naj na konkretni postopek ne bi imelo vpliva. Navaja, da pri sprejemu izpodbijanega Odloka MOK ni ravnala arbitrarno, saj naj bi bili razlogi za njegov sprejem utemeljeni z razvojem mesta.
B. – I
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-66/06 z dne 23. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 36/06) izvrševanje izpodbijanega Odloka zadržalo.
4. Pobudo je skupaj z zgoraj navedenim pobudnikom vložila tudi Krajevna skupnost Ankaran, ki pa je 7. 1. 2007 Ustavno sodišče obvestila, da jo umika.
5. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka izpodbijanega Odloka sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II
6. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-120/92 z dne 19. 11. 1992 (Uradni list RS, št. 58/92 in OdlUS I, 88) zavzelo stališče, da tretji odstavek 7. člena ZIENUS ne pomeni, da se smejo pobude in predlogi za spremembe po tem zakonu dajati le prek zborov občanov ali organov krajevnih skupnosti in da drugi načini dajanja pobud niso dopustni. Iz te in nadaljnjih odločitev Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-140/92 z dne 8. 4. 1993, OdlUS II, 35; odločba št. U-I-7/93 z dne 6. 5. 1993, Uradni list RS, št. 25/93 in OdlUS II,43; sklep št. U-I-215/98 z dne 22. 6. 2000, OdlUS IX, 177) jasno izhaja tudi stališče, da morajo imeti občani po smiselni razlagi te določbe možnost, da na zborih ali z drugimi oblikami osebnega izjavljanja in prek organov krajevnih skupnosti sodelujejo pri obravnavanju takih predlogov; če te možnosti ni, predpis ni v skladu z zakonom. Glede na to ni sporno, da je spremembo območja naselij v MOK Mestnemu svetu predlagal župan. Vendar pa MOK v odgovoru navaja, da naj bi se območje, ki bi se priključilo območju naselja Koper, spremenilo v industrijsko-obrtne in prometne površine s postopnim odkupom zemljišč in selitvijo še zadnjih prebivalcev s teh območij. Za spremembo območja naselja, ki ima za cilj tako pomembne posledice za prebivalce, bi morala biti zagotovljena njihova celovita in pravočasna seznanitev, da bi lahko sodelovali v postopku po ZIENUS. Zato je treba presoditi, ali so prebivalci, ki jih sprememba zadeva, dejansko imeli možnost, da o njej podajo svoje mnenje.
7. Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-84/00 z dne 17. 4. 2003 (Uradni list RS, št. 44/03 in OdlUS XII, 38) izhaja, da mora občina s predvidenimi postopki po ZIENUS občane seznaniti na primeren način. Primeroma so naštete oblike, ki omogočajo ugotovitev, da so bili krajani seznanjeni s predlogom in so glede na to imeli možnost sodelovanja v postopku po ZIENUS, in sicer: javna razgrnitev predloga, objava v uradnem glasilu občine ali krajevne skupnosti, sklic zbora občanov ali kakšen drug primeren način. Iz pobude in iz odgovora MOK izhaja, da je župan predlog Odloka 2. 12. 2005 poslal v mnenje prizadetim krajevnim skupnostim, ki so morale mnenje poslati do 15. 12. 2005 dopoldne. Iz podatkov v spisu izhaja, da sta dve krajevni skupnosti dopis župana prejeli 6. 12. 2007. Predlog je bil obravnavan na zboru krajanov le v Krajevni skupnosti Bertoki, v drugih dveh krajevnih skupnostih pa sta seznanitev in obravnava potekali v okviru svetov krajevnih skupnosti. Iz spisa izhaja, da je Svet krajevne skupnosti Ankaran predlogu Odloka nasprotoval, zbor krajanov Krajevne skupnosti Bertoki je izjavljanje zaradi prekratkega časa za seznanitev in obravnavo zavrnil, Krajevna skupnost Koper - Center pa mnenja ni dala.
8. Seznanitev občanov po naravi stvari vsebuje tudi časovno razsežnost, saj je treba za proučitev predlogov in oblikovanje mnenja zagotoviti razumen čas. Postopek po ZIENUS namreč, kljub neobvezujoči naravi, ne more biti le formalnega značaja, ampak mora prizadetim prebivalcem dejansko omogočiti sodelovanje. MOK oziroma župan je poslal predloga Odloka svetom krajevnih skupnosti, to pa še ne zagotavlja obveščenosti vseh prizadetih prebivalcev. Sveti krajevnih skupnosti niso imeli dovolj časa, da bi gradivo prizadetim prebivalcem posredovali sami in šele nato opravili njegovo obravnavo. Zato prizadeti prebivalci s predlogom Odloka niso bili seznanjeni na način, ki bi omogočal, da se do predlaganih sprememb do postavljenega roka lahko izjavijo, kot to smiselno izhaja iz 7. člena ZIENUS. Izpodbijani Odlok je glede na to v neskladju z Zakonom, posledično pa tudi s pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave. Zato ga je Ustavno sodišče razveljavilo.
9. Ker je Ustavno sodišče Izpodbijani Odlok razveljavilo že iz zgoraj navedenih razlogov, drugih očitkov ni presojalo.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost